اشتغال با پشتیبانی

شما امکان وارد شدن و یا برگشتن به زندگی کاری را پیدا می کنید و همزمان کارفرما میتواند برای حقوق شما کمک هزینه بگیرد.

Bidrag för personligt biträde

شما در صورتی که ناتوانی خاصی دارید، میتوانید به دلیل معلولیّت از شخصی در محل کار خود کمک و یاری بگیرید. کارفرمای شما در این صورت کمک هزینه ای برای در نظر گرفتن فردی بدین منظور دریافت خواهد کرد.

Extratjänst

زمانی که برای ورود به بازار کار نیاز به کمک دارید، شما یک نیروی کار اضافی برای کارفرمایی که در زمینۀ بخش های رفاهی، دولتی، فرهنگی و یا غیر انتفاعی فعالیّت می کند نیز محسوب می شوید.

Introduktionsjobb

زمانی که برای ورود به بازار کار نیاز به کمک دارید. شما میتوانید شغل اول خود را با تحصیلاتتان ترکیب کنید و بدین ترتیب مهارتهای خود را بالا ببرید و خواسته های کارفرمایان را تأمین کنید.

Lönebidrag

در صورتی که شما توانائی کار کردنتان به دلیل ناتوانی کاهش یافته، میتوانید کاری داشته باشید که با شرایط شما منطبق شده است. و همزمان کارفرمای شما میتواند برای پرداخت حقوق شما کمک هزینۀ مالی دریافت کند.

Nystartsjobb

شروع دوباره به کار برای کسی که به مدّت زیادی بیکار بوده اید، و یا از زندگی کاری به دلائلی مانند بیماری به مدّت طولانی دور بوده اید، فرصت جدیدی برای شروع دوباره میدهد.

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

در شهر شما ممکن است پروژه های مربوط به سیاست های بازار کار وجود داشته باشد که ما به همراهی ارگانهای دیگر آنها را اداره می کنیم. در صورتی که پروژۀ مناسبی در شهر شما وجود داشته باشد شما میتوانید برای شرکت در آن دعوت شوید.

Psykosocialt anpassningsstöd

در صورتی که در شرایط اجتماعی خود را ناراحت حس می کنید و در مورد این که چه حمایت های روانی - اجتماعی در محل کار شما وجود دارد، میتوانید از ما کمک بگیرید.

Rusta och matcha

تجهیز و تطبیق برای شمایی است که نیاز اضافه برای حمایت دارید برای جستجو در کار. انتخاب تهیه کننده با خود شما است و شما یک مشاور راهنما خواهید داشت برای کمک به شما در راه به کار و یا تحصیلات.

Samhall

با کار کردن در سام هال شما امکان این را می یابید که توانائی ها و مهارتهای شغلی خود را بالا ببرید. شما در طی این مدّت پشتیبانی و راهنمائی می گیرید.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

شغل حفاظت شده نزد کارفرمای دولتی باری کسانی است که دچار معلولیت هستند.

Stöd och matchning

پشتیبانی و تطبیق برای کسانی است که نیاز به پشتیبانی فشرده و سازگار با شماست زمانی که به دنبال کار می گردید. شما از یک مربّی که از طرف یکی از عاملین ما تأمین می شود کمک میگیرید. مربّی شما به شما در راه کار وتحصیل کمک خواهد کرد.

Särskild stödperson för introduktion och uppföljningsstöd - SIUS

در صورتی که ناتوانی خاصی دارید میتوانید هنگام جستجوی کار و یا در محل کاری تازه وارد هستید کمک و پشتیبانی دریافت کنید. یک فرد پشتیبان به شما کمک می کند که وظایف کاری و موارد دیگری را تمرین کنید تا بتوانید کار بگیرید.