وقتی مریض می شوید یا از یک طفل مریض مراقبت می کنید

اگر مریض می شوید یا از یک طفل مریض مراقبت می کنید، ممکن است لازم باشد به کاریابی (Arbetsförmedlingen) اطلاع دهید. زمانی که باید اطلاع دهید بستگی به غرامتی دارد که دارید. به عنوان مثال، اگر در یکی از برنامه های ما شرکت می کنید، همیشه باید غیرحارضری را گزارش دهید.

وقتی در یک برنامه شرکت می کنید

اگر در برنامه ای شرکت می کنید و غرامتی به شکل حمایت از فعالیت (aktivitetsstöd)، غرامت توسعه (utvecklingsersättning) یا غرامت تاسیس (etableringsersättning) دارید، باید غیرحاضری مریضی را در اولین روز مریضی خود به ما گزارش دهید. اگر این کار را انجام ندهید، در جریان مدتی که مریض هستید، غرامتی دریافت نمی کنید. اگر بیش از هفت روز مریض هستید، باید تصدیق طبی را به آژانس کاریابی ارائه کنید تا کمک هزینه خود را حفظ کنید.

هنگام مریض شدن و شرکت در برنامه غیرحاضری را گزارش دهید

همچنین اگر از یک طفل مریض مراقبت می کنید، باید غیرحاضری خود را به ما گزارش دهید.

غیرحاضری برای مراقبت از طفل را هنگام شرکت در یک برنامه گزارش دهید

هنگام شرکت در برنامه نیازی به ارائه گزارش طبی ندارید

پس از رخصتی مریضی یا مراقبت از طفل مریض، نیاز به اطلاع دادن به آژانس کاریابی ندارید. در درخواست خود برای حمایت از فعالیت، کمک هزینه تاسیس یا کمک هزینه توسعه با اداره بیمه اجتماعی سویدن (Försäkringskassan)، روزهای بیمار بودن یا مراقبت از کودک بیمار را مشخص می کنید.

زمانی که از یک کاسا غرامت دارید یا درخواست می کنید

اگر زمانی که با ما وقت ریزرف کرده اید، مریض می شوید یا از یک طفل مریض مراقبت می کنید

اگر در روزی که با ما وقت ریزرف کرده اید، مریض هستید یا از یک طفل مریض مراقبت می کنید، باید از طریق تماس با ما، این مانع را به ما اطلاع دهید. سپس به صندوق شما (a-kassa) اطلاع خواهیم داد که شما مریض هستید یا از اطفال مراقبت می کنید. برخی از تماس‌های پلان گذاری زمانی که وارد صفحات من (Mina sidor) می‌شوید می‌توانند دوباره زمان ‌بندی شوند.

در گزارش زمانی که به صندوق بیمه اجتماعی خود ارسال می کنید، باید روزهایی را که مریض بودید یا از طفلی مراقبت می کردید، مشخص کنید.

وقتی مریض هستید یا از یک طفل مریض مراقبت می کنید، حق دریافت غرامت از صندوق بیمه اجتماعی ندارید. برای درخواست کمک هزینه مریضی یا مزایای موقت والدین با صندوق بیمه تماس بگیرید.

مهم است که در اولین روز سالم برای خود یا فرزندتان با ما تماس بگیرید. سپس به صندوق بیمه اجتماعی شما اطلاع می دهیم که می توانید دوباره کار کنید.

اگر شما یا طفل تان بیش از دو هفته مریض هستید

اگر مریض هستید یا بیش از دو هفته از اطفال مراقبت می کنید، باید با ما تماس بگیرید. سپس به صندوق تامین اجتماعی شما اطلاع خواهیم داد که مریض هستید یا از اطفال مراقبت می کنید. همچنین باید در گزارش زمانی که به صندوق بیمه اجتماعی خود می‌فرستید، مریض بودن یا مراقبت از اطفال خود را تکمیل کنید.

وقتی مریض هستید یا از یک طفل مریض مراقبت می کنید، حق دریافت غرامت از صندوق بیمه اجتماعی ندارید. برای درخواست کمک هزینه بیماری یا مزایای موقت والدین با صندوق بیمه تماس بگیرید.

با ما تماس بگیرید

زمانی که از صندوق بیمه اجتماعی غرامت دریافت نمی کنید یا در برنامه ای شرکت نمی کنید

اگر جلسه ای را با ما ریزرف کرده اید، باید با ما تماس بگیرید تا دوباره پلان گذاری کنید. اگر یک تماس پلان گذاری شده دارید، می توانید زمان را در صفحات من (Mina sidor) دوباره ریزرف کنید.

با ما تماس بگیرید