پشتیبانی از شما که بیکارید

شما به عنوان یک فرد بیکار، یا فردی با نیازهای ویژه میتوانید کمک و پشتیبانی بیشتری از ما بگیرید. در اینجا میبینید که چه نوع کمکی می توانید بگیرید.

A

Arbetsmarknadsutbildning

آموزش بازار کار شما را به گزینۀ جذاب تری در بازار کار تبدیل خواهد کرد. این آموزش اغلب همراه با کارفرمای خاص طراحی شده و اغلب به طور مستقیم منجر به کار می شود.

Arbetspraktik

آیا شما نیاز دارید که تجربۀ کاری به دست آورید و شانس کار پیدا کردن خود را بالاتر ببرید؟ کارآموزی می تواند برای شما مناسب باشد. کارآموزی در یک محل کار ممکن است برای کسانی که در حال آماده شدن برای شروع کسب و کار خود هستند نیز گزینه مناسبی باشد.

B

Bidrag för personligt biträde

شما در صورتی که ناتوانی خاصی دارید، میتوانید به دلیل معلولیّت از شخصی در محل کار خود کمک و یاری بگیرید. کارفرمای شما در این صورت کمک هزینه ای برای در نظر گرفتن فردی بدین منظور دریافت خواهد کرد.

Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet

کسانی که ایده های خوبی برای کسب و کار دارند که میتواند سودآور باشد، و ناتوانی خاصی دارند که توانائی کاری شان را پایین می آورد، می توانند برای مخارج اولیّۀ شروع یک تشکیلات کاری کمک هزینه دریافت کنند.

E

Extratjänst

زمانی که برای ورود به بازار کار نیاز به کمک دارید، شما میتوانید یک نیروی کار اضافی برای بخش های رفاهی، دولتی، فرهنگی و یا غیر انتفاعی نیز باشید.

H

Hjälpmedel på arbetsplatsen

شما میتوانید برای وسائل کمکی که در انجام وظایف کاری خود لازم دارید کمک هزینه دریافت کنید. کارفرمای شما نیز می تواند برای وسائل کمکی و یا منطبق سازی محل کار کمک هزینه دریافت کند

I

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

شما میتوانید به هنگام شرکت در بعضی از دوره های آموزشی ما از کمک های یک مربّی خصوصی برخوردار شوید.

Introduktion till arbete

اگر شما هنوز آماده نیستید که بدنبال کار بگردید یا تحصیل کنید، میتوانید از راه اقدامات آماده سازی برای کار کمک و حمایت دریافت کنید

Introduktionsjobb

زمانی که برای ورود به بازار کار نیاز به کمک دارید. شما میتوانید شغل اول خود را با تحصیلاتتان ترکیب کنید و بدین ترتیب مهارتهای خود را بالا ببرید و خواسته های کارفرمایان را تأمین کنید.

L

Lönebidrag

در صورتی که شما توانائی کار کردنتان به دلیل ناتوانی کاهش یافته، میتوانید کاری داشته باشید که با شرایط شما منطبق شده است. و همزمان کارفرمای شما میتواند برای پرداخت حقوق شما کمک هزینۀ مالی دریافت کند.

N

Nystartsjobb

شروع دوباره به کار برای کسی که به مدّت زیادی بیکار بوده اید، و یا از زندگی کاری به دلائلی مانند بیماری به مدّت طولانی دور بوده اید، فرصت جدیدی برای شروع دوباره میدهد.

P

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

در شهر شما ممکن است پروژه های مربوط به سیاست های بازار کار وجود داشته باشد که ما به همراهی ارگانهای دیگر آنها را اداره می کنیم. در صورتی که پروژۀ مناسبی در شهر شما وجود داشته باشد شما میتوانید برای شرکت در آن دعوت شوید.

Psykosocialt anpassningsstöd

در صورتی که در شرایط اجتماعی خود را ناراحت حس می کنید و در مورد این که چه حمایت های روانی - اجتماعی در محل کار شما وجود دارد، میتوانید از ما کمک بگیرید.

R

Rusta och matcha

تجهیز و تطبیق برای شمایی است که نیاز اضافه برای حمایت دارید برای جستجو در کار. انتخاب تهیه کننده با خود شما است و شما یک مشاور راهنما خواهید داشت برای کمک به شما در راه به کار و یا تحصیلات.

S

Samhall

با کار کردن در سام هال شما امکان این را می یابید که توانائی ها و مهارتهای شغلی خود را بالا ببرید. شما در طی این مدّت پشتیبانی و راهنمائی می گیرید.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

شغل حفاظت شده نزد کارفرمای دولتی باری کسانی است که دچار معلولیت هستند.

Snabbspår

راه سریع برای ورود به بازار کار برای کسانی که در سوئد تازه واردند و تجربه و یا تحصیلاتی در حرفه ای دارند که در آن نیاز زیادی به نیروی کار وجود داشته باشد.

Starta eget, stöd till start av näringsverksamhet

کسانی که جویای کار هستند و شرایط خوبی برای گرداندن یک شرکت را دارید در بعضی موارد می توانید زمان راه اندازی شرکت خود کمک وپشتیبانی دریافت کنید. در ابتدای تشکیلات کاری کمک هزینۀ شما به صورت کمک هزینۀ فعّالیّت خواهد بود.

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

درس خواندن را امتحان کنید، انگیزه های خود را کشف کنید و راه خود را به درس یا کار پیدا کنید. با فعّالیّت هایی که بتوانید انگیزه پیدا کنید، روشهای یادگیری را بیاموزید و با تمرکز به موضوع اصلی برای ادامۀ درسها بیشتر آماده میشوید. شما شانس خود را برای کار افزایش می دهید.

Stöd och matchning

پشتیبانی و تطبیق برای کسانی است که نیاز به پشتیبانی فشرده و سازگار با شماست زمانی که به دنبال کار می گردید. شما از یک مربّی که از طرف یکی از عاملین ما تأمین می شود کمک میگیرید. مربّی شما به شما در راه کار وتحصیل کمک خواهد کرد.

Svenska för invandrare

در دوره های آموزشی زبان سوئدی برای مهاجران کسانی که در سوئد تازه واردند میتوانند آموزشهای ابتدائی زبان سوئدی را کسب کنند. کمونی که در آن برای زندگی ثبت شده اید این دوره های آموزشی را تدارک می بینند.

Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd – SIUS

در صورتی که ناتوانی خاصی دارید میتوانید هنگام جستجوی کار و یا در محل کاری تازه وارد هستید کمک و پشتیبانی دریافت کنید. یک فرد پشتیبان به شما کمک می کند که وظایف کاری و موارد دیگری را تمرین کنید تا بتوانید کار بگیرید.

Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

شما با تحصیلات سطح دبیرستان شانس کار کردن خود را بیشتر می کنید. شما با پشتیبانی ما و سایر سازمان ها میتوانید تحصیلات ابتدائی خود را توسعه دهید.

Studiestöd för utbildning på yrkeshögskola, högskola och universitet

برای بالا بردن فرصت های خود در پیدا کردن کار شما میتوانید مهارتهای خود را با تحصیل در سطح دانشگاه، مدارس عالی و موسسات آموزش عالی بالا ببرید. در صورتی که در سوئد تازه واردید و حرفه ای دارید که نیاز به نیروی کار در آن بالاست امکانات بیشتری برای شما وجود دارد.

U

Utbildningskontrakt

توافقی بین شما، ما و کمون محل زندگی شما برای این که بتوانید در سطح دبیرستان در مدارس عالی و یا دبیرستان های مردمی درس بخوانید.

V

Validering

ارزیابی و سنجش اعتبار بدین معنی است که مهارتها و معلومات را مورد ارزیابی قرار دهید. این امر شامل معلوماتی است که از طریق تحصیلات، طریق زندگی کاری و یا زندگی روزمره کسب کرده اید.

Y

Yrkesinriktad utbildning på folkhögskola

کسانی که در ضمانت کار و توسعه و یا در یک برنامۀ استقراریابی شرکت می کنند میتوانند در یک رشتۀ تحصیلی حرفه ای در دبیرستان مردمی برای حرفه هایی که در آنها کمبود نیروی کار وجود دارد شرکت کنند.

Yrkesintroduktionsanställning

با استخدام برای آشنائی با مشاغل شما شغلی را یاد گرفته، تجربه میاندوزید وشانس خود را برای گرفتن کار بالاتر می برید.

Yrkes- och studieförberedande moduler

دوره آمادگی حرفه و تحصیل یک دوره مشاوره ای از طرف اداره کارمیباشد که به شما کمک کرده تا حرفه مورد علاقه خود را پیدا کنید.