هنگامی که بیمار می‎شوید یا از کودک بیمار مراقبت می‎کنید

اگر بیمار شوید یا از کودک بیمار مراقبت کنید، ممکن است لازم باشد که این موضوع را به اداره کاریابی سوئد (Arbetsförmedlingen) اطلاع دهید. این که در چه مواردی باید اطلاع رسانی کنید بستگی به نوع غرامت دریافتی شما دارد. برای مثال، اگر شما در یکی از برنامه های ما شرکت می‎کنید، همیشه باید غیبت خود را گزارش دهید.

وقتی در برنامه ای شرکت می‎کنید

اگر در یک برنامه شرکت می‎کنید و غرامتی در قالب کمک هزینه فعالیت (aktivitetsstöd)، غرامت پیشرفت (utvecklingsersättning) یا غرامت جا افتادن در بازار کار (etableringsersättning) دریافت می‎کنید باید در اولین روز بیماری گزارش غیبت به دلیل بیماری به ما ارائه دهید. اگر این کار را نکنید، در طول مدتی که بیمار هستید، غرامتی دریافت نمی‎کنید. در صورتی که بیماری شما بیش از هفت روز طول بکشد، برای حفظ غرامت خود باید یک گواهی پزشک به اداره کاریابی سوئد (Arbetsförmedlingen) ارائه دهید.

گزارش غیبت زمانی که بیمار هستید و در یک برنامه‎ شرکت می‎کنید

شما همچنین باید در صورت مراقبت از کودک بیمار، گزارش غیبت به ما ارائه بدهید.

گزارش غیبت به دلیل مراقبت از کودک بیمارزمانی که در یک برنامه شرکت دارید

شما نیازی به ارائه گزارش سلامتی ندارید وقتی که در یک برنامه شرکت می‎کنید

هنگامی که پس از غیبت به دلیل بیماری یا مراقبت از کودک بیمار به برنامه‎ی خود باز می‎گردید نیازی به اطلاع دادن به اداره کاریابی سوئد نیست. در درخواست خود از صندوق بیمه‎ی همگانی سوئد (Försäkringskassan) برای دریافت کمک هزینه‎ی فعالیت، غرامت جا افتادن در بازار کار یا غرامت پیشرفت، روزهایی که بیمار بوده‎اید یا مشغول مراقبت از کودک بیمار بوده‎اید را مشخص کنید.

هنگامی که از صندوق بیمه‎ی بیکاری غرامت دریافت یا برای آن درخواست می‎کنید

اگر زمانی که با ما وقت رزرو کرده‎اید مریض می‎شوید یا در حال مراقبت از کودک بیمار هستید

اگر در روزی که وقت برای جلسه با ما دارید بیمار هستید یا در حال مراقبت از کودک بیمار هستید، باید با ما تماس گرفته و مشکل را اطلاع دهید. سپس ما به صندوق بیمه بیکاری ( a‑kassa) شما اطلاع می‎دهیم که شما بیمار هستید یا از کودک بیمار مراقبت می‎کنید. شما می‎توانید با ورود به صفحات من (Mina sidor) وقت رزرو شده‎ی برخی از جلسات برنامه ریزی را تغییر دهید.

شما باید در گزارش زمانی که به صندوق بیمه بیکاری خود ارسال می‎کنید، روزهایی که بیمار یا در حال مراقبت از کودک بیمار بوده‎اید را مشخص کنید.

در صورتی که بیمار هستید و یا در حال مراقبت از کودک بیمار هستید، حق دریافت غرامت از صندوق بیمه بیکاری را ندارید. برای درخواست حقوق بیماری یا حقوق موقت والدین، با صندوق بیمه‎ی همگانی تماس بگیرید.

مهم است که در اولین روزی که شما یا فرزندتان سلامتی خود را بازیافتید با ما تماس بگیرید. سپس ما به صندوق بیمه بیکاری اطلاع می‎دهیم که شما دوباره آمادگی برای کار کردن دارید.

اگر شما یا فرزندتان بیش از دو هفته بیمار باشید

اگر بیش از دو هفته بیمار هستید یا از کودک مراقبت می‎کنید، باید با ما تماس بگیرید. سپس ما به صندوق بیمه بیکاری شما اطلاع می‎دهیم که شما بیمار هستید یا از کودک بیمار مراقبت می کنید. در گزارش زمانی که به صندوق بیمه بیکاری خود ارسال می‎کنید، باید ذکر کنید که بیمار بوده‎اید یا در حال مراقب از کودک بیمار بوده‎اید.

شما در صورتی که بیمار یا در حال مراقبت از کودک بیمار هستید، حق دریافت غرامت از صندوق بیمه بیکاری را ندارید. برای درخواست حقوق بیماری یا حقوق موقت والدین، با صندوق بیمه‎ی همگانی تماس بگیرید.

تماس با ما

هنگامی که از صندوق بیمه بیکاری غرامت دریافت نمی کنید یا در برنامه‎ای شرکت نمی‎کنید

شما باید برای تغییر دادن وقت از قبل رزرو شده برای جلسه‎ با ما تماس بگیرید. اگر وقت رزرو شده برای جلسه برنامه ریزی دارید، می‎توانید آن وقت را در صفحات من (Mina sidor) تغییر دهید.

تماس با ما