تضمین کار برای جوانان

برنامه تضمين كار جوانان برنامهاى براى افراد زير ٢٥ سال است. از جمله كمكهايى كه ميتوانيد دریافت كنيد، حمايت و پشتيبانى براى يافتن كار، كارآموزى يا مشاوره تحصيلى و شغلى ميباشد. هدف اين است كه شما هر چه زودتر كار پيدا كنيد و يا شروع به تحصيل كنيد.

در مورد برنامه

اين برنامه شامل اقدامات شخصى طراحى شده براى شخص شما و حمايت و پشتيبانى است و همراه با فعالیت شما در زمینه جستجوی کار است. هدف اين است كه هر چه زودتر كار پيدا كنيد يا شروع به تحصيل كنيد.

برای چه کسانی است؟

شما مي‌توانيد در برنامه تضمين كار جوانان شركت كنيد، اگر سن شما بين ١٦-٢٤ است و بيكار هستيد و به عنوان كارجو نزد ما ثبت‌نام كرده باشيد. شما بايد واجدشرایط یکی از موارد ذيل باشید:

 • شما بايد حداقل در طى ٤ ماه اخير به مدت ٩٠ روز بطور تمام‌وقت بيكار بوده باشيد.
 • شما حق دریافت مقررى بيكارى از صندوق بيكارى به مدت ٩٠ روز را داريد اگر در طول ٤ ماه اخير بيكار بوده باشيد و استخدام پاره‌وقت يا استخدام ساعتى داشته باشيد.
 • شما از حداكثر زمان برنامه استقرار زندگی و کار (etableringsprogrammet) استفاده كرده‌اید و در آن شركت كرده‌اید، اما هنوز بيكار هستید.
 • شما محكوم به زندان شده باشيد و با درخواست‌تان براي زندگى خارج از زندان موافقت كرده باشند يا حكم آزادى مشروط داريد ولى يك سال آزمايشى‌تان به پايان نرسيده است.

اگر شما صاحب شركت باشيد به عنوان شخص بيكار تلقى نخواهيد شد و در اين صورت، نمي‌توانيد در برنامه شركت كنيد. اين مقررات بدون در نظر گرفتن نوع شركت اعمال می‌شود.

چگونگی عملکرد به شرح زیر است

شما و كارمند اداره كاريابى در مورد فعاليت‌هاى مناسب‌تان برنامه‌ريزى مي‌‌كنيد به طوری كه تا حد امكان هر چه زودتر بتوانيد كار پيدا كنيد يا شروع به تحصيل کنید. اگر نياز به مترجم داريد مي‌توانيد از اين حمايت برخوردار شويد. نمونه‌اى از انواع فعاليت‌ها:

 • كارآموزى
 • کارآزمائی
 • مشاوره تحصيلات و شغلى
 • حمايت و پشتيبانى و مشاوره در مورد تأسیس شركت شخصى
 • تحصيلات

ما پيگير برنامه شما خواهيم بود و حمايت و پشتيبانى لازم را به شما خواهيم داد.

اگر به سن ٢٠ سالگى رسیده‌اید و حداقل به مدت ٦ ماه بيكار بوده‌ايد، مي‌توان ترتیب استخدام شما را براى کارفرما از طريق برنامه کار آغازین (nystartsjobb) فراهم كرد.

شما كه مبتلا به بيمارى خاصى هستيد يا کمتوانی داريد ميتوانيد از حمايت فوقالعاده، يعنى علاوه بر حمايتهاى رایج برخوردار شويد.

اگر سلامتى و يا كم‌‌توانی شما به حدی است که در توانايى شما در شركت در برنامه‌هاى فعاليتی تأثیر مي‌گذارد، از شما مي‌خواهيم كه به ما اطلاع دهيد. سپس با هم بررسی می‌کنیم که شما به چه نوع حمایت‌هایی برای شركت در فعاليت‌ها نیاز دارید.

حمايت و پشتيبانى براى شما كه كم‌توانی داريد

ابعاد برنامه

برنامه معمولاً تمام‌وقت است. اگر شما به صورت پاره‌وقت از مرخصی والدين استفاده مي‌كنيد، يا نمي‌توانيد تمام وقت به دليل بيمارى يا كم‌توانی كار كنيد، مي‌توانيد بصورت پاره‌وقت در برنامه شركت كنيد. شما همچنين مي‌توانيد در برنامه تضمين كار برای جوانان به شكل پاره‌وقت شركت كنيد اگر:

 • بصورت پاره‌وقت بيكار هستيد و از صندوق بيكارى غرامت دریافت مي‌كنيد
 • بصورت پاره‌وقت مرخصی والدين داريد
 • شما ٢٠ ساله هستيد و بطور پاره‌وقت در آموزشگاه کمونی بزرگسالان (Komvux) تحصيل مي‌كنيد.
 • بطور پاره‌وقت در برنامه زبان سوئدی براى مهاجران (sfi) شرکت می‌کنید.

هيچگونه مرخصى در طى شركت در برنامه تضمين كار و پيشرفت
براى جوانان ندارید، ولی ما مي‌توانيم در صورت وجود شرایط ويژه حداكثر به مدت ٣ روز به شما مرخصی بدهیم.

مقررى مالى و شرایط

زمانى كه شما در برنامه‌اى شركت مي‌كنيد مي‌توانيد نزد صندوق بيمه‌های اجتماعى (Försäkringskassan) مقررى درخواست كنيد. در این قسمت شما مي‌توانيد توضيحاتى در مورد نحوه درخواست مقررى مالى و شرایط دریافت آن هنگامى كه نامتان در اداره كاريابى ثبت شده باشد و مايل به شركت در برنامه‌هاى ما باشيد را بخوانيد.

زمانی که در یک برنامه شرکت می‌کنید

انتظاراتى كه از شما داریم

شركت كردن در برنامه داوطلبانه است اما اگر شما كه از صندوق بيكارى غرامت دریافت مي‌كنيد، شركت كردن در برنامه را نپذيريد ريسك اين وجود دارد كه مقررى مالى را از دست بدهيد. به عنوان شركت كننده در برنامه، شما بايد فعال باشيد و برنامه‌اى را كه با توافق شما برنامه‌ريزى شده اجرا كنيد و انجام دهيد.

هنگامى كه تحت این برنامه هستيد لازم است كه در فعاليت‌ها شركت كنيد. فعاليت‌هايى كه با همراهى شما برنامه‌ريزى شده است. اگر توافق ديگرى با هم نداشته باشيم، شما بايد فعال باشيد و در جستجوى كار باشيد، اگر كارى پيدا كرديد بايد آن را قبول كنيد. اين كار را بايد انجام دهيد تا تكليف وضعيت‌تان روشن شود، و همچنين براى آنکه روی مقررى‌تان از طرف صندوق بيمه‌های اجتماعى تأثیر نگذارد.

شما بايد تغييرات زندگى خود را به ما اطلاع دهيد ، به عنوان مثال اگر شروع به كار يا تحصيل كنيد.

گزارش دادن فعاليتها

هر ماه بايد گزارش فعاليت خود را تحويل دهيد. اين امر مهمى است براى گرفتن حمايت كامل و مناسب در راه رسیدن به كار یا تحصيل، و برای اينكه تأثيرى در پرداخت مقررى شما از طرف صندوق بيمه‌های اجتماعى حاصل نگردد.

گزارش فعالیت

اگر بیمار شوید

اگر بيمار شويد بايد از همان روز اول بيمارى به ما اطلاع دهيد، وگرنه شما مقررى خود را براى كل دوره بيمارى از دست خواهيد داد. اگربه مدت طولانى بيمار باشيد، سعى خواهيم كرد كه محتويات برنامه را به نفع حال شما تغییر دهيم كه شما هم بتوانيد با وجود بيمارى در برنامه شركت كنيد. اگر بيشتر از ٣٠ روز بطور تمام‌وقت بيمار باشيد و نتوانيم برنامه را بنا به حال شما تغییر دهيم، شما از برنامه خارج خواهيد شد.

اگر بيمار هستيد غیبت خود را اطلاع دهيد

اگر از فرزند بيمار خود نگهداری میکنید

اگر نياز به نگهدارى از فرزند خود در خانه داريد به ما اطلاع دهيد.

اطلاع دادن نگهداری از فرزند (VAB)

مدت زمانی که میتوانید در برنامه شرکت کنید

شما مي‌توانيد در برنامه تضمين كار براى جوانان شرکت داشته باشيد تا زمانى كه

 • شروع به كار و يا تحصيل تمام وقت خارج از برنامه تضمين كار براى جوانان كنيد
 • بصورت تمام‌وقت مرخصی والدين بگيريد
 • به مدت بيش از يك ماه بطور تمام‌وقت بيمار باشید و برنامه را نتوان با بيمارى شما وفق داد
 • شما واجدشرایط مجدد دریافت از صندوق بيكارى (a-kassa) باشید.

در اینجا می‌توانید درباره شرایط لازم برای دریافت کمک‌هزینه از صندوق بیکاری (a-kassa) مطالب بیشتری بخوانید.

غرامت از صندوق بیکاری (a-kassa)

شما مي‌توانيد حداكثر به مدت ١٥ ماه در این برنامه باشيد. اگر در طى ١٥ ماه نتوانيد كار پيدا كنيد يا تحصيلاتى را شروع كنيد، مي‌توانيد از حمايت تضمين كار و پيشرفت برخوردار شويد.

برنامه تضمین کار و پیشرفت

ممکن است برای شما امكان بازگشت به برنامه وجود داشته باشد

اگر مرخصى استعلاجى، مرخصی والدين داشته باشيد و يا در حال تحصیل بوده باشيد، می‌توانيد دوباره به برنامه بازگرديد. اما نمی‌توانيد بيشتر از 12 ماه خارج از برنامه بوده باشيد. اگر كار كرده باشيد و بيكار شده باشيد، می‌توانيد در صورت نداشتن حق دریافت کمک‌هزینه از صندوق بيكارى دوباره وارد برنامه شويد.

اگر اداره كاريابى به برنامه شما خاتمه دهد

اداره كاريابى مي‌تواند برنامه شما را باز پس بگيرد و اين بدين معنا است كه برنامه شما خاتمه مي‌یابد و شما ديگر حق شركت كردن در برنامه را نداريد. اگر قوانين را رعايت نكنيد يا باعث ايجاد اختلال در برنامه شويد، شما ممکن است حق شركت كردن در برنامه را از دست بدهيد. دليل ويژه‌ای هم وجود دارد كه باعث مي‌شود اداره كاريابى برنامه شما را باز پس بگيرد، به عنوان مثال شما نتوانید یا نخواهید به شرکت در برنامه ادامه دهید.

بعد از اينكه برنامه شما خاتمه یافت

اگر برنامه شما از طريق باز پس گرفته شدن خانمه بيابد، امكان شركت كردن دوباره در برنامه وجود دارد. اگر برنامه شما به دليل نقض مقررات باز پس گرفته شده باشد، مي‌توانيد بعد از ٤٥ روز وقفه دوباره شركت كنيد. روزهاى وقفه، روزهايى هستند كه اگر شما در برنامه باقى می‌بوديد، مي‌توانستيد مقررى مالى را بابت آن روزها بگيريد.

شما بایستی بعنوان کارجو نزد ما نامنویسی شده باشید. اگر شما در همان روز كه برنامه‌تان به پایان مي‌رسد تصميم به ترك اداره كاريابى بگيريد، بايد خود را در عرض ٦٠ روز به عنوان كارجو ثبت‌نام كنيد تا روزهاى وقفه مشمول و محسوب شوند.

به این صورت به برنامه باز میگردید

زودترین زمانیکه برنامه شما می‌تواند آغاز شود روزی است که ما با هم یک برنامه‌ریزی انجام دهیم. شما خودتان بایستی با اداره کاریابی تماس بگیرید.

اگر نام شما از اداره کاریابی حذف شده باشد شما بایستی خودتان مجدداً بعنوان جویای کار در وبسایت اداره کاریابی نامنویسی کنید. سپس ما ظرف دو ساعت به شما زنگ زده و رسیدگی به پرونده‌تان را آغاز می‌کنیم.

 • اگر پس از ساعت 15:00 باشد، ما روز اداری بعد بین ساعت 9 تا 11 زنگ می زنیم.
 • اگر نمی‌توانید به تلفن پاسخ دهید یا از ما خبری نشد با ما از طریق شماره 416-416-0771 تماس بگیرید.

مهم است که وقتی ما به شما زنگ می‌زنیم، پاسخ دهید.

اگر نام شما هنوز در اداره کاریابی ثبت باشد، لازم نیست به ما از طریق شماره 416-416-0771 زنگ بزنید تا رسیدگی به پرونده‌تان را آغاز کنیم. اگر می‌خواهید احتمال بازگشت خود به برنامه را بدانید به ما اطلاع دهید.

برای مخارج سفر خود می توانید کمک هزینه دریافت کنید

اگر در شهر دیگری بغیر محل سکونت خود در این برنامه یا تحقیقات شرکت می کنید می توانید برای مخارج سفر و سکونت خود کمک هزینه دریافت کنید.

کمک هزینه برای مخارج سفر جهت شرکت در برنامه یا مصاحبه استخدامی