پرسشنامه برای nystartsjobb (کار آغاز نو) را این چنین خانه پُری می نمایید

بعد از آن که کارفرما درخواستنامۀ خودش را فرستاد، شما می توانید یک پرسشنامه را در
Mina sidor “صفحات من” ببینید. این پرسشنامه ارتباط می گیرد به زمانی که شما از زندگی کاری دور بودید. اگر شما برای یک مدت زیاد از بازارکار دور بوده اید، امکانات تان برای دریافت nystartsjobb (کار آغاز نو) بیشتر می گردد.

در زیر عنوان “برای چه کسی” بیشتر بخوانید

جواب های شما صرفاَ برای ما در ادارۀ کاریابی قابل مشاهده خواهد بود. هیچ چیزی برای کارفرما شما نشان ظاهر نخواهد شد.

اطلاعات شخصی در مورد شما را این چنین به کار می بریم

پرسشنامه را این چنین خانه پُری میکنید

1. آیا در جریان پنج سال اخیر کار یا تحصیل نموده اید؟

دوره های که در جریان پنج سال اخیر کار یا تحصیل نموده اید را بنویسید. اگر در جریان این مدت کار یا تحصیل نموده اید، این موضوع روی امکانات تان برای l nystartsjobb تاثیر می گذارد.

2. آیا در جریان پنج سال اخیر معاش مریضی دریافت کرده اید؟

معاش مریضی یک تعویض پولی است از جانب “صندوق بیمۀ همگانی”. یک تصدیق که نشان بدهد در کدام تاریخ ها از “صندق بیمۀ همگانی” معاش مریضی دریافت نموده اید را به “ادارۀ کاریابی” بفرستید و یا تحویل بدهید. این که شما معاش مریضی دریافت نموده اید، روی امکانات تان برای nystartsjobb (کار آغاز نو) تاثیر می گذارد.

3. آیا در جریان پنج سال اخیر rehabiliteringsersättning (تعویض پولی برای توان بخشی) را دریافت نموده اید؟

Rehabiliteringsersättning (تعویض پولی برای توان بخشی) یک تعویض پولی است از جانب “صندوق بیمۀ همگانی”. یک تصدیق که نشان بدهد در کدام تاریخ ها (تعویض پولی برای توان بخشی) را از “صندق بیمۀ همگانی” دریافت نموده اید، به “ادارۀ کاریابی” بفرستید و یا تحویل بدهید. (تعویض پولی برای توان بخشی) روی امکانات تان برای nystartsjobb (کار آغاز نو) تاثیر می گذارد.

4. آیا در جریان پنج سال اخیر sjukersättning (تعویض پولی برای مریضی) دریافت کرده اید؟

Sjukersättning (تعویض پولی برای مریضی) یک تعویض پولی است از جانب “صندوق بیمۀ همگانی”. یک تصدیق که نشان بدهد در کدام تاریخ ها از “صندق بیمۀ همگانی” Sjukersättning (تعویض پولی برای مریضی) دریافت نموده اید را به “ادارۀ کاریابی” بفرستید و یا تحویل بدهید. (تعویض پولی برای مریضی) روی امکانات تان برای nystartsjobb تاثیر می گذارد.

5. آیا در جریان پنج سال اخیرaktivitetsersättning (تعویض پولی برای فعالیت) دریافت کرده اید؟

Aktivitetsersättning (تعویض پولی برای فعالیت) یک تعویض پولی است از جانب “صندوق بیمۀ همگانی”. یک تصدیق که نشان بدهد در کدام تاریخ ها از “صندق بیمۀ همگانی” Aktivitetsersättning (تعویض پولی برای فعالیت) دریافت نموده اید را به “ادارۀ کاریابی” بفرستید و یا تحویل بدهید. (تعویض پولی برای فعالیت) روی امکانات تان برای nystartsjobb تاثیر میگذارد.

6. آیا در جریان پنج سال اخیر کمک اقتصادی دریافت کرده اید؟

کمک اقتصادی که به نام کمک برای امرا معیشت نیز یاد می گردد یک تعویض پولی است از طرف کمون شما. یک تصدیق که نشان بدهد در کدام تاریخ ها از “صندق بیمۀ همگانی” کمک اتقصادی دریافت نموده اید را به “ادارۀ کاریابی” بفرستید و یا تحویل بدهید. کمک اقصادی روی امکانات تان برای nystartsjobb (کار آغاز نو) تاثیر می گذارد.

7. آیا در جریان پنج سال اخیر دارای “شغل محافظت شده “ بوده اید؟

skyddat arbete یا “شغل محافظت شده” یک شغل متناسب ساخته است که از آن طریق
کارفرما از بابت شما، تعویض پولی بدست می آورد. یک تصدیق از کمون تان که نشان بدهد در کدام تاریخ ها دارای یک “شغل محافظت شده” بوده اید را به “ادارۀ کاریابی” بفرستید و یا تحویل بدهید. “شغل محافظت شده” روی امکانات تان برای nystartsjobb (کار آغاز نو) تاثیر می گذارد.

8. آیا حد اقل برای یک سال زندانی شده اید؟

تاریخ آغاز و ختم جزای که محکوم شده اید را بنویسید. یک تصدیق از Kriminalvården (ادارۀ مراقبت از افراد مجرم) که نشان دهندۀ این مطلب باشد را به “ادارۀ کاریابی” بفرستید. جواب های شما صرفاَ برای ماموران رسیدگی ادارۀ کاریابی قابل مشاهده خواهد بود. مدت زمان که به جزا محکوم شده اید، روی امکانات تان برای nystartsjobb تاثیر میگذارد.

9. آیا در جریان پنج سال اخیر اجازۀ اقامت دریافت کرده اید؟

برای این که بتوانید در سویدن اقامت داشته باشید و کار کنید، از ادارۀ امور مهاجرت اجازۀ اقامت را بدست می آورید. یک کاپی حکم ادارۀ امور مهاجرت که نشان دهندۀ klassningskod یا (رمز طبقه بندی) و تاریخ صدور اجازۀ اقامت باشد را به ادارۀ کاریابی بفرستید. برخی از klassningskoder (رمز های طبقه بندی) روی امکانات تان برای nystartsjobb تاثیر می گذارد.

10. آیا در جریان پنچ سال اخیر به دلیل مراقبت از کودک در منزل بوده اید؟

اگر همراه با کودکان زیر دو سال در مرخصی والدین بسر برده اید، تاریخ آغاز و ختم این مرخصی را بنویسید،

  • هر چند از صندوق بیمۀ همگانی پول دریافت نموده باشید یانه. یک تصدیق که نشان دهندۀ سن کودک باشد را ارائه نمایید، مثلاَ یک تصدیق از ادارۀ مالیات. این اطلاعات شما که کودک برای دوسال در مرخصی بوده است، توسط ادارۀ کاریابی بررسی می گردد.
  • شما با کودک که به فرزندی گرفته شده است در مرخصی والدین بسر برده اید
    و ادر جریان دو سال نخست بعد از رسیدن کودک، مرخص بوده اید در این مورد که چه زمانی کودک نزد شما رسیده است، یک تصدیق را ارائه کنید. ادارۀ کاریابی این اطلاعات شما را که مرخصی والدین توسط شما بعد از رسیدن کودک نزد تان صورت گرفته است، بررسی میکند.
  • شما در منزل بوده و از یک کودک مریض مراقبت نموده اید. یک تصدیق که نشان دهندۀ سن کودک باشد را ارائه نمایید، مثلاَ یک تصدیق از ادارۀ مالیات. اگر شما با یک کودک که کمتر از دو سال عمر داشته است در خانه بوده اید، این مدت زمان قابل صرفنظر است. به این معنی که در هنگام محاسبه نمودن مجموع مدت زمانی که شما از بازارکار دور بوده اید، از محاسبه نمودن این زمان صرفنظر می گردد. مهم است تا این مدت زمان را نیز بنویسید زیرا مجموع زمان معتبر غیبت شما باید مسنجم باشد تا امکان بدست آوردن (کار آغاز نو) را داشته باشید.