پول دریافتی و غیبت

زمانیکه در یک برنامه شرکت می کنید

وقتی تصمیم در بارۀ شرکت در یک برنامه را دریافت کرده باشید موارد زیر را بایستی بدانید.

حمایت مالی فعالیت و پول پیشرفت

غرامت از صندوق بیمه های اجتماعی زمانیکه در برنامه ای شرکت میکنید، اینگونه درخواست کنید.

زمانیکه بیمار می شوید غیبت خود را گزارش دهید

غیبت را هنگام بیماری اینگونه گزارش دهید.

جهت نگهداری از فرزند (VAB) گزارش غیبت دهید

چنانچه از فرزند بیمار خود نگهداری میکنید، VAB، اینگونه غیبت را گزارش دهید.

چنانچه بیشتر از 7 روز بیمارید

چنانچه بیشتر از هفت روز بیمار هستید گواهی پزشک تحویل دهید.

کمک هزینه استقرار زندگی و کار

غرامت از صندوق بیمه های اجتماعی در برنامۀ استقرار زندگی و کار، اینگونه درخواست کنید.