بیمه و پرداخت غرامت یا تاوان در هنگام که شما در برنامه ها اشتراک می کنید

اگر شما در یک برنامۀ Arbetsförmedlingen (ادارۀ کاریابی) اشتراک می کنید در برخی حالات از طریق Kammarkollegiet و ادارۀ دولتی تقاعد تحت پوشش بیمه های عمر شخصی و عمر گروهی قرار می گیرید. زمانی که در (برنامه)حمایت برای آغاز فعالیت های تجارتی اشتراک می کنید، این بیمه ها اعتبار ندارد.

اگر شما در آن شرکت یک خساره را سبب می شوید، تنظیم کنندۀ برنامه می تواند برای پرداخت تاوان تقاضا نماید.

بیمه برای آسیب شخصی

اطاق تجارت(Kammarkollegiet) در حصۀ دریافت غرامت به قسمی که در (موافقتنامه جبران خسارت صدمات شخصی، PSA) آمده است، تصمیم می‌گیرد. این بیمه زمانی تطبیق می‌شود که شما در یک پالیسی بازار کار که در آن خطر صدمه حرفوی وجود دارد، شامل باشید. اگر می‌خواهید دربارۀ بیمه صدمات شخصی قابل تطبیق در زمان اشتراک در یک پروگرام مربوط به اداره کار بیشتر بدانید به وبسایت Kammarkollegiet مراجعه کنید.

Kammarkollegiet.se.se

از آسیب ها این گونه گزارش می دهید:

  • فورم (فرد در اقدامات سیاست بازارکار) که در ویب سایت Kammarkollegiet kammarkollegiet.se قرار دارد، را خانه پُری نمایید.
  • از Arbetsförmedlingen (ادارۀ کاریابی) تقاضا نمایید تا بخش که مربوط آن اداره می شود را خانه پُری نماید.
  • شما و تنظیم کنندۀ (برنامه) هر دو، فورم را امضا می نمایید.
  • رسید (قبض) و توضیحات در مورد همه مصارف که در ارتباط به خسارۀ مذکور داشته اید را، ضمیمه بسازید.
  • فورم را به شکل خانه پُری شده همراه با رسید (قبض) به Kammarkollegiet بفرستید.

تنظیم کنندۀ برنامه باید آسیب های کاری را نظر به مقررات موجود در قانون محیط کار و مقررات ادارۀ محیط کار، به ادارۀ محیط کار گزارش بدهد.

بیمۀ عمر گروهی

در صورت که شما بمیرد بیمۀ عمر گروهی به کار برده می شود.

اگر می خواهید در مورد بیمۀ عمر گروهی که در هنگام اشتراک شما در یک برنامه از طرف (ادارۀ کاریابی) اعتبار دارد بیشتر بخوانید، بهو یب سایت ادارۀ دولتی تقاعد (spv.se) مراجعه نمایید.

جبران خسارت

اگر اتفاقاَ یک آسیب یا خساره را سبب شوید تنظیم کنندۀ برنامه می تواند برای جبران خسارت نزد ما در ادارۀ کاریابی، تقاضا کند. اگر شما فکر می کنید که توضیحات تنظیم کننده برنامه در مورد جریان حادثه درست نمی باشد، می توانید خود تان یک گزارش در مورد حادثه را به ادارۀ کاریابی تحویل بدهید.