حمایت از شما که معلولیت یا مریضی دارید

اگر شما معلولیت، تشخیص مریضی در شما داده شده یا دیگر مشکلات دارید، میتوانید در عین زمانی که در جستجوی یک کار هستید یا در محل کار خود هستید، حمایت بیشتری را از ما دریافت کنید. در اینجا ما حمایتهای متنوع خود را جمع آوری کردهایم که برای شما که معلولیت یا مریضی دارید در نظر گرفته شده است.

Arbetsintegrerande övningsplatser

خدمات حمایوی مخصوص کسانی که مدت‌ها از بازار کار دور بوده‌اند و درباره توانایی کار و نوع وظیفه متناسب با توانایی خود، شک دارند.

Arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning

اگر اختلال بینایی یا اختلال بصری دارید، با آموزش متناسب با نیازها و شرایط خود می‌توانید وارد بازار کار شوید.

Bidrag för personligt biträde

اگر شما به دلیل معلولیت دارای توانایی ضعیف کاری هستید میتوانید در محل کار از یک شخص کمک و حمایت دریافت نمایید. در آن صورت کارفرما شما برای تعین افراد به این منظور،کمک اقتصادی دریافت میکند.

Bidrag till hälpmedel på arbetsplatsen

برای این که بتوانید وظایف تان را انجام بدهید میتوانید برای وسایل کمکی،کمک دریافت نمایید. کارفرما شما نیز میتواند برای وسایل کمکی و یا هم تنظیم محل کار تان،کمک دریافت نماید.

Förmedlingsinsatser

کوشش‌های مداخله‌ای یک پروگرام برای کسانی است که در جریان جستجو برای یک کار یا در شروع تحصیل، ضرورت به حمایت دارند. منحیث حمایت، شما یک سوپروایزر از طرف یکی از تأمین‌کنندگان ما دریافت خواهید کرد.

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

زمانی که شما در برخی از کورس های آموزشی ما سهم میگیرید میتوانید حمایت پیداگوژیک را همراه با وسیلۀ کمکی بدست بیآورید.

Lönebidrag

اگر توانایی کاری شما به دلیل یک معلولیت کاهش یافته است، میتوانید یک شغلی را بدست بیآورید که بر اساس شرایط شما متناسب ساخته شده باشد. در عین زمان کارفرما شما نیز میتواند برای معاش شما کمک اقتصادی دریافت نماید.

Samhall

با کار در Samhall این امکان را بدست میآورید که توانایی کاری و قابلیت حرفه ای تان را ارتقا بخشید. در این جریان میتوانید حمایت و راهنمایی حاصل کنید.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

کار تنظیم شده برای شما که دارای یک معلولیت میباشید.

Steg till arbete

برای افرادی که در زمینه کسب آمادگی، پیشرفت و تقویت خود برای ورود به عرصه کار یا تحصیل و یافتن شغل به کمک نیاز دارند.

Särskild stödperson för introduktion och uppföljningsstöd - SIUS

اگر دارای یک معلولیت میباشید میتوانید در هنگام جستجوی کار یا در زمانی که تازه وارد یک محل کار میگردید،کمک و حمایت دریافت نمایید. یک فرد حمایت کننده شما را با تمرین وظایف کاری و دیگر چیز های که برای بدست آوردن کار تقاضا میگردد،کمک می کند.

Yrkesintroduktion för teckenspråkiga

برای آنهایی که از لسان اشاره استفاده می‌کنند و برای پیداکردن شغل ضرورت به حمایت دارند تا کسب و کار خود را شروع کنند یا تحصیل کنند.

بنابراین اگر نیازمندیهای بیشتری دارید میتوانید از ما کمک بگیرید

دربارۀ اینکه چی کسی ممکن است مستحق دریافت حمایت باشد، در کدام حالات می‌توانید حمایت دریافت کنید و اینکه چی قسم اولین قدم را برای دریافت حمایت بردارید، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

کمک مخصوص کارجویان دچار معلولیت یا مریضی

حمایت بیشتر از طرف اداره کار

حمایت‌های ذکر شده در این صفحه برای شما که معلولیت، تشخیص یا مشکلات دیگری دارید درنظر گرفته شده است. همچنین خدمات کاریابی حمایت‌های دیگری نیز دارد که ممکن است مربوط به شما باشد.

حمایت بیشتر از طرف اداره کار