پشتیبانی از شما که بیکارید

شما به عنوان یک فرد بیکار، یا فردی با نیازهای ویژه میتوانید کمک و پشتیبانی بیشتری از ما بگیرید. در اینجا میبینید که چه نوع کمکی می توانید بگیرید.

A

Arbetsintegrerande övningsplatser

این حمایت برای شما که مدتی طولانی از بازار کار دور بوده‌اید، است و برای شما که از توان کاری خود مطمئن نیستید و نمی‌دانید چه کارهایی مناسب شماست.

Arbetsmarknadsutbildning

آموزش بازار کار شما را به گزینۀ جذاب تری در بازار کار تبدیل خواهد کرد. این آموزش اغلب همراه با کارفرمای خاص طراحی شده و اغلب به طور مستقیم منجر به کار می شود.

Arbetsmarknadsutbildning för personer med synnedsättning

اگر دچار اختلال بینایی هستید، از طریق آموزش متناسب با نیازها و شرایط خود می‌توانید وارد بازار کار شوید.

Arbetspraktik

آیا شما نیاز دارید که تجربۀ کاری به دست آورید و شانس کار پیدا کردن خود را بالاتر ببرید؟ کارآموزی می تواند برای شما مناسب باشد. کارآموزی در یک محل کار ممکن است برای کسانی که در حال آماده شدن برای شروع کسب و کار خود هستند نیز گزینه مناسبی باشد.

Arbetsträning

آیا نیازمند شروع یا بازگشت به سر کار هستید؟ در آن صورت کارآموزی می تواند برای شما مناسب باشد . در زمان کارآموزی در حالیکه در محیط کار قرار می گیرید، می توانید در فرآیند فعالیت مشارکت داشته باشید.

B

Bidrag för personligt biträde

شما در صورتی که ناتوانی خاصی دارید، میتوانید به دلیل معلولیّت از شخصی در محل کار خود کمک و یاری بگیرید. کارفرمای شما در این صورت کمک هزینه ای برای در نظر گرفتن فردی بدین منظور دریافت خواهد کرد.

Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

شما میتوانید برای وسائل کمکی که در انجام وظایف کاری خود لازم دارید کمک هزینه دریافت کنید. کارفرمای شما نیز می تواند برای وسائل کمکی و یا منطبق سازی محل کار کمک هزینه دریافت کند

Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet

کسانی که ایده های خوبی برای کسب و کار دارند که میتواند سودآور باشد، و ناتوانی خاصی دارند که توانائی کاری شان را پایین می آورد، می توانند برای مخارج اولیّۀ شروع یک تشکیلات کاری کمک هزینه دریافت کنند.

E

Etableringsprogrammet

یک برنامه دارای فعالیت و آموزش برای برخی از تازه واردان تا بتوانند در اسرع وقت ممکن زبان سوئدی یاد بگیرند و کار پیدا کرده و خودشان امرار معاش کنند.

F

Förmedlingsinsatser

اقدامات میانجیگری یک برنامه برای افرادی است که در امر جستجوی شغل یا شروع تحصیل به پشتیبانی نیاز دارند. به عنوان پشتیبانی، شما یک مربی از یکی از برگزارکنندگان ما دریافت خواهید کرد

Förstärkt arbetsträning

آیا برای شفافیت درصلاحیت کاری خود باید کاررا امتحان کنید؟ با تقویت تمرین کاری، می توانید در سرکاری باشید و به کمک راهنما درفعالیت آن کارشرکت کنید.

I

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

شما میتوانید به هنگام شرکت در بعضی از دوره های آموزشی ما از کمک های یک مربّی خصوصی برخوردار شوید.

Intensivår

کسانی که به تازگی به سوئد آمده اند و در برنامۀ استقراریابی شرکت می کنند میتوانند با سرعت بیشتری زبان بخوانند و در یک حرفه ای کارآموزی کنند. این دوره ها به صورت تمام وقت و در اوقات آزاد شما انجام می شود تا هر چه زودتر کار پیدا کنید.

Introduktionsjobb

زمانی که برای ورود به بازار کار نیاز به کمک دارید. شما میتوانید شغل اول خود را با تحصیلاتتان ترکیب کنید و بدین ترتیب مهارتهای خود را بالا ببرید و خواسته های کارفرمایان را تأمین کنید.

Introduktion till arbete

اگر شما هنوز آماده نیستید که بدنبال کار بگردید یا تحصیل کنید، میتوانید از راه اقدامات آماده سازی برای کار کمک و حمایت دریافت کنید

J

Jobbgarantin för ungdomar

برنامه ای برای افراد زیر ۲۵ سال. شما می توانید بطور مثال برای جستجوی کار، کارآموزی و راهنمائی تحصیلی و حرفه ای حمایت دریافت کنید.

Jobb- och utvecklingsgarantin

یک برنامه برای افرادی که در مدتی طولانی بیکار بوده و برای بازگشت به بازار کار به کمک نیاز دارند.

K

Karriärvägledning

در راهنمایی پیشرفت شغلی، شما از یک مشاور تحصیلی و شغلی در راه رسیدن به بازار کار کمک دریافت میکنید. خدمات توسط پیمانکاران ما انجام می شود.

L

Lönebidrag

در صورتی که شما توانائی کار کردنتان به دلیل ناتوانی کاهش یافته، میتوانید کاری داشته باشید که با شرایط شما منطبق شده است. و همزمان کارفرمای شما میتواند برای پرداخت حقوق شما کمک هزینۀ مالی دریافت کند.

N

Nystartsjobb

شروع دوباره به کار برای کسی که به مدّت زیادی بیکار بوده اید، و یا از زندگی کاری به دلائلی مانند بیماری به مدّت طولانی دور بوده اید، فرصت جدیدی برای شروع دوباره میدهد.

P

Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

در شهر شما ممکن است پروژه های مربوط به سیاست های بازار کار وجود داشته باشد که ما به همراهی ارگانهای دیگر آنها را اداره می کنیم. در صورتی که پروژۀ مناسبی در شهر شما وجود داشته باشد شما میتوانید برای شرکت در آن دعوت شوید.

R

Rusta och matcha

تجهیز و تطبیق برای شمایی است که نیاز اضافه برای حمایت دارید برای جستجو در کار. انتخاب تهیه کننده با خود شما است و شما یک مشاور راهنما خواهید داشت برای کمک به شما در راه به کار و یا تحصیلات.

S

Samhall

با کار کردن در سام هال شما امکان این را می یابید که توانائی ها و مهارتهای شغلی خود را بالا ببرید. شما در طی این مدّت پشتیبانی و راهنمائی می گیرید.

Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd – SIUS

در صورتی که ناتوانی خاصی دارید میتوانید هنگام جستجوی کار و یا در محل کاری تازه وارد هستید کمک و پشتیبانی دریافت کنید. یک فرد پشتیبان به شما کمک می کند که وظایف کاری و موارد دیگری را تمرین کنید تا بتوانید کار بگیرید.

Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare

شغل حفاظت شده نزد کارفرمای دولتی باری کسانی است که دچار معلولیت هستند.

Starta eget, stöd till start av näringsverksamhet

کسانی که جویای کار هستند و شرایط خوبی برای گرداندن یک شرکت را دارید در بعضی موارد می توانید زمان راه اندازی شرکت خود کمک وپشتیبانی دریافت کنید. در ابتدای تشکیلات کاری کمک هزینۀ شما به صورت کمک هزینۀ فعّالیّت خواهد بود.

Steg till arbete

برای شما که ضرورت به کمک در حصۀ آماده شدن، انکشاف و تقویت خود برای کار یا تحصیل و پیدا کردن شغل دارید.

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

درس خواندن را امتحان کنید، انگیزه های خود را کشف کنید و راه خود را به درس یا کار پیدا کنید. با فعّالیّت هایی که بتوانید انگیزه پیدا کنید، روشهای یادگیری را بیاموزید و با تمرکز به موضوع اصلی برای ادامۀ درسها بیشتر آماده میشوید. شما شانس خود را برای کار افزایش می دهید.

Studiestöd för utbildning på grundskole- och gymnasienivå

شما با تحصیلات سطح دبیرستان شانس کار کردن خود را بیشتر می کنید. شما با پشتیبانی ما و سایر سازمان ها میتوانید تحصیلات ابتدائی خود را توسعه دهید.

Studiestöd för utbildning på yrkeshögskola, högskola och universitet

برای بالا بردن فرصت های خود در پیدا کردن کار شما میتوانید مهارتهای خود را با تحصیل در سطح دانشگاه، مدارس عالی و موسسات آموزش عالی بالا ببرید. در صورتی که در سوئد تازه واردید و حرفه ای دارید که نیاز به نیروی کار در آن بالاست امکانات بیشتری برای شما وجود دارد.

Svenska för invandrare

در دوره های آموزشی زبان سوئدی برای مهاجران کسانی که در سوئد تازه واردند میتوانند آموزشهای ابتدائی زبان سوئدی را کسب کنند. کمونی که در آن برای زندگی ثبت شده اید این دوره های آموزشی را تدارک می بینند.

U

Uppdragsutbildningar för akademiker

افراد دارای مدرک تحصیلی می‌توانند دانش خود را با شرکت در دوره‌های آموزشی سفارشی ما تکمیل کنند و ضمن فراهم کردن زمینه ورود خود به بازار کار، احتمال قبولی در آزمون علمی مشاغل نیازمند مجوز را افزایش دهند.

Utbildningsplikt

آموختن اجباری برای كسانی است كه در برنامه استقرار شركت می¬كنند و دارای تحصیلات کافی نیستند. این بدان معناست که شما باید آموزش ببینید تا شانس کار خود را افزایش دهید.

V

Validering

ارزیابی و سنجش اعتبار بدین معنی است که مهارتها و معلومات را مورد ارزیابی قرار دهید. این امر شامل معلوماتی است که از طریق تحصیلات، طریق زندگی کاری و یا زندگی روزمره کسب کرده اید.

Y

Yrkesintroduktion för teckenspråkiga

ویژه افرادی که از زبان اشاره استفاده می‌کنند و برای یافتن کار، راه‌اندازی کسب‌وکار یا تحصیل به حمایت نیاز دارند.

Yrkesintroduktionsanställning

با استخدام برای آشنائی با مشاغل شما شغلی را یاد گرفته، تجربه میاندوزید وشانس خود را برای گرفتن کار بالاتر می برید.

Yrkessvenska

اگر می‌خواهید دانش زبان سوئدی خود را بالا ببرید و شغل مشخصی را در نظر دارید می‌توانید آموزش زبان سوئدی متناسب با آن شغل را دریافت کنید.