Caymis iyo magdhawga dhaawaca markii aad ka qaybgalayso i barnaamij

Markii aad ka qaybgalayso barnaamijyada Xafiiska shaqada waxaa xaaladaha qaarkood ku khuseeya caymiska [person- och grupplivförsäkringar] ee [Kammarkollegiet] iyo [Statens Pensionsverk]. Caymiska ma hirgalo markii aad ka qaybgalayso taageerada hirgelinta dhaqdhaqaaq ganacsiyeed.

Qaban-qaabiyeha barnaamijka ayaa xitaa soo qoran kara arjiga magdhawga dhaawaca, waa haddii adiga aad sababtay dhacdada dhaawac ee shirkadda.

Caymiska dhaawac-shaqsiyeedka

Hay`adda [Kammarkollegiet] ayaa go`aan ka gaarto gunnada oo ku shruruudaysan ”Avtal om ersättning vid personskada” (PSA).

Dhacda dhaawaca waxaad nagu wargelin kartaa adigoo:

  • Buuxiya foomka ”Person i arbetsmarknadspolitiska åtgärder” kaasoo laga helo barta internetka ee hay`adda Kammarkollegiet.
  • Kaddib maamulka Xafiiska Shaqada ka codso in uu qaybtiisa foomka ka buuxiyo.
  • Waa in adiga iyo qaban-qaabiyeha foomka hoosta ka saxiixdaan.
  • Ku soo lifaaq caddaymaha kharashyada iyo qeexida dhammaan kharashyada dhaawaca xiriir la lahaa.
  • Foomka oo buuxsan iyo caddaymaha kharashyada u dir Hay’adda [Kammarkollegiet].

Qaban-qaabiyeha waa in sida hadba waafaqsan xeerarka dowliga ee ku xusan Sharciga Bay’adda Shaqada [Arbetsmiljölagen] iyo Hay’adda Bay’adda Shaqada waa in uu wargeliya Hay’adda Bay’adda Shaqada.

Caymis-kooxeed [Grupplivförsäkring]

Caymis-kooxeed [Grupplivförsäkring] wuu hirgala haddii aad geeriyooto.

Booqo barta internetka ee Hay’adda arrimaha hawlgabyada [Statens Pensionsverk] Haddii aad u baahan tahay warbixin dheeraad oo ku saabsan Caymis-kooxeedka [Grupplivförsäkring], kaasoo hirgala markii aad ka qaybgalayso barnaamijyada Xafiiska Shaqada.

Magdhawga dhaawacyada

Haddii adiga aad dhaawaca sababto wuxuu qaban-qaabiyeha arjiga magdhawga dhaawaca u qoran karaa Xafiiska shaqada. Haddii aad aaminsan tahay in qaabka qaban-qaabiyeha u dhacdada u tilmaamay aynan sax ahayn, laf-ahaantaada Xafiiska shaqada ugu sheekeey dhacdada.