Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

برای این که بتوانید وظایف تان را انجام بدهید میتوانید برای وسایل کمکی،کمک دریافت نمایید. کارفرما شما نیز میتواند برای وسایل کمکی و یا هم تنظیم محل کار تان،کمک دریافت نماید.

چه

شما میتوانید برای آن وسایل کمکی که باعث ایجاد سهولت برای شما در محل کار میگردد،کمک دریافت نمایید. کارفرما شما نیز میتواند برای وسایل کمکی و یا اگر ابزارکار و یا محل کار تان نیاز داشته باشد برای تان مناسب ساخته شود،کمک اقتصادی دریافت نماید. هدف از این کمک ایجاد سهولت برای شماست که به طور مثال بتوانید به یک کار دست یابید، و یا آن را حفط نمایید،در یک برنامه سهم بگیرید و یا هم بتوانید حمایت دیگری را از ما بدست بیآورید.

شما میتوانید حداکثر 100000 کرون را در سال،کمک دریافت نمایید. در صورت موجودیت دلایل خاص میتوانید یک مبلغ بیشتر را بدست بیآورید. کارفرما شما نیز میتوانید حداکثر 100000 کرون را در سال به شکل کمک دریافت نماید.

شما میتوانید در جریان 12 ماۀ اول استخدام،کمک دریافت کنید. اگر شما برای مدت بیشتر از 12 ماه کار کرده اید هم میتوانید وسایل کمکی دریافت کنید،اما در آن صورت باید با Försäkringskassan تماس بگیرید.

هرگاه شما دارای skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare هستید یا باlönebidragاستخدام شده اید، میتوانید حتی برای آن نیازمندی های که بعداَ در جریان استخدام ظاهر میگردد نیز کمک دریافت نمایید.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

Lönebidrag

برای کی

اگر شما دارای یک معلولیتی هستید که توانایی کاری تان را متاثر میسازد و یا اگر برای اجرای کار تان نیازمند وسایل کمکی هستید میتوانید برای وسایل کار در محل کار تان کمک اقتصادی بدست بیآورید. اگر کارمند هستید یا کارفرما، اگر دارای شرکت خصوصی هستید، اگر در یک برنامه سهم میگیرید یا کدام حمایت دیگر را از ما دریافت می نمایید و یا اگر در یک مکتب در “برنامۀ آشنایی با زندگی کاری” سهم میگیرید،در همۀ این حالات میتوانید از این کمک استفاده نمایید.

این چنین عمل میکند

  • هرگاه نیازمند وسایل کمکی یا مناسب ساختن محیط کار تان میباشید با ما تماس بگیرید. سپس ما در مورد با اهمیت بودن کمک اقتصادی یک بررسی را انجام میدهیم.
  • اگر شما هنوز در اداره کار ثبت نام نشده اید شما باید خود را ثبت نام نمایید برای اینکه ما بتوانیم درخواستی شما را بررسی نماییم.
  • به خاطر داشته باشید قبل از آن که یک وسیلۀ کمکی را سفارش میدهید و یا قرارداد کرایه گرفتن آن را امضاء میکنید باید با تقاضانامۀ شما موافقت صورت گرفته باشد.
  • این کمک اقتصادی را ما به شما می پردازیم. اگر شما قبل بدست آوردن کمک اقتصادی امکان پرداخت بل/صورتحساب برای وسیلۀ کمکی را ندارید،ما میتوانیم بل/صورتحساب را برای تان بپردازیم.
  • اگر شما به کار یا کارآموزی (پرکتیک) تان در همان محلی که در آن کمک اقتصادی را دریافت نموده اید پایان میدهید، میتوانید وسیلۀ کمکی را نزد خود نگهداشته و آن را با خود به محل جدید کار ببرید.
  • در صورتی که شما اطلاعات نادرست را ارائه نموده باشید، یا اگر از وسیلۀ کمکی آن طوری که ما به توافق رسیده ایم استفاده نکنید،باید کمک اقتصادی را برگردانید.

بیمه

زمانی که شما برای وسیلۀ کمکی، کمک اقتصادی دریافت نمودید شما مالک وسیلۀ کمکی مذکور بوده و برای عقد قرارداد های احتمالی بیمه، مسئول میباشید. شما همچنان برای مراقبت و مالیات احتمالی نیز مسئول میباشید. در مقابل اگر وسیلۀ کمکی به ترمیم نیاز داشته باشد، میتوانید از ما کمک دریافت نمایید.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

حمایت های بیشتر را بیابید