Nystartsjobb ­– ersättning när du anställer någon som varit utan jobb länge eller som är nyanländ

Nystartsjobb är en ekonomisk ersättning till dig som arbetsgivare och betalas ut när du anställer en person som varit borta från arbetslivet en längre tid, eller är nyanländ i Sverige.

Om du redan har kontakt med en person som du vill anställa med nystartsjobb, ansök direkt. Tänk på att ansöka i god tid, minst tre veckor innan önskat startdatum, för att vi ska hinna handlägga ärendet.

Skicka en intresseanmälan om du vill ha vår hjälp att hitta en person att anställa med stöd.

Vad är nystartsjobb?

Nystartsjobb är ett ekonomiskt stöd till arbetsgivare och betalas ut när du anställer en person som varit frånvarande från arbetsmarknaden en längre tid eller för vissa nyanlända invandrare. Ersättningen motsvarar minst en arbetsgivaravgift för den del av månadslönen som är upp till 20 000 kronor vid heltidsarbete.

Både du som arbetsgivare och personen du vill anställa måste uppfylla vissa krav innan vi kan bevilja en ansökan om nystartsjobb.

 • Du ska vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister.
 • Du ska redovisa skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket måna­den efter att du har betalat lön.
 • Företrädare med väsentligt inflytande i verksamheten får inte ha näringsförbud
 • Du får inte ha skulder avseende skatter eller socialförsäkringsavgifter som sammanlagt överstiger 10 000 kronor.
 • Du ska erbjuda lön och andra ersättningar som inte är lägre än vad som följer av kollektivavtal inom yrket eller branschen. Andra ersättningar är till exempel ersättning för obekväm arbetstid (ob-ersättning), semesterlön inklusive semestertillägg och övertidsersättning.
 • Det får inte finnas allvarliga brister i arbetsmiljön på den plats eller i den verksamhet där arbetstagaren ska vara sysselsatt.
 • Du ska betala hela lönen elektroniskt under hela den beviljade bidragsperioden.
 • Du ska ha de tillstånd som krävs för att bedriva verksamheten där arbetstagaren ska vara sysselsatt.
 • Du ska följa det som finns med i överenskommelsen som beslutet om nystartsjobb grundar sig på.
 • Den anställda ska arbeta i den omfattning som anges i beslutet om nystartsjobb.
 • Den anställda får inte ha väsentligt inflytande i verksamheten, till exempel genom att ingå i styrelsen, vara bolagsman, firmatecknare, vd eller liknande.
 • Du ska omgående anmäla förändringar till Arbetsförmedlingen som kan påverka rätten till ersättning eller ersättningens storlek. Gör du inte det kan du bli skyldig att betala tillbaka ersättningen. Du kan också bli skyldig att betala tillbaka ersättningen, om du lämnar uppgifter som inte stämmer eller om det saknas information.
 • Bolagets firmatecknare eller annan behörig företrädare behöver signera ansökan med e-legitimation.
 • Den som anställs får inte vidareplaceras till annan arbetsgivare än den som är mottagare av stödet om arbetsgivaren inte är ett bemanningsföretag och arbetstagaren är anställd i syfte att hyras ut till kundföretag.

Du kan få ersättning för en person som har fyllt 20 år, är inskriven på Arbetsförmedlingen och har varit utan arbete en längre tid. Du kan inte få ersättning för en anställning som redan pågår. Det finns regler om vem du kan få stöd för. Ersättning för nystartsjobb kan bland annat ges för en person som:

 • inte fyllt 25 år och varit utan arbete på heltid i minst 6 av de senaste 9 månaderna
 • fyllt 25 år och varit utan arbete på heltid i minst 12 av de senaste 15 månaderna
 • är nyanländ och under de senaste 36 månaderna fått uppehållstillstånd eller uppehållskort samt varit arbetslös på heltid i minst 6 av de senaste 9 månaderna
 • deltar i etableringsprogrammet eller jobb- och utvecklingsgarantin
 • har dömts till fängelse och beviljats vistelse utanför anstalten eller är villkorligt frigiven men utan att ha fullgjort ett år av prövotiden.

Fördelarna med nystartsjobb

film
/

2 minuter 10 sekunder

Arbetsgivare med egen erfarenhet av nystartsjobb berättar.

Hur mycket är ersättningen?

Ersättningen bestäms bland annat av vilket villkor den arbetssökanden uppfyller. En handläggare på Arbetsförmedlingen kommer att göra en utredning om den du vill anställa uppfyller villkoren.

 • Ersättningsbeloppet motsvarar minst en arbetsgivaravgift för den del av månadslönen som är upp till 20 000 kronor vid heltidsarbete.
 • Vid deltid minskar stödet proportionellt. Det innebär att när du erbjuder en anställning på 50 procent beräknas ersättning på den del av lönen som är upp till 10 000 kr.

Information om arbetsgivaravgifter (skatteverket.se)

Loading...

Hur länge kan du få ersättningen?

Ersättningen gäller för tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Den gäller även för anställningar på deltid. Ersättningen kan bara ges för anställningar med definierad tjänstgöringsgrad. Det ska vara tydligt hur många timmar den anställde ska jobba och när arbetet ska utföras. Ersättningen gäller alltså inte för behovsanställningar.

Arbetsförmedlingen beslutar om ersättningen för ett år i taget. Hur lång tid du får ersättning beror bland annat på hur länge den person du vill anställa har varit borta från arbetslivet.

När du har fått ett beslut om nystartsjobb ska du varje månad lämna in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Vi hämtar därefter uppgifterna från Skatteverket. Ersättningen får du genom kreditering av ditt företags skattekonto.

Ersättningen beräknas på de uppgifter som du lämnat i arbetsgivardeklarationen. Tänk på att hela lönen ska betalas ut elektroniskt till den anställde.

Arbetsförmedlingen hämtar uppgifter för beräkning av ditt stödbelopp i 180 dagar efter arbetsmånadens slut. Lämnas inte redovisningen in inom denna tid förlorar du som arbetsgivare rätten till stödbeloppet. Tänk på att alltid följa Skatteverkets regler för din arbetsgivardeklaration.

Du måste omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten till ersättning eller ersättningens storlek till Arbetsförmedlingen. Använd vår blankett för att meddela förändringar.

Mer information om nystartsjobb

I faktabladet finns allt du behöver veta om nystartsjobb. Villkor, krav, ersättning samt hur utbetalning sker.

Faktablad om nystartsjobb Pdf, 158 kB.

Så här går det till

1. Hitta den person du vill anställa

Om du har hittat en person som du vill anställa och som uppfyller kraven för nystartsjobb, gå till steg 2.

Om du vill ha hjälp med att hitta en kandidat kan du skicka en intresseanmälan och få hjälp av en arbetsförmedlare.

Gör en intresseanmälan

Du kan själv söka efter kandidater genom att annonsera i Platsbanken och markera annonsen med ”nystartsjobb”. Då ser sökande att det är meriterande att uppfylla villkoren för nystartsjobb.

Skapa annons i Platsbanken

2. Skicka en ansökan

Om du har hittat en person som du vill anställa skickar du in en ansökan om nystartsjobb. Ansökan måste ske innan anställningen påbörjas och personen måste vara anmäld på Arbetsförmedlingen när vi fattar beslut. Tänk på att ansöka i god tid, minst tre veckor innan önskat startdatum, för att vi ska hinna handlägga ärendet. Det går bra att personen anmäler sig hos oss i samband med att du lämnar in ansökan om nystartsjobb.

3. Utredningen startar

Den arbetssökande får fylla i ett formulär på Mina sidor. I formuläret ska den arbetssökande komplettera och bekräfta informationen om sin arbetslösa tid. Ibland ber vi om intyg som styrker den arbetssökandes uppgifter.

4. Samtal från arbetsförmedlare

Inför beslutet ringer en arbetsförmedlare upp den som ni angett som kontaktperson i ansökan. Samtalet kommer att handla om den anställning du erbjudit den arbetssökande och ni får möjlighet att ställa frågor.

Förlängning av nystartsjobb

Om du vill ansöka om förlängning av stödet ska du alltid skicka in en förlängningsansökan. Arbetsförmedlingen utreder då om det finns möjlighet till ytterligare tid med ersättning. Det är viktigt att du ansöker om förlängning innan pågående beslutsperiod gått ut.

Blanketter

Blanketter om du inte vill göra en digital ansökan om nystartsjobb eller förlängning samt blankett vid förändringar i pågående nystartsjobbsbeslut.

Blanketter för nystartsjobb