Försäkring och skadeersättning när du deltar i program

Du som deltar i ett program från Arbetsförmedlingen omfattas i vissa fall av person- och grupplivförsäkringar via Kammarkollegiet och Statens Pensionsverk. Försäkringen gäller inte när du deltar i stöd till start av näringsverksamhet.

Anordnaren av ett program kan också ansöka om skadeersättning om du orsakat skada på företaget.

Försäkring för personskada

Kammarkollegiet beslutar om ersättning som villkoras i ”Avtal om ersättning vid personskada” (PSA). Försäkringen gäller när du deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program som är förenat med särskild risk för arbetsskada. Besök Kammarkollegiets webbplats om du vill veta mer om den försäkring för personskada som gäller när du deltar i ett program från Arbetsförmedlingen.

Kammarkollegiet.se

Du anmäler skadan genom att:

  • Fylla i blanketten ”Person i arbetsmarknadspolitiska åtgärder” som finns på Kammarkollegiet.se.
  • Be Arbetsförmedlingen fylla sin del på blanketten.
  • Både du och anordnaren undertecknar blanketten.
  • Bifoga kvitton och beskrivning av alla kostnader du haft i samband med skadan.
  • Skicka ifylld blankett tillsammans med kvitton till Kammarkollegiet.

Anordnaren ska anmäla arbetsskador till Arbetsmiljöverket enligt reglerna i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Grupplivförsäkring

Grupplivförsäkringen gäller om du skulle avlida.

Besök Statens Pensionsverks webbplats (spv.se) om du vill veta mer om de grupplivförsäkringar som gäller när du deltar i ett program från Arbetsförmedlingen.

Skadeersättning

Om du råkat orsaka skada kan anordnaren ansöka om skadeersättning hos oss på Arbetsförmedlingen. Om du anser att anordnarens beskrivning av händelseförloppet inte stämmer kan du lämna en egen redogörelse till Arbetsförmedlingen.