بیمه و غرامت آسیب هنگامی که شما در یک برنامه شرکت دارید

اگر شما در یک برنامه از سوی اداره کاریابی شرکت میکنید از سوی Kammarkollegiet و Statens Pensionsverk تحت پوشش بیمه شخصی و بیمه عمر گروهی قرار دارید. این بیمه مربوط به زمانی که شما در یک برنامه پشتیبانی برای شروع یک کسب و تجارت شرکت دارید نیست.

سازمان دهنده یک برنامه نیز می تواند نزد ما تقاضای غرامت آسیب بکند اگر شما بطور تصادفی موجب آسیبی به شرکت بشوید.

بیمه برای آسیب شخصی

مبلغ کمک‌هزینه را «اتاق بازرگانی» (Kammarkollegiet)بر اساس الزامات «توافق غرامت آسیب جسمی» (PSA) تعیین می‌کند. این پوشش بیمه برای شرکت‌کنندگان در برنامه‌های سیاست بازار کار که در آنها احتمال آسیب‌دیدگی ناشی از کار وجود دارد، اعمال می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره بیمه آسیب جسمی که در مدت شرکت در برنامه‌های «دفتر کاریابی» شامل شما می‌شود، به وب‌سایت Kammarkollegiet مراجعه کنید.

وب‌سایت Kammarkollegiet (kammarkollegiet.se)

شما آسیب را به این گونه گزارش می کنید:

  • فرم چاپی "فرد در تدابیر سیاست های بازار کار" را که در وبسایت Kammarkollegiet (kammarkollegiet.se) موجود است پر کنید.
  • از اداره کاریابی بخواهید که بخش مربوط به خود را پر کند.
  • هم شما و هم سازمانده زیر فرم چاپی را امضا می کنید.
  • قبض پرداخت و شرح تمام مخارجی را که در ارتباط با آسیب داشته اید ضمیمه می کنید.
  • فرم چاپی پر شده را بهمراه قبض های پرداخت برای Kammarkollegiet میفرستید.

سازمان دهنده باید آسیب کاری را برپایه قانون محیط کار و آیین نامه های Arbetsmiljöverket به آن اداره گزارش دهد.

بیمه عمر گروهی

بیمه عمر گروهی در صورت مرگ شما اعتبار پیدا می کند.

اگر میخواهید درباره بیمه عمر گروهی اطلاعات بیشتری بدست آورید به وبسایت Statens Pensionsverk (spv.se) بروید این بیمه هنگامی که در یک برنامه از سوی اداره کاریابی شرکت دارید شامل شما میشود.

غرامت آسیب

اگر شما بطور تصادفی موجب آسیبی شدید سازمان دهنده می تواند نزد اداره کاریابی تقاضای غرامت آسیب بکند. اگر معتقدید که شرح سازمان دهنده از روند حادثه درست نیست میتوانید شرح حادثه را بر مبنای آنچه که شما درست میدانید به اداره کاریابی تسلیم کنید.