در صورتی که باید ارائۀ درخواست کاری خود را به ما نشان دهید

اگر بیکار هستید و از صندوق بیکاری کمک‌هزینه دریافت می‌کنید یا در یک برنامه که شامل کمک‌هزینه از صندوق بیمه‌های اجتماعی است، شرکت می‌کنید، ما اجازه داریم بعضی وقتها از شما بخواهیم که مدارکی بفرستید که نشان دهد برای کارهایی که در گزارش فعالیت شرح داده‌اید، واقعاً درخواست داده‌اید.

به این صورت انجام می شود

اگر شما برای کنترول انتخاب شود از طرف ما نامه ای دریافت خواهید کرد، همراه با یک فورم پاسخ. در فرم پاسخ شما می بینید که کدام کار های را که جستجو کرده اید را نشان بدهید.

شما میتوانید نشان بدهید که یک کار شرح داده شده را جستجو کرده اید مثلا از طریق ارسال:

  • درخواست یا رزومه (cv) شما
  • مدارک که نشان بدهد شما کار را جستجو کرده اید، به عنوان مثال یک پاسخ از طرف کارفرما که نشان بدهد شما را جستجو کرده اید، و یا کدام مدرک دیگر که نشان بدهد کارفرما درخواستی از طرف شما را دریافت نموده است.
  • تصویر از یک صفحه که تائید کند شما را جستجو کرده اید

مدارک که نشان میدهد شما کاری شرح داده شده را جستجو کرده اید را حداقل به مدت سه ماه نگهداری کنید.

اگر جواب ندهید چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر فُرم پاسخنامه تکمیل شده را به موقع ارسال نکنید، یا نتوانید ثابت کنید که کارها/مشاغلی را که در گزارش فعالیت‌تان نوشته‌اید، جستجو کرده‌اید، ممکن است یک اخطاریه دریافت کنید یا پول جبرانی بابت یک یا چند روز خود را از دست بدهید.

شرایط هنگامی که از صندوق بیکاری کمک‌هزینه دریافت می‌کنید

شرایط دریافت پول جبرانی در برنامه