تضمین کار برای جوانان

تضمین کار برای جوانان برنامه ای برای جوانان زیر 25 ساله است. شما بطور مثال می توانید برای جستجوی کار، کارآموزی یا راهنمائی تحصیلی و حرفه ای حمایت دریافت کنید. هدف آنست که شما در اسرع وقت کار پیدا کنید یا مشغول تحصیل بشوید.

تضمین کار برای جوانان چیست؟

این برنامه از اقدامات و حمایت های مناسب برای هر فرد بهمراه جستجوی فعالانه برای کار تشکیل شده است. هدف آنست که شما در اسرع وقت کار پیدا کنید یا مشغول تحصیل بشوید.

چه کسی می تواند در این برنامه شرکت کند؟

افراد 16 تا 24 ساله بیکار که نزد ما نامنویسی شده باشند می توانند در برنامه تضمین کار برای جوانان شرکت کنند. همچنین بایستی دارای یکی از شرایط زیر باشید:

 • در 4 ماه گذشته در مدت حداقل 90 روز بطور تمام وقت بیکار بوده باشید.
 • در مدت حداقل سه ماه کمتر از آنچه می توانید کار کرده باشید، بطور مثال استخدام ساعتی داشته باشید و از حق دریافت غرامت از صندوق بیکاری برخوردار باشید.
 • در برنامه استقرار زندگی و کار به مدت حداکثر شرکت کرده باشید و هنوز بیکار باشید.
 • به مجازات حبس محکوم شده و اجازه داشته باشید در خارج از زندان بسر ببرید ولی هنوز یک سال از دوران آزمایشی را نگذرانده باشید.

می توانید بطور پاره وقت در برنامه تضمین کار برای جوانان شرکت کنید

شما در موارد زیر می توانید بطور پاره وقت در برنامه تضمین کار برای جوانان شرکت کنید:

 • بطور پاره وقت بیکار بوده و از صندوق بیکاری پول می گیرید
 • بصورت پاره وقت مرخصی والدین داشته باشید
 • به سن 20 سالگی تمام رسیده و بطور پاره وقت در آموزشگاه کمونی بزرگسالان )کومووکس(درس می خوانید
 • یک قرارداد آموزشی با ما و اداره کمون خود دارید
 • بطور پاره وقت زبان سوئدی برای مهاجران (SFI) می خوانید.

در این برنامه می توانید موارد زیر را انجام دهید

شما و یک کارگزار اداره امور کاریابی بررسی و برنامه ریزی کنید و ببینید که کدام اقدامات باسرعت بیشتری می تواند شما را به شغل یا شروع به تحصیل برساند در اینجا چند مثال برای اقدامات:

 • راهنمائی تحصیلی و حرفه ای
 • فعالیت برای جستجوی کار با مربی
 • کارآموزی
 • تحصیل تا حداکثر شش ماه
 • حمایت و مشاوره برای افرادی که قصد دارند شرکت/کسب و کار خصوصی راه بیندازند
 • توانبخشی در جهت کار و شغل
 • کارآزمائی در یک محل کار

ما در تمام مدت پیشرفت شما را پیگیری کرده و حمایت مورد نیاز تان را ارائه می کنیم.

ابعاد برنامه

این برنامه معمولاً تمام وقت است. اگر شما بصورت پاره وقت در مرخصی والدین هستید، یا بعلت بیماری یا نقصان کارکردی نمی توانید بطور تمام وقت کار کنید، امکان شرکت در برنامه بصورت پاره وقت برای شما وجود دارد.

البته شرکت در این برنامه اختیاری است، ولی اگر در برنامه شرکت کنید بایستی فعال بوده و برنامه ریزی مورد توافق را اجرا و پیگیری کنید.

وقتی در برنامه تضمین کار برای جوانان شرکت می کنید از حق مرخصی برخوردار نیستید، ولی در موارد ویژه می توانید حداکثر سه روز مرخصی بگیرید.

افراد بیمار یا دارای نقصان کارکردی می توانند حمایت فوق العاده دریافت کنند

اگر تندرستی یا معلولیت شما مانعی برای شرکت در فعالیت ها باشد مایل هستیم برای ما شرح بدهید. در اینصورت باهم نوع حمایت مورد نیاز شما را بررسی می کنیم تا شما بتوانید در فعالیت ها شرک کنید.

حمایت برای افراد دارای نقصان کارکردی

غرامت و شرایط آن

وقتی این پشتیبانی را دریافت میکنید، در یک برنامه شرکت دارید. آنگاه می توانید از صندوق بیمه همگانی تقاضای دریافت غرامت کنید. در اینجا می توانید درباره چگونگی درخواست غرامت و شرایط شرکت شما در یکی از برنامه های ما بیشتر بدانید

زمانیکه در یک برنامه شرکت می کنید

اگر مریض شوید یا از فرزند بیمار خود نگهداری کنید

اگر برای مدتی طولانی مریض باشید ما سعی میکنیم محتوای برنامۀ شما را طوری تنظیم کنیم که در عین حال بتوانید در برنامه شرکت داشته باشید. اگر مریض شوید یا لازم باشد از فرزند بیمار خود نگهداری کنید، به ما اطلاع دهید.

وقتی مریض می شوید غیبت خود را اطلاع دهید

وقتی بخاطر مراقبت از فرزند غیبت می کنید (VAB) اطلاع دهید

گزارش دادن فعالیت ها

شما هر ماه بایستی یک گزارش فعالیت تحویل دهید. اینکار برای دریافت حمایت صحیح در مسیر رسیدن به کار یا تحصیل و برای دریافت پول از صندوق بیمه های اجتماعی مهم است.

گزارش فعالیت ها

پرسش ها و پاسخ ها

وقتی کار پیدا کنم چه می شود؟

اگر یک کار تمام وقت داشته باشید نام شما از برنامه حذف می شود. اگر کار پیدا کرده و آنقدر کار کنید که واجد شرایط دورۀ جدید دریافت پول از صندوق بیکاری بشوید، نام شما از برنامه حذف می شود. اگر مجدداً بیکار شوید و برای دریافت غرامت برای یک دورۀ جدید از صندوق بیکاری واجد شرایط نباشید می توانید مجدداً در برنامه نامنویسی کنید.

غرامت از صندوق بیکاری

اگر با اینهمه کار پیدا نکنم و تحصیل نکنم چه می شود؟

اگر در مدت 15 ماه کار پیدا نکنید و شروع به تحصیل نکرده باشید در برنامه تضمین کار و پیشرفت، به دریافت کمک و حمایت ادامه دهید.

تضمین کار و پیشرفت

چه مدت می توانم در برنامه تضمین کار و پیشرفت شرکت کنم؟

شما می توانید تا دسترسی به موارد زیر در برنامه تضمین کار و پیشرفت شرکت کنید

 • بطور تمام وقت کار یا تحصیل را آغاز کنید، خارج از برنامه تضمین کار برای جوانان
 • بصورت تمام وقت مرخصی والدین داشته باشید
 • بیشتر از یک ماه به صورت تمام وقت بیمار شوید و نتوان برنامه را با شرایط شما تطبیق داد
 • واجد شرایط دورۀ جدیدی برای دریافت غرامت از صندوق بیکاری بشوید.

شما می توانید حداکثر 15 ماه در برنامه شرکت داشته باشید.

اگر مرخصی استعلاجی یا مرخصی والدین بگیرم چه می شود؟

در موارد زیر از برنامه ترخیص می شوید

 • اگر بیشتر از یک ماه به صورت تمام وقت بیمار شوید و نتوان برنامه را با شرایط شما تطبیق داد
 • اگر بصورت تمام وقت مرخصی والدین داشته باشید

اگر کمتر از 12 ماه در برنامه شرکت نکرده باشید می توانید بازگردید و دوباره در برنامه شرکت کنید.

آیا من بیمه هستم؟

وقتی شما در برنامه تضمین کار و پیشرفت شرکت می کنید بیمه صدمات فردی و بیمه عمر گروهی شامل حال شما می شود. اگر در محل کار به چیزی صدمه بزنید کارفرمای شما می تواند از دولت غرامت دریافت کند.

آیا ممکن است جای خود را در برنامه از دست بدهم؟

اگر به وظایف خود درست عمل نکنید یا مزاحم نظم فعالیت ها شوید، ممکن است جای خود را در برنامه از دست بدهید.

آیا می توانم بعد از پایان استخدام یا تحصیل به برنامه برگردم؟

شما می توانید به برنامه برگردید اگر مرخصی استعلاجی، مرخصی والدین داشته اید یا تحصیل می کرده اید می توانید به برنامه برگردید. اما نباید بیش از دوازده ماه از برنامه دور بوده باشید. اگر کار کرده و بیکار شده باشید می توانید به برنامه برگردید مشروط بر آنکه از حق دریافت غرامت دورۀ جدیدی از صندوق بیکاری برخوردار نشده باشید.

برای مخارج سفر خود می توانید کمک هزینه دریافت کنید

اگر در شهر دیگری بغیر محل سکونت خود در این برنامه یا تحقیقات شرکت می کنید می توانید برای مخارج سفر و سکونت خود کمک هزینه دریافت کنید.

کمک هزینه برای مخارج سفر جهت شرکت در برنامه یا مصاحبه استخدامی