زمانیکه در یک برنامه شرکت می کنید

اداره کاریابی به افرادی که در این اداره نامنویسی کرده باشند حمایت های مختلفی را ارائه می کند. ما برخی از این حمایت ها را برنامه می نامیم. زمانیکه در یک برنامه شرکت می کنید میتوانید حمایت مالی فعالیت، پول پیشرفت یا کمک هزینه استقرار درخواست کنید. پولی که دریافت می کنید به برنامه ای که در آن شرکت می کنید و سن و سال شما بستگی دارد. در اینجا برایتان تعریف می کنیم که وقتی در یکی از برنامه های ما شرکت می کنید چه مقرراتی وجود دارد.

وقتي تصمیم در مورد يک برنامه دریافت کرده باشید

اداره کاریابی پس از یک ارزیابی تصمیم می گیرد که آیا شما از حق حمایت برخوردار هستید یا نه. اگر اداره کاریابی در مورد یک برنامه تصمیم گرفته باشد شما بایستی حمایت مالی فعالیت، پول پیشرفت یا کمک هزینه استقرار خود را از صندوق بیمه های اجتماعی Försäkringskassan درخواست کنید.

حمایت مالی فعالیت و پول پیشرفت

کمک هزینه استقرار(وقتی در برنامه استقرار زندگی و کار شرکت می کنید)

شرایط دریافت پول جبرانی در برنامه

وقتی شما در یک برنامه شرکت می‌کنید و حمایت مالی فعالیت (aktivitetsstöd) پول جبرانی پیشرفت (utvecklingsersättning) یا پول جبرانی استقرار زندگی و کار (etableringsersättning) دریافت می‌کنید مهم است که واجد شرایط باشید. در غیر اینصورت ممکن است یک اخطاریه دریافت کنید یا پول جبرانی بابت یک یا چند روز خود را از دست بدهید.

شرایط دریافت پول جبرانی در برنامه

زمانیکه بیمار می شوید غیبت خود را گزارش دهید

هنگامی که شما در یک برنامه شرکت می کنید بایستی مریض شدن خود را از همان روز اول اطلاع دهید تا بتوانید پول خود را در دوران غیبت به علت بیماری دریافت کنید.

زمانیکه بیمار می شوید غیبت خود را گزارش دهید

غیبت جهت نگهداری از کودک (VAB) را گزارش دهید

اگر در یک برنامه شرکت دارید و بخاطر مراقبت از فرزند مریض خود در خانه می مانید و نمی توانید در فعالیت های برنامه ریزی خود شرکت کنید، به ما اطلاع دهید.

غیبت جهت نگهداری از کودک (VAB) را گزارش دهید

فعالیت های خود را گزارش دهید

شما باید هر ماه گزارش فعالیت های خود را به ما ارائه کنید. اینکار مهم است تا شما در مسیر رسیدن به کار یا تحصیل حمایت صحیح دریافت کرده و بتوانید پول خود را از صندوق بیمه های اجتماعی Försäkringskassan دریافت کنید. شما باید گزارش فعالیت های خود را بین 1 تا 14 هر ماه بفرستید.

فعالیت های خود را گزارش دهید

جبران مخارج سفر

شما می توانید بابت هزینه های سفر و اقامت در شهر دیگری برای مصاحبه های شغلی یا شرکت در یک برنامه در شهری که روزانه به آن رفت و آمد نمی کنید کمک هزینه درخواست کنید.

کمک هزینه برای مخارج سفر جهت شرکت در مصاحبه استخدامی یا برنامه

بیمه و غرامت خسارت

هنگامی که شما در یک برنامه شرکت دارید در برخی موارد از سوی Kammarkollegiet و Statens Pensionsverk تحت پوشش بیمه شخصی و بیمه عمر گروهی قرار دارید. این بیمه مربوط به زمانی که شما در یک برنامه پشتیبانی برای شروع یک کسب و تجارت شرکت دارید نیست. اگر شما بطور تصادفی موجب آسیبی شدید سازمان دهنده می تواند نزد ما تقاضای غرامت آسیب بکند.

بیمه و غرامت آسیب هنگامی که شما در یک برنامه شرکت دارید

صفحات من Mina sidor

شما در صفحات من می توانید ببینید که ما برای شرکت شما در یک برنامه تصمیم گیری کرده ایم.

صفحات من Mina sidor

آیا حمایت های دیگری هم وجود دارد که ممکن است برای من مناسب باشند؟

ادارۀ کاریابی تشخیص می دهد که آیا یک نوع حمایت برای افزایش امکانات شما جهت کار پیدا کردن خوب است یا نه. نوع حمایتی که ما می توانیم به شما ارائه کنیم به وضعیت شما بستگی دارد. اطلاعات مربوط به همه حمایت هایی که ارائه می دهیم در فهرست حمایت ها Stöd A-Ö وجود دارد.

فهرست حمایت ها Stöd A-Ö