funktionsnedsättning کمک برای شما که دارای معلولیت هستید

اگر دارای یک معلولیت هستید، حمایت های مختلفی برای بهتر ساختن امکانات شما در بازارکار وجود دارد. ما قبل از این که تصمیم بگیریم، در مورد وضیعت موجود و شرایط تان یک ارزیابی را انجام می دهیم.

Arbetsintegrerande övningsplatser

خدمات حمایوی مخصوص کسانی که مدت‌ها از بازار کار دور بوده‌اند و درباره توانایی کار و نوع وظیفه متناسب با توانایی خود، شک دارند.

Bidrag för personligt biträde

اگر شما به دلیل معلولیت دارای توانایی ضعیف کاری هستید میتوانید در محل کار از یک شخص کمک و حمایت دریافت نمایید. در آن صورت کارفرما شما برای تعین افراد به این منظور،کمک اقتصادی دریافت میکند.

Hjälpmedel på arbetsplatsen

برای این که بتوانید وظایف تان را انجام بدهید میتوانید برای وسایل کمکی،کمک دریافت نمایید. کارفرما شما نیز میتواند برای وسایل کمکی و یا هم تنظیم محل کار تان،کمک دریافت نماید.

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

زمانی که شما در برخی از کورس های آموزشی ما سهم میگیرید میتوانید حمایت پیداگوژیک را همراه با وسیلۀ کمکی بدست بیآورید.

Lönebidrag

اگر توانایی کاری شما به دلیل یک معلولیت کاهش یافته است، میتوانید یک شغلی را بدست بیآورید که بر اساس شرایط شما متناسب ساخته شده باشد. در عین زمان کارفرما شما نیز میتواند برای معاش شما کمک اقتصادی دریافت نماید.

Samhall

با کار در Samhall این امکان را بدست میآورید که توانایی کاری و قابلیت حرفه ای تان را ارتقا بخشید. در این جریان میتوانید حمایت و راهنمایی حاصل کنید.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

کار تنظیم شده برای شما که دارای یک معلولیت میباشید.

Särskild stödperson för introduktion och uppföljningsstöd - SIUS

اگر دارای یک معلولیت میباشید میتوانید در هنگام جستجوی کار یا در زمانی که تازه وارد یک محل کار میگردید،کمک و حمایت دریافت نمایید. یک فرد حمایت کننده شما را با تمرین وظایف کاری و دیگر چیز های که برای بدست آوردن کار تقاضا میگردد،کمک می کند.