Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

شغل حفاظت شده نزد کارفرمای دولتی باری کسانی است که دچار معلولیت هستند.

منظور از این پشتیبانی چیست

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare یک کار موقّتی است که طبق شرایط شما سازگار شده است. کسی که شما را استخدام می کند نیز همزمان برای پرداخت حقوق شما کمک هزینه دریافت می کند. هدف از کار حفاظت شده بالا بردن توانایی های شما در کار و در نتیجه بهبود امکانات کار گرفتن شماست.

شما میتوانید حداکثر تا 12 ماه شغل حفاظت شده داشته باشید. در صورتی که ما معتقد باشیم که شما پشتیبانی بیشتری لازم دارید شغل حفاظت شده میتواند تمدید شود.

این پشتیبانی برای چه کسانی است

شغل حفاظت شده نزد کارفرمای دولتی برای کسانی ست که نوعی معلولیّت دارند که توانائی کار کردن را در آنها پائین می آورد. شما باید به عنوان جویای کار نزد ما ثبت شده باشید. همچنین میباید دارای یکی از شرایط زیر باشید:

  • معلولیّت ذهنی داشته باشید و یا توانادی کار کردن شما به دلیل سوء مصرف مواد یا مشکلات اعتیاد پائین آمده باشد.
  • شما بر اساس قانون حق استفاده از پشتیبانی و خدمات خاص معلولین را داشته باشید.
  • شما قبلاً نتوانسته باشید کار کنید و یا به مدّت طولانی به دلائل روانی از زندگی کاری دور بوده باشید.

چگونگی این پشتیبانی

  • این ما هستیم کههمراه با شما و کارفرمای شما تعیین می کنیم که یک محل کار و وظایف کاری برای شما مناسب هست یا خیر.
  • ما قراردادی با شما و کارفرما مینویسیم و نظر انجمن صنفی را هم در این مورد جویا می شویم. در این قرارداد وظایف کاری شما، و نوع پشتیبانی و آموزش های مورد نیازتان ذکر می شود.
  • کارفرما مسئول است که شما کار جدید خود را شروع کرده و پشتیبانی های لازم را دریافت کنید.

ما به طور منظم چگونگی پیشرفت کار را پیگیری می کنیم و پشتیبان شما وکارفرمای شما هستیم.

حقوق

شما حق گرفتن حقوق و مزایای استخدامی که در قراداد جمعی کارفرما موجود است و یا مشابه آن در سطح حقوق صنف مربوطه را دارید.

حمايت استخدامي

کارفرما باید مزایای کاری موجود در قرارداد گروهی را به شما پرداخت کند.

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.

پشتیبانی/کمک های بیشتری پیدا کنید