صفحات من

با ورود به صفحات من (Mina sidor)، می توانید برنامه ریزی خود را پیگیری کنید و می توانید از خدمات ما استفاده کنید. این همان جایی است که شما وارد سیستم می شوید. ساده ترین راه برای ورود به سیستم استفاده از شناسه الکترونیکی است.

اهمیت هویت نمای الکترونیکی

شناسایی دیجیتالی بیش از پیش مهمتر و ساده تر است.

دریافت هویت نمای الکترونیکی

خود را ثبت کنید

اولین روز بیکاری خود را نزد ما ثبت کنید، در اینجا نحوه انجام این کار آورده شده است.

گزارش فعالیت­ها

بین اول تا چهاردهم هر ماه باید فعالیت های خود را گزارش کنید.

وقتی مریض می شوید

اگر بیمار شوید، در اینجا غیبت گزارش می شود.

گزارش غیبت برای مراقبت از کودک ، VAB

اگر غیبت شما برای مراقبت از یک کودک بیمار استVAB غیبت را اینگونه گزارش می کنید.

برنامه ریزی

در برنامه ریزی، جستجوهای خود را برای یافتن کار پیگیری می کنید.

ساختن نمایه

کارفرمایانی که بدنبال نیروی کار هستند به کمک نمایه، شما را سریع تر پیدا میکنند.

سوابق کاری و تحصیلی خود را تکمیل کنید

سوابق کاری و تحصیلی خود را به محض به دست آوردن تجربیات جدید که شانس شما برای یافتن کار را افزایش می دهد تکمیل کنید.

خارج شوید

اگر شغلی به دست آورده اید یا شروع به تحصیل کرده اید، موضوع را در اینجا گزارش کنید.