Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

کار تنظیم شده برای شما که دارای یک معلولیت میباشید.

چه

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare یک نوع کار موقت است که با شرایظ شما انطباق یافته است. همچنان شخصی که شما را استخدام مینماید نیز یک کمک اقتصادی را برای معاش شما دریافت می نماید. هدف از کار محفوظ اینست تا شما بتوانید توانایی کاری خود را ارتقا بخشید و بدین وسیله امکانات تان برای دسترسی به یک شغل بهبود یابد.

شما میتوانید تا مدت 12 ماه یک کار محفوظ داشته باشید. هرگاه ما ارزیابی نماییم که شما به تداوم این حمایت نیازمند هستید،در آن صورت کار محفوظ میتواند تمدید شود.

برای کی

کار محفوظ برای شماست که دارای یک معلولیتی هستید که کاهش توانایی کاری شما را با خود به همراه دارد. شما ضرورت دارید تا به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید. هچنان شما باید یکی از شرایط ذیل را تکمیل نمایید:

  • دارای یک kognitiv funktionsnedsättning (معلولیت شناختی) بوده و یا به دلیل مشکل اعتیاد توانایی کاری تان کاهش یافته باشد.
  • بر مبنای قانون در مورد حمایت و خدمات برای افراد معلول مستحق حمایت شوید.
  • قبلاَ کار نکرده باشید و یا به دلیل مریضی شدید روانی برای یک مدتی طولانی از زندگی کاری دور بوده باشید.

این چنین عمل میکند

  • این ما هستیم که در مشارکت با شما و کارفرما در مورد مناسب بودن یک محل کار برای شما و همچنان این که کدام وظایف کاری برای تان مناسب میباشد،تصمیم میگیریم.
  • ما با شما و کارفرما یک قرارداد را عقد مینماییم و با facket یا اتحادیۀ صنفی نیز مشوره میکنیم. در قرارداد در این مورد که کدام وظایف کاری را باید داشته باشید و به کدام نوع حمایت و راهنمایی ضرورت دارید،نوشته شده است.
  • سپس کارفرما مسئولیت دارد تا شما به کار جدید تان آغاز نموده و حمایتی مورد نیاز تان را بدست بیآورید.

ما چگونگی پیشرفت کار برای شما را به طور منظم پیگیری می نماییم. ما حمایتی هستیم برای شما و کارفرما.

معاش

شما مستحق آن معاش و امتیازات استخدامی میگردید که در قرارداد جمعی کارفرمای شما درج میباشد و یا هم معادل معاشات در ساحۀ شغلی شما باشد.

محافظت استخدام

کارفرما متعهد میگردد تا امتیازات استخدامی را مطابق قرارداد جمعی ارائه نماید.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

حمایت های بیشتر را بیابید