Lönebidrag

در صورتی که شما توانائی کار کردنتان به دلیل ناتوانی کاهش یافته، میتوانید کاری داشته باشید که با شرایط شما منطبق شده است. و همزمان کارفرمای شما میتواند برای پرداخت حقوق شما کمک هزینۀ مالی دریافت کند.

منظور از این کمک مالی چیست

Lönebidrag نوعی کمک هزینۀ مالی است که به عنوان غرامت به کارفرما پرداخت می شود تا نوع کار و محل کار شما را با شرایط شما منطبق کند. سه نوع کمک هزینۀ پرداخت حقوق وجود دارد:

  • Lönebidrag för utveckling i anställning - برای اینکه توانائی و مهارتهای کاریتان را توسعه دهید تا در آینده راحت تر بتوانید کار پیدا کنید یا درس بخوانید.
  • Lönebidrag för trygghet i anställning - برای افزایش فرصتهای شما در گرفتن و نگه داشتن کاری است که برای توانائی ها و مهارتهای شما مناسب است.
  • Lönebidrag för trygghet i anställning - برای کسانی که نیاز به پشتیبانی بلندمدّت برای گرفتن و نگه داشتن یک شغل دارید.

شما میتوانید هم نزد کارفرمای بخش خصوصی و هم بخش دولتی کار کنید. شما میتوانید استخدام دائمی و با موقّت داشته باشید و میتوانید تمام وفت یا پاره وقت کار کنید.

تصمیم اولیّه در مورد کمک هزینۀ پرداخت حقوق حداکثر برای یک سال گرفته می شود. در صورتی که در مدّت طولانی تری نیاز به این کمک هزینه داشتید میتوان آن را تمدید کرد. هدف درازمدّت این است که استخدام کنونی شما به استخدام توسط کارفرما بدون کمک هزینه بینجامد.

این پشتیبانی برای چه کسانی است

شما در صورتی کمک هزینۀ پرداخت حقوق را دریافت می کنید که کارجوئی با ناتوانی خاصی باشید که توانائی کار کردن شما را پائین می آورد. شما باید به عنوان جویای کار نزد ما ثبت شده باشید.

چگونگی این پشتیبانی

  • ما قبل از تصمیم گیری در مورد کمک هزینۀ پرداخت حقوق برای شما، شرایط شما را ارزیابی می کنیم و وضعیت شما را مدنظر می گیریم.
  • ما به همراه شما و کارفرما در مورد این که آیا محیط کار و وظایف کاری برای شما مناسب است یا خیر تصمیم گیری می کنیم.
  • ما قراردادی با شما و کارفرما مینویسیم و نظر انجمن صنفی را هم در این مورد جویا می شویم. در این قرارداد باید وظایف کاری مورد نظر شما نوشته شود. توسعۀ مهارتها، آموزش همراه با مربّی، و انطباق کار مثال هایی از مواردی است که میتوانند در قرارداد ذکر شوند.
  • ما طرحی برای بالا بردن توانائی های کاری شما میریزیم و این که کارفرما چگونه میتواند در درازمدّت بدون کمک هزینه برای پرداخت حقوق شما را استخدام کند.

ما به طور مداوم استخدام شما با کمک هزینهۀ حقوق را پیگیری می کنیم و پشتیبان شما و کارفرمای شما هستیم.

حقوق

شما حق دریافت حقوق و دیگر مزایای استخدامی را طبق قرارداد جمعی صنفی خواهید داشت.

حمايت استخدامي

كارفرما ارائۀ مزاياي شغلی را كه در قرارداد گروهی وجود دارد بر عهده مي‌گيرد.

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.

پشتیبانی/کمک های بیشتری پیدا کنید