Nystartsjobb (کار آغاز نو) این چنین صورت می گیرد

Nystartsjobb (کار آغاز نو) یک نوع تعویض پولی است برای یک کارفرما که می خواهد شما را که برای یک مدتی طولانی از بازارکار دور بوده اید، استخدام نماید.

فهرست مطالب صفحه

یک کارفرما می خواهد شما را با nystartsjobb (کار آغاز نو) استخدام نماید

اگر یکی از شرایط را تکمیل نمایید می توانید روی مناسب بودن (کار آغاز نو) برای تان بیاندیشید. از طریق تماس های شخصی خود و یا هم از طریق ما یک کارفرما را بیابید که بخواهد شما را با nystartsjobb استخدام نماید. از کارفرما تقاضا نمایید تا به ما یک درخواستنامه بفرستد. به خاطر داشته باشید که nystartsjobb (کار آغاز نو) یک تعویض پولی است برای کارفرما تا شما را استخدام نماید.

برای چه کسی ـ آیا شرایط را تکمیل می نمایید؟

تقاضانامه برای کارفرما

پرسشنامه در Mina sidor (صفحات من) را تکمیل نمایید

وقتی ما درخواستنامۀ کارفرما را بدست آوردیم، شما می توانید درMina sidor (صفحات من) در “جریان رویداد های تان” یک پرسشنامه را ببینید. در آن پرسشنامه در مورد غیبت تان از باراز کار، می نویسید. برای این که بتوانید nystartsjobb (کار آغاز نو) را بدست بیآورید باید علت غیبت تان معتبر بوده (مانند مرخصی والدین یا مرخصی استعلاجی) و تا حدی باید مرتبط نیز باشد.

پرسشنامه را این چنین خانه پُری می کنید

در صورتی که کمپیوتر یا کارت شناسایی الکترونیک ندارید

 • اگر شما دارای کمپیوتر شخصی و یا تیلفون هوشمند نیستید میتوانید نزد ما مراجعه نموده و از یکی از کمپیوتر های ما استفاده نمایید.
 • اگر دارای کارت شناسایی الکترونیک نیستید می توانید با خانه پُری نمودن یک فورم کاغذی به سوال ها در مورد علت غیبت تان از زندگی کاری جواب بدهید. آمادگی شخص جویای کار برای nystartsjobb Pdf, 479 kB. این فورم را می توانید از یکی از دفتر های ما نیز بدست بیآورید.

کارت شناسایی الکترونیک را می توانید این چنین تهیه نمایید

فورمه: آمادگی شخص جویا کار برای nystartsjobb Pdf, 479 kB.

ما تصمیم می گیریم

تصمیم در مورد nystartsjobb (کار آغاز نو) توسط ادارۀ کاریابی گرفته می شود. جواب ها و تصدیق های احتمالی شما همراه با درخواستنامۀ کارفرما و همچنان تکمیل نمودن برخی شرایط توسط کارفرما، اساس این تصمیم را تشکیل می دهند.

کارفرما می تواند این مقدار پول را بدست بیآورد

شما شروع به کار می کنید

وقتی ما تصمیم گرفتیم شما می توانید از طریق nystartsjobb (کار آغاز نو) به کار تان شروع نمایید. به این معنی که کارفرما تان از بابت استخدام نمودن شما تعویض پولی بدست می آورد و شما می توانید به یک آغاز نو بپردازید.

بعد از تصمیم ما، شما میتوانید استخدام خود را با یک شغل جدید شروع کنید. این به این معنی است که استخدام کننده شما بخاطر استخدام شما غرامت دریافت میکند.

توصیه میکنیم که شما و استخدام کننده فیمابین خود یک قراردادخط استخدام را تنظیم کنید که در آن شرایط استخدام شما تشریح شده باشد.

حقوق و مکلفیت ها ـ که در هنگام امضاء قرارداد استخدام باید آنها را به خاطر داشت

ما این چنین تصمیم می گریم

زمانیکه درخواست استخدام کننده و جوابهای شما را در فورمۀ صفحات من Mina sidor (یا در یک فورمۀ کاغذی) دریافت کردیم، بررسی و ارزیابی میکنیم که آیا شما جزئی از گروه هدف شغل های اولیه (استارت-آپ) هستید یا نخیر. بطور مثال، اگر شما جدیدالورود هستید یا مدت زیادی از کار دور بوده اید، میتوانید جزء گروپ هدف باشید.

برای چه کسی ـ آیا شرایط را تکمیل می نمایید؟

کارفرما همچنان باید برخی شرایط را نیز تکمیل نماید. به طور مثال نباید از بابت پرداخت مالیات مقروض بوده و از این بابت به ادارۀ اخذ مطالبات معرفی شده باشد. همچنان کارفرما نباید به دلیل عدم پرداخت پول، دارای ملاحظاات زیاد باشد.

nystartsjobb (کار آغاز نو) این چنین بالای شما تاثیر می گذارد

 • nystartsjobb یک “تعویض پولی” دولتی است به شکل اعتباربخشی به حساب مالیاتی کارفرما نزد ادارۀ مالیات، از بابت استخدام شما.
 • Nystartsjobb (کار آغاز نو) بالای معاش، ساعات کار یا طول زمان استخدام شما تاثیر نمی گذارد.
 • شما مستحق دریافت معاش ذکر شده در قرارداد عمومی استخدام کننده هستید. در صورتیکه استخدام کننده قرارداد عمومی نداشته باشد، بازهم شما باید یک معاش برابر با قرارداد عمومی در همان صنعت داشته باشید.

 • استخدام از طریق nystartsjobb (کار آغاز نو) شامل “ قانون محافظت از استخدام” LAS می گردد. در صورتی که کارفرما دارای “قرارداد جمعی” باشد امکان دارد بخش های از LAS یا “ قانون محافظت از استخدام” فسخ گردد.
 • این تعویض پولی به کارفرما برای یک مدت محدود زمانی است اما لازم نیست استخدام شما موقتی باشد

سوال ها و جواب های معمولی

چه کسی می تواند nystartsjobb (کار آغاز نو) را بدست بیآورد؟

این کارفرما است که برای شما، که برای یک مدت طولانی بیکار بوده اید nystartsjobb (کار آغاز نو) را تقاضا می کند.

 • کارفرما می تواند از بابت استخدام شما که نزد ادارۀ کاریابی ثبت نام هستید و به طور مثال بیکار بوده اید، در مرخصی استعلاجی بسر برده اید و یا برای یک مدت طولانی بیکار بوده و برای امرار معیشت کمک دریافت نموده اید، تعویض پولی دریافت کند.
 • شما که یک فرد جویای کار هستید می توانید استخدام شده و معاش دریافت کنید و کارفرما می تواند از ادارۀ کاریابی حمایت دریافت نماید. کارفرما نمی تواند از بایت یک استخدام که قبلاَ صورت گرفته است، تعویض پولی دریافت کند.
 • همچنان اگر شما دارای یک نقش بسیار تاثیرگذار بالای فعالیت های شرکت باشید، کارفرما مستحق دریافت تعویض پولی نمی گردد. مثلا اگر عضو هیئت رهبری باشید، در شرکت شریک باشید یا اگر رییس اجرایی و یا هم firmatecknare باشید، یعنی صلاحیت امضاء نمودن از جانب شرکت را دارا باشید، و موارد مشابۀ دیگر.
 • اگر کارفرما دارای یک شرکت خصوصی باشد، نمی تواند از بابت استخدام نمودن خانم، شوهر یا sambo (همزیست) خود تعویض پولی بدست بیآورد.

Nystartsjobb (کار آغاز نو) ـ زمانی که کارفرما، شما را که برای یک مدت طولانی بیکار بوده اید، استخدام می نماید

nystartsjobb (کار آغاز نو) برای کدام نوع استخدام اعتبار دارد؟

Nystartsjobb به ذات خودش کدام نوع استخدام نمی باشد. بلکه یک سبسایدی مالیاتی است که برای استخدام معمولی و استخدام به شکل دایمی و موقتی اعتبار دارد. این حتی مشمول کارمندانی که به شکل نیمه وقت کار می کنند نیز میگردد. Nystartsjobb (کار آغاز نو) برای استخدام در هنگام ضرورت یا به اصطلاح timanställningar “استخدام ساعتی” اعتبار ندارد.

شما که از طریق nystartsjobb (کار آغاز نو) استخدام می شوید، کدام معاش را بدست می آورید؟

 • اگر کارفرما یک دارای یک “قرارداد جمعی” باشد باید شما مطابق “قرارداد جمعی” معاش بدست بیآورید.
 • اگر کارفرما دارای “قرارداد جمعی” نمی باشد، باشد شما دارای یک معاش معادل “قرارداد جمعی” در همان ساحۀ شغلی باشید. این بدان معناست که معاش نباید از معاش تعین شده در “قرارداد جمعی” در همان ساحۀ شغلی، کمتر باشد.

مرخصی با معاش، معاش مریضی و معاش مرخصی والدین چگونه اجرا می گردد؟

Nystartsjobb (کار آغاز نو) یک تعویض پولی است برای یک استخدام معمولی. مرخضی با معاش،معاش مریضی و معاش مرخصی والدین نیز باید هم مانند یک استخدام معمولی اعتبار داشته باشد.

در هنگامی که من nystartsjobb (کار آغاز نو) دارم آیا باید از فعالیت های خود نیز گزارش بدهم؟

اگر به شکل تمام وقت کار میکنید نیاز ندارید گزارش فعالیت های تان را بفرستید. اگر به شکل نیمه وقت کار میکنید باید برای همان بخشی که کار جستجو میکنید، گزارش تان را بفرستید.

 • مثال 1. اگر به شکل تمام وقت کار می کنید نباید از فعالیت های تان گزارش بدهید.
 • مثال 2. اگر 75 فیصد کار می کنید و در “ادارۀ کاریابی” ثبت نام می باشید، باید برای 25 فیصد (باقی مانده) گزارش های فعالیت های تان را به شکل ماهوار بفرستید. قطع نظر از این که تعویض پولی را برای 25 فیصد به شکل a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری)/ aktivitetsstöd (کمک برای فعالیت)
  تقاضا می نمایید و یا نه، این موضوع همچنان اعتبار دارد.

فرآموش نکنید که از فعالیت های خود در آخرین ماۀ بیکاری تان، گزارش بدهید. معمولاَ این کار را زمانی انجام میدهید که استخدام تان صورت گرفته است/ به کار آغاز نموده اید.

برای کارفرما چه شرایطی از بابت nystartsjobbet وجود دارد؟

 • کارفرما باید در فهرست کارفرما های ادارۀ مالیات ثبت نام بوده و ماۀ بعد از پرداخت معاش باید بتواند از مالیه و وجایب مالیاتی کارفرما به ادارۀ مالیات گزارش بدهد.
 • کارفرما باید بتواند در همه جریان دریافت تعویض پولی، معاش را به شکل الکترونیک بپردازد.
 • کارفرما نباید با ممنوعیت فعالیت های تجارتی روبرو شده باشد و یا از بابت پرداخت مالیات مقروض باشد که قضیه به Kronofogden یا “ادارۀ اخذ مطالبات” محول گردیده باشد.
 • کارفرما نباید دارای ملاحظات بزرگ از بابت پرداخت پول باشد.

کارفرما برای چه مدتی میتواند از بابت استخدام من از طریق nystartsjobb تعویض پولی دریافت کند؟

 • ما در ادارۀ کاریابی محاسبه می نماییم که کارفرما برای چه مدت و به چه مقدار پول را میتواند از بایت استخدام شدن شما، بدست بیآورد اگر شما که قرار است استخدام شوید nystartsjobb را با مقررات مختلف دریافت می نمایید، در آن صورت ما همان گزینۀ را انتخاب می نماییم که برای کارفرما بیشتر پر منفت است.
 • ما در هر فرصت، حداکثر برای یک سال در مورد تعویض پولی تصمیم می گیریم
 • کارفرما باید از تغییرات که می تواند روی حق دریافت تعویض پولی و یا مقدار آن تاثیر بگدارد، به ما اطلاع بدهد. کارفرما در هنگام تغییر چیزی، باید به زودترین فرصت ممکن این کار را انجام بدهد در آن هنگام ما می توانیم تصمیم (در مورد پرداخت تعویض پولی) را مورد بررسی مجدد قرار بدهیم.

چگونه کار فرما می تواند nystartsjobb را تمدید کند؟

اگر کارفرما بخواهد nystartsjobb را تمدید نماید در آن صورت ما به درخواستنامه برای تمدید نمودن، نیاز داریم. در فیصله نامۀ که کارفرما از ما بدست آورده است، زمان حداکثر دریافت تعویض پولی درج می باشد. مهم است تا کارفرما قبل از خاتمه یافتن زمان اعتبار تصمیم، برای تمدید نمودن آن تقاضا کند.