Nystartsjobb - så går det till

Nystartsjobb är en ersättning till arbetsgivare som vill anställa dig som
varit borta länge från arbetsmarknaden.

Vägen till anställning med nystartsjobb

En arbetsgivare vill anställa dig med nystartsjobb

Om du uppfyller något av villkoren kan du fundera över om nystartsjobb är något för dig. Hitta en arbetsgivare som vill anställa dig med nystartsjobb, antingen via egna kontakter eller via oss. Arbetsgivaren behöver då skicka in en ansökan till oss. Tänk på att nystartsjobb är en ersättning som betalas ut till arbetsgivaren för att anställa dig.

För vem – uppfyller du kraven?

Ansökan för arbetsgivaren

Fyll i formuläret på Mina sidor

När vi har fått ansökan från arbetsgivaren visas ett formulär på Mina sidor i ditt händelseflöde. Där fyller du i uppgifter om din frånvaro från arbetsmarknaden. Din frånvaro måste vara giltig (till exempel föräldraledig eller sjukskriven) och i viss mån sammanhängande för att du ska kunna få nystartsjobb.

Så fyller du i formuläret

Om du inte har e-legitimation

 • Om du inte har en egen dator eller smart mobiltelefon kan du besöka oss och använda en av våra datorer.
 • Om du inte har e-legitimation kan du svara på frågorna om din frånvaro från arbetslivet genom att fylla i en pappersblankett: Arbetssökandes sammanställning inför nystartsjobb. Blanketten finns även att hämta på något av våra kontor:

Blankett för sammanställning över intyg (Ladda ner blanketten och fyll i den på din dator) (pdf, 2 MB)

Blankett för sammanställning över intyg (Skriv ut blanketten och fyll i den för hand, med bläckpenna) (pdf, 97 kB)

Så här skaffar du e-legitimation

Vi fattar beslut

Arbetsförmedlingen fattar beslut om nystartsjobb. Dina svar och eventuella intyg tillsammans med arbetsgivarens ansökan och om arbetsgivaren uppfyller vissa villkor ligger till grund för beslutet.

Så mycket kan arbetsgivaren få

Du börjar arbeta

När vi har fattat beslut kan du börja din anställning med nystartsjobb. Det innebär att din arbetsgivare får ersättning för din anställning och du får en ny start.

Skriv anställningsavtal

Du och arbetsgivaren skriver ett anställningsavtal. Arbetsgivaren skickar en kopia till Arbetsförmedlingen senast 30 dagar efter att anställningen har börjat.

Rättigheter och skyldigheter – att tänka på när du skriver anställningsavtal

Så fattar vi beslut

När vi har fått arbetsgivarens ansökan och dina svar i formuläret på Mina sidor (eller på en pappersblankett) utreder och bedömer vi om du uppfyller villkoren för nystartsjobb. Vi räknar då ihop dina perioder av giltig frånvaro från arbetslivet. Exempel på giltig frånvaro är om du är nyanländ, om du har fått sjukersättning från Försäkringskassan eller ekonomiskt bistånd från kommunen. Ju längre du har varit borta från arbetsmarknaden desto högre ersättning till arbetsgivaren.

För vem – uppfyller du kraven?

Arbetsgivaren måste också uppfylla vissa villkor till exempel inte ha skatteskulder som lämnats till Kronofogden eller betydande betalningsanmärkningar.

Så påverkar nystartsjobb dig

 • Nystartsjobb är en statlig "ersättning" i form av kreditering på arbetsgivarens skattekonto hos Skatteverket för din anställning.
 • Nystartsjobb påverkar inte din lön, arbetstid eller anställningens längd.
 • Du har rätt till den lön som står i arbetsgivarens kollektivavtal. Om arbertsgivaren inte har kollektivavtal ska du ändå ha en lön som är likvärdig med kollektivavtalet.
 • En anställning med nystartsjobb omfattas av lagen om anställningsskydd, LAS. Om arbetsgivaren har kollektivavtal kan vissa delar av LAS ha avtalats bort.
 • Ersättningen till arbetsgivaren är tidsbegränsad men din anställning behöver inte vara det.

Vanliga frågor och svar

Vem kan få nystartsjobb?

Det är arbetsgivaren som ansöker om nystartsjobb för dig som har varit utan arbete en längre tid.

 • Arbetsgivaren kan få ersättning för att anställa dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och som till exempel varit utan arbete, varit sjukskriven eller varit arbetslös och haft försörjningsstöd en längre tid.
 • Du som är arbetssökande får anställning och lön och arbetsgivaren får stödet från Arbetsförmedlingen. Arbetsgivaren har inte rätt att få ersättning för en anställning som redan pågår.
 • Arbetsgivaren har heller inte rätt att få ersättning för dig som har ett väsentligt inflytande i verksamheten genom att till exempel ingå i styrelsen, är bolagsman, firmatecknare, vd eller liknande.
 • Om arbetsgivaren har en enskild firma kan hen inte få ersättning för att anställa sin make, maka eller sambo.

Nystartsjobb – när arbetsgivare anställer dig som varit utan arbete en längre tid

Vilka anställningsformer gäller för nystartsjobb?

Nystartsjobb är ingen anställningsform utan en skattesubvention för en vanlig anställning och som gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Det gäller också för anställningar på deltid. Nystartsjobb gäller inte för behovsanställningar, så kallade timanställningar.

Vilken lön får du som anställs med nystartsjobb?

 • Om arbetsgivaren har ett kollektivavtal ska du ha lön enligt det kollektivavtalet.
 • Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal ska du ha en lön som är likvärdig med kollektivavtalet i branschen. Det innebär att lönen inte får vara lägre än den angivna lönen i branschens kollektivavtal.
 • Arbetsgivaren ska också lämna en kopia på anställningsavtalet. Där ska det stå vilka anställningsvillkor som gäller och vilken lön du ska få. Kopian måste arbetsgivaren lämna till oss inom en månad från att anställningen påbörjades, annars upphäver Arbetförmedlingen beslutet om nystartsjobb.

Hur fungerar det med semester, sjukpenning och föräldraledighet?

Nystartsjobb är en ersättning för en vanlig anställning. Semester, föräldrapenning och sjukpenning ska också fungera på samma sätt som vid en vanlig anställning.

Ska jag aktivitetsrapportera när jag har nystartsjobb?

Om du arbetar heltid behöver du inte skicka in någon aktivitetsrapport. Om du jobbar deltid behöver du rapportera för den del du fortfarande söker arbete:

 • Exempel 1. Om du jobbar heltid ska du inte aktivitetsrapportera.
 • Exempel 2. Om du jobbar 75 procent och är inskriven på Arbetsförmedlingen 25 procent ska du skicka in aktivitetsrapporten varje månad. Det gäller oavsett om du begär ersättning för 25 procent i form av
  a-kassa/aktivitetsstöd eller inte.

Glöm inte att aktivitetsrapportera för din sista arbetslösa månad. Det gör du vanligtvis när din anställning redan har börjat.

Vilka krav finns på arbetsgivaren inför nystartsjobbet?

 • Arbetsgivaren måste vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister och redovisa skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket månaden efter att lönen utbetalats.
 • Arbetsgivaren betalar ut lönen elektroniskt under hela ersättningsperioden.
 • Arbetsgivaren får inte ha näringsförbud eller skatteskulder som lämnats till Kronofogden.
 • Arbetsgivaren får inte ha betydande betalningsanmärkningar.

Hur länge kan arbetsgivaren få ersättning för min anställning med nystartsjobb?

 • Vi på Arbetsförmedlingen beräknar hur länge och hur mycket arbetsgivaren kan få i ersättning för din anställning. Om du som ska anställas kan få nystartsjobb på flera grunder väljer vi det alternativ som är förmånligast för arbetsgivaren.
 • Vi beslutar om ersättning för max ett år i taget.
 • Beräkningen gör vi utifrån hur lång tid du som ska anställas har varit utan arbete.
 • Arbetsgivaren ska också anmäla förändringar till oss som kan påverka rätten till ersättningen eller ersättningens storlek. Det måste arbetsgivaren göra så snart något förändras. Vi kan då behöva ompröva beslutet.

Hur förlänger arbetsgivaren nystartsjobbet?

Om arbetsgivaren vill förlänga nystartsjobbet behöver vi få en förlängningsansökan. På beslutet som arbetsgivaren har fått av oss står det hur länge maxtiden för ersättningen är. Det är viktigt att arbetsgivaren ansöker om förlängning innan beslutsperioden gått ut.