Lönebidrag

اگر توانایی کاری شما به دلیل یک معلولیت کاهش یافته است، میتوانید یک شغلی را بدست بیآورید که بر اساس شرایط شما متناسب ساخته شده باشد. در عین زمان کارفرما شما نیز میتواند برای معاش شما کمک اقتصادی دریافت نماید.

چه

Lönebidragیک کمک اقتصادی است که به شکل غرامت به کارفرما شما پرداخته میشود. زیرا او کار و محل کار را مطابق شرایط شما متناسب میسازد. سه نوع کمک برای معاش وجود دارد:

  • Lönebidrag för utveckling i anställning ـ برای رشد قابلیت و توانایی کاری تان،تا بتوانید در آینده به سادگی به یک کار دست یابید و یا به تحصیل آغاز نمایید.
  • Lönebidrag för anställning ـ به خاطر افزایش امکانات شما برای دستیابی و حفظ یک شغل که متناسب با مهارت ها و قابلیت تان باشد.
  • Lönebidrag för trygghet i anställning ـ برای شما که برای دستیابی و حفظ یک شغل نیازمند حمایت دراز مدت میباشید.

شما میتوانید هم نزد کارفرما دولتی/کمونی و هم نزد کارفرما خصوصی کار کنید. شما میتوانید به طور دایم و یا موقت استخدام شده باشید و به شکل تمام وقت و یا نیمه وقت کار کنید.

یک تصمیم برای بار نخست در مورد کمک برای معاش حداکثر یک سال را در بر میگیرد. هرگاه شما نیازمند متناسب ساختن(کار و محیط کار)برای یک مدت بیشتر باشید ما میتوانیم این تصمیم را تمدید نماییم. هدف اینست که در دراز مدت استخدام شما به یک استخدامی بدون کمک اقتصادی به کارفرما، مبدل گردد.

برای کی

در صورتی که شما بیکار و دارای یک معلولیتی باشید که کاهش توانایی کاری شما را با خود به همراه داشته باشد، میتوانید از استخدام شدن با کمک برای معاش مستفید شوید. شما ضرورت دارید تا به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید.

این چنین عمل میکند

  • قبل از این که ما در مورد lönebidrag (کمک برای معاش یا دستمزد) تصمیم بگیریم، بر اساس وضعیت کنونی شما و شرایط تان یک ارزیابی را انجام می دهیم.
  • ما همراه با شما و کارفرما مناسب بودن محل کار و وظایف کاری تان را ارزیابی میکنیم.
  • ما همراه شما و کارفرما یک قرارداد را نوشته و با facket “اتحادیۀ صنفی” نیز مشوره می نماییم. در این قرار باید در مورد وظایف کاری که شما خواهید داشت نوشته شده باشد. ارتقا قابلیت،راهنمایی و متناسب ساختن کار مثال های است از مواردی که شامل این قرارداد میباشد.
  • ما برنامۀ را طرح میکنیم در این مورد که چگونه میتوانید توانایی کاری تان را ارتقا بدهید و چگونه کارفرما میتواند در درازمدت از بابت استخدام بودن شما به کمک برای معاش نیاز نداشته باشد.

ما استخدام با کمک برای معاش را همیشه پیگیری می نماییم.ما همچنان یک حمایت هستیم هم برای شما و هم برای کارفرما.

معاش

شما مستحق آن معاش و دیگر امتیازات استخدامی میگردید که شامل قرارداد جمعی موجود برای همان ساحۀ شغلی میگردد.

محافظت استخدام

کارفرما متعهد میگردد تا امتیازات استخدامی را نظر به قرارداد جمعی ارائه نماید.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

حمایت های بیشتر را بیابید