Markaad xanuusanaysid ama daryeelaysid illmo xanuusanaya

Haddii aad xanuusatid ama daryeelaysid ilmo xanuusanaya, waxaad ogeysiin kartaa addeega Wakaalada Shaqaaleysiinta (Arbetsförmedlingen). Marka ay tahay inaad ogeysiisid waxay ku xidhan tahay magdhowga aad haysatid. Tusaale ahaan, haddii aad ka qeybgashid mid kamida barnaamijyadayada, waa inaad markasta soo sheegtaa maqnaanshaha.

Markaad kaqeybgashid barnaamij

Haddii aad kaqeybgashid barnaamij oo aad leedahay magdhow ku jira foomka caawimada hawsha (aktivitetsstöd), horumarinta magdhowga (utvecklingsersättning ) ama asaaska xaqul-shaaha (etableringsersättning) waa inaad noosoo sheegtaa maqnaanshahaaga xanuunka maalinta koobaad ee xanuunkaaga. Haddii aanad sameyn sidan, ma heli doontid magdhowga wakhtiga aad xanuusanaysid. Haddii aad xanuusanaysid wax kabadan todobo maalmood, waa inaad usoo gudbisaa shahaadada caafimaad addeega Wakaalada Shaqaaleysiinta si laguugu ilaaliyo xaqul-shaahaaga.

Soo-sheeg maqnaanshaha markaad xanuusatid ama kaqeybgashid barnaamij

Waa inaad sidoo kale noosoo sheegtaa maqnaanshahaaga haddii aad daryeelaysid ilmo xanuusanaya.

Soo-sheeg ku maqnaanshaha daryeelka carruurta xanuusanaysa markaad kaqeybgalaysid barnaamij

Uma baahnid inaad sameysid wax warbixin caafimaad ah markaad kaqeybgashid barnaamijka

Uma baahnid inaad ogeysiisid Wakaalada Shaqaaleysiinta markaad kusoo noqotid barnaamijka kadib fasaxa xanuunka ama daryeelida ilmaha xanuusanaya. Codsigaaga caawimada hawsha, horumarinta magdhowga ama asaaska xaqul-shaaha ee Sanduuqa Caymiska (Försäkringskassan), waxaad ku calaamadinaysaa maalmaha aad xanuusanaysay ama daryeelaysay ilmaha xanuusanaya.

Markaad leedahay ama ka dalbatid magdhow

Haddii aad xanuusatid ama daryeelaysid carruur xanuusanaysa markaad naga qabsatid ballan

Haddii xanuusanaysid ama daryeelaysid ilmo xanuusanaya maalinta aad naga qabsatay ballan, waa inaad nasoo ogeysiisid waxa kaa hor istaagay inaad nala soo xidhiidhid. Waxaanu kadib ogeysiin doonaa inaad xanuusanaysid ama u daryeelaysid carruurta. Qaar kamida wicitaanada la qorsheeyey ayaa dib loo mudayn karaa markaad gashid Boggayga (Mina sidor).

Warbixinta aad u dirtid, waa inaad ku calaamadisaa maalmaha aad xanuusanaysay ama daryeelaysid ilmaha.

Xaq uma lihid magdhowga marka aad xanuusanaysid ama daryeelaysid ilmaha xanuusanaya. La xidhiidh Sanduuqa Caymiska si aad u codsatid kabka xanuunka ama kabka waalidka ee kumeelgaadhka.

Waxa muhiima inaad nalasoo xidhiidhid maalinta koobaad ee caafimaad ee adiga ama ilmahaaga. Waxaanu kadib ogeysiin doonaa inaad dib ula shaqeyn kartid.

Haddii adiga ama ilmahaagu xanuusanayo in kabadan labo todobaad

Haddii aad xanuusanaysid ama daryeelaysid carruur in kabadan labo todobaad, waa inaad nalasoo xidhiidhaa. Waxaanu kadib ogeysiin doonaa inaad xanuusanaysid ama daryeelaysid carruur. Waa inaad sidoo kale ku qortaa inaad xanuusanaysid ama daryeelaysay carruurya warbixinta aad u dirtid.

Xaq uma lihid magdhowga marka aad xanuusanaysid ama daryeelaysid ilmaha xanuusanaya. La xidhiidh Sanduuqa Caymiska si aad u codsatid kabka xanuunka ama kabka waalidka ee kumeelgaadhka.

Nalasoo xidhiidh

Marka aanad ka helin magdhow ama kaqeybgalin barnaamij

Haddii aad nala leedahay ballan kulan, waxaad u baahan tahay inaad nalasoo xidhiidhid si aan dib ugu mudayno. Haddii aad leedahay wicitaan qorsheysan oo mudaysan, waxaad dib uga qabsan kartaa Boggayga (Mina sidor).

Nalasoo xidhiidh