فعالیت های خود را گزارش بدهید

شما هر ماه بایستی گزارش فعالیتهای خود را تحویل بدهید این مهم است برای اینکه حمایت درست به شما در راه کار و تحصیل برسد، و اینکه شما بتوانید حقوقتان را از صندوق بیکاری و یا صندوق تامین اجتماعی همگانی دریافت کنید. شما بایستی گزارش فعالیت‌ها را از اول هر ماه تا چهاردهم هر ماه تحویل دهید.

به این صورت فعالیت ها را گزارش می دهید

چه کسی باید گزارش دهد؟

شما که بیکار هستید و اسمتان پیش ما ثبت شده است گزارش بدهید چه فعالیت‌هایی را انجام داده اید و چه کارهایی را تقاضا داده اید. به خاطر داشته باشید که اگر شما به طور مثال کارآموزی یا تمرین کار دارید همچنین آن را هم باید گزارش دهید.

این را بایستی گزارش دهید

شما بایستی گزارش دهید چه کارهایی را تقاضا داده اید و کدام فعالیتها را انجام داده اید برای رسیدن به یک کار. شما بایستی فعالیتهایی که در برنامه ریزی شما است ذکر کنید ، ولی حتی فعالیتهایی که مربوط به شما هست. اینجا چند تا مثال است که می تواند شامل گزارش فعالیت شما باشد:

  • کار یا تحصیل که تقاضا داده اید
  • مصاحبه های استخدامی و جلسات استخدامی که شما شرکت کرده اید
  • آموزش عملی که شما درخواست داده اید یا شرکت کرده اید
  • آموزش های بازار کار
  • سوئدی برای مهاجران (sfi)

به این روش گزارش می دهید

فعالیت های خود را آسان از طریق ویب سایت ما و یا از طریق برنامه appen Mina sidor گزارش بدهید. شما میتوایند گزارش فعالیت ها را از طریق ویب سایت arbetsformedlingen.se و یا از طریق وارد شده به صفحات من Mina sidor و انتخاب خدمات Aktivitetsrapportera. پیدا نماید.

برای این که از خدمات بتوانید استفاده نماید باید با شناسه ای الکترونیکی ( به عنوان مثال شناسه بانکی مبایل mobilt bank-id) وارد شود.

  • فعالیت‌ها را پیوسته اضافه کنید که فعالیتی فراموش نشود
  • گزارش خود را ارسال کنید
  • گزارش های قبلی را که ارسال کرده اید مشاهده کنید.

به یاد داشته باشید تمام اسناد های که نشان میدهد شما کار جستجوی کرده اید را نگهدارید. اگر از شما درخواست شد که کار های جستجو شده را شرح بدهید ممکن است اسناد ها لازم شود.

اگر لازم باشد شما کار های جستجو شده را شرح بدهید.

اگر شما کامپیوتر یا کارت شناسایی الکترونیکی ندارید

اگر شناسه الکترونیکی ندارید گزارش خود را روی یک فُرم کاغذی بنویسید و برای ما پست کنید. فرم را در اینجا پیدا می کنید:

فُرم ها

اگر نمی توانید فرم را چاپ کنید، می توانید به ما زنگ بزنید تا ما یک فرم به آدرس خانه تان ارسال کنیم.

بخاطر داشته باشید که شما نمی توانید فعالیت های خود را از طریق ایمیل به ما گزارش کنید.

به این صورت شناسایی الکترونیکی را می توانید تهیه کنید

چه زمانی شما باید گزارش خود را ارسال کنید؟

گزارش فعالیت را به ما پس از پایان هر ماه را ارسال کنید. شما بایستی گزارش فعالیت‌ها را از اول هر ماه تا چهاردهم هر ماه تحویل دهید.

به عنوان مثال: بین 1 و 14 فوریه, شما باید در گزارش فعالیت خود را برای ماه ژانویه ارسال کنید.

شما می توانید وضعیت گزارش های ارسال شده ای خود را در Aktivitetsrapporteringen تحت عنوان ارسال inskickade شده ببینید.

چه اتفاقی می افتد اگر شما گزارش خود را ندهید؟

اگر شما گزارش فعالیت خود را به وقت ارسال نکنید، شما یک اخطاریه می گیرید یا حقوق خود را از صندوق بیکاری یا صندوق تامین اجتماعی همگانی از دست می دهید.

اخطار یا از دست دادن پول از صندوق بیکاری

اخطار یا از دست دادن پول از صندوق بیمه های اجتماعی