استخدام با حمایت

شما این امکان را دارید که برای بار نخست وارد زندگی کاری شوید و یا هم برای بار مجدد این کار را انجام بدهید در عین زمانی که کارفرما برای معاش شما کمک دریافت میکند.

Bidrag för personligt biträde

اگر شما به دلیل معلولیت دارای توانایی ضعیف کاری هستید میتوانید در محل کار از یک شخص کمک و حمایت دریافت نمایید. در آن صورت کارفرما شما برای تعین افراد به این منظور،کمک اقتصادی دریافت میکند.

Extratjänst

وقتی شما برای وارد شدن به بازارکار نیازمند کمک هستید، در عین زمان به یک کمک اضافی برای یک کارفرما در بخش های رفاه، خدمات همگانی، فرهنگ یا بخش غیرانتفاعی، مبدل میشوید.

Introduktionsjobb

زمانی که شما نیازمند کمک برای ورود به بازار کار هستید. شما میتوانید کارمقدماتی را با تحصیل ترکیب نمایید که هم باعث تقویت قابلیت تان میگردید و هم با شرایط کارفرما برابری میکند.

Lönebidrag

زمانی که شما نیازمند کمک برای ورود به بازار کار هستید. شما میتوانید کارمقدماتی را با تحصیل ترکیب نمایید که هم باعث تقویت قابلیت تان میگردید و هم با شرایط کارفرما برابری میکند.

Nystartsjobb

Nystartsjobb (شغل آغاز جدید) برای افرادی است که برای یک مدت طولانی بیکار بوده و یا هم مثلاَ به دلیل مریضی از زندگی کاری دور بوده اند.شغل آغاز جدید فرصتی است برای یک آغاز دوباره.

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

ممکن در منطقۀ تان پروژه های به هدف سیاست بازارکار وجود داشته باشد که ما در مشارکت با سازماندهنده های دیگر آنها را به پیش میبریم. در صورتی موجودیت یک پروژۀ مناسب در منطقۀ تان ممکن به شما پیشنهاد شمولیت در آن صورت بگیرد.

Rusta och matcha

برنامۀ "مجهز و متناسب ساختن" برای افرادی است که در هنگام جستجو کار نیاز به حمایت بیشتر دارند. شما خود یک پیمان کار را انتخاب میکنید و یک راهنما را برای تان دریافت می نمایید که شما را برای یافتن کار یا آموزش کمک می نماید.

Samhall

با کار در Samhall این امکان را بدست میآورید که توانایی کاری و قابلیت حرفه ای تان را ارتقا بخشید. در این جریان میتوانید حمایت و راهنمایی حاصل کنید.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

کار تنظیم شده برای شما که دارای یک معلولیت میباشید.

Särskild stödperson för introduktion och uppföljningsstöd - SIUS

اگر دارای یک معلولیت میباشید میتوانید در هنگام جستجوی کار یا در زمانی که تازه وارد یک محل کار میگردید،کمک و حمایت دریافت نمایید. یک فرد حمایت کننده شما را با تمرین وظایف کاری و دیگر چیز های که برای بدست آوردن کار تقاضا میگردد،کمک می کند.