در صورتی که باید ارائۀ درخواست کاری خود را به ما نشان دهید

در صورتی که بیکار هستید و از آکاسا یا ادارۀ بیمۀ همگانی غرامت می گیرید گاهی ممکن است از شما بخواهیم نشان دهید که برای مشاغلی که در گزارش فعالیت هایتان نوشته اید، واقعاً درخواست داده اید.

به این صورت انجام می شود

اگر شما برای کنترول انتخاب شود از طرف ما نامه ای دریافت خواهید کرد، همراه با یک فورم پاسخ. در فرم پاسخ شما می بینید که کدام کار های را که جستجو کرده اید را نشان بدهید.

شما میتوانید نشان بدهید که یک کار شرح داده شده را جستجو کرده اید مثلا از طریق ارسال:

  • درخواستی
  • مدارک که نشان بدهد شما کار را جستجو کرده اید، به عنوان مثال یک پاسخ از طرف کارفرما که نشان بدهد شما را جستجو کرده اید، و یا کدام مدرک دیگر که نشان بدهد کارفرما درخواستی از طرف شما را دریافت نموده است.
  • تصویر از یک صفحه که تائید کند شما را جستجو کرده اید

مدارک که نشان میدهد شما کاری شرح داده شده را جستجو کرده اید را حداقل به مدت سه ماه نگهداری کنید.

در صورتی که پاسخ ندهید چه اتفاقی می افتد؟

در صورتی که فرم پاسخدهی را به موقع پر نکنید و یا نتوانید مدارکی دال بر درخواست کاری خود به ما نشان دهید ممکن است اخطار بگیرید و یا به مدت یک یا چند روز از دریافت غرامت از آکاسا یا ادارۀ بیمۀ همگانی محروم شوید.

اخطار یا محرومیت از غرامت از طرف بیمۀ بیکاری یا آکاسا

اخطار یا محرومیت از غرامت از طرف ادارۀ بیمۀ همگانی