فرم کمک هزینۀ شروع به کار را بدین صورت پر می کنید

هنگامی که کارفرما درخواست خود را برای کار آغازین nystartsjobb ارسال کند یک فرم در صفحات من Mina sidor نشان داده می شود که شما بایستی آنرا تکمیل کنید.

در این فرم شما به سوالاتی در مورد مدت زمان دور بودن تان از بازار کار پاسخ می دهید. اگر زمان زیادی از بازار کار دور بوده اید احتمال گرفتن کار آغازین nystartsjobb بیشتر خواهد بود.

ما به پاسخ ها نیاز داریم تا بتوانیم تشخیص دهیم که آیا شما واجد شرایط دریافت کار آغازین nystartsjobb مطابق مقرراتآئیننامه (2018:43) راجع به حمایت برای کار آغازین nystartsjobb هستید یا نه. پاسخ های شما فقط برای ما در ادارۀ کاریابی نشان داده می شوند. به کارفرمای شما هیچ موردی نشان داده نمی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط کار آغازین nystartsjobb در پارگراف موسوم به «برای چه کسی» وجود دارد

مشخصات فردی شما چه مدت نگهداری می شود؟

داده های مربوط به کارجویان در یک بانک اطلاعات رایانه ای سیاست های بازار کار نگهداری شده و بایستی حداکثر پس از سه سال پس از پایان پردازش داده ها نزد اداره کاریابی حذف شوند.

چگونه از اطلاعات شخصی شما استفاده می شود

شما بدین صورت فرم را پر می کنید

1. آیا در پنج سال گذشته کار یا تحصیل کردهاید؟ میتوانید هم گزینه کار و هم تحصیل را انتخاب کنید.

اگر کار کرده‌اید

دوره‌های زمانی که در پنج سال گذشته طی آن کار کرده‌اید را بنویسید.

اگر در یک دوره زمانی با ابعاد زمانی مختلفی کار کرده‌اید یا میزان کار شما در تمام دوره زمانی یکسان بوده، توضیح دهید.

اگر میزان کار شما در تمام دوره زمانی یکسان بوده توضیح دهید میزان کارتان چند درصد بوده است. بطور مثال اگر بطور تمام‌وقت کار کرده‌اید، رقم 100% را بنویسید.

اگر تحصیل کرده‌اید

دوره‌های زمانی که تحصیل کرده‌اید و مواد درسی که خوانده‌اید را بنویسید.

تحصیل در کالج بزرگسالان (folkhögskola)، آموزش کمونی بزرگسالان (komvux)، مدرسه عالی فنی و حرفه‌ای (yrkeshögskola) یا دانشگاه/مدرسه عالی را انتخاب کنید.

اگر زبان سوئدی و آشنائی با جامعه را خوانده‌اید، سوئدی برای مهاجران (SFI) را انتخاب کنید.

اگر از اداره کاریابی تصمیم برای شرکت در یک دوره آموزشی حرفه‌ای/شغلی دریافت کرده‌اید، دوره آموزشی از طریق اداره کاریابی را انتخاب کنید.

می‌توانید بنویسید که هم کار و هم تحصیل کرده‌اید. برای اینکار دوره‌های زمانی بیشتری را ذکر کنید.

اگر در دوره زمانی مورد نظر کار یا تحصیل کرده باشید روی تسهیلات شما برای برخورداری از کمک‌هزینه کار آغازین (nystartsjobb) تأثیر می‌گذارد.

2. آیا در پنج سال اخیر بیمۀ بیماری دریافت کرده اید؟

بیمۀ بیماری کمک هزینه ای است که از ادارۀ بیمۀ همگانی پرداخت می شود. شما باید گواهی دریافت بیمۀ بیماری از طرف ادارۀ بیمۀ همگانی را به ادارۀ کاریابی ارائه کنید. دریافت بیمۀ بیماری ممکن است امکان دریافت کمک هزینۀ شروع به کار را تحت تاثیر قرار دهد.

3. آیا شما در پنج سال اخیر غرامت توانبخشی دریافت کرده اید؟

غرامت توانبخشی نوعی کمک هزینه است که از طرف ادارۀ بیمۀ همگانی پرداخت می شود. گواهی خود را که نشان میدهد در چه تاریخی غرامت توانبخشی از طرف اداره بیمۀ همگانی دریافت کرده اید به ادارۀ کاریابی ارائه کنید. غرامت توانبخشی ممکن است امکان دریافت کمک هزینۀ شروع به کار را تحت تاثیر قرار دهد.

4. آیا در پنج سال اخیر شما غرامت بیماری دریافت کرده اید؟

غرامت بیماری کمک هزینه ای است که از طرف ادارۀ بیمۀ همگانی پرداخت می شود. گواهی خود را که نشان میدهد در چه تاریخی غرامت بیماری از طرف اداره بیمۀ همگانی دریافت کرده اید به ادارۀ کاریابی ارائه کنید. دریافت غرامت بیماری امکان دریافت کمک هزینۀ شروع به کار را تحت تاثیر قرار میدهد.

5. آیا شما در پنج سال گذشته غرامت فعالیت دریافت کرده اید؟

غرامت فعالیت کمک هزینه ای است که از طرف ادارۀ بیمۀ همگانی پرداخت می شود. گواهی خود را که نشان میدهد در چه تاریخی غرامت فعالیت از طرف اداره بیمۀ همگانی دریافت کرده اید به ادارۀ کاریابی ارائه کنید. دریافت غرامت فعالیت امکان دریافت کمک هزینۀ شروع به کار را تحت تاثیر قرار میدهد.

6. آیا در پنج سال گذشته کمک مالی دریافت کرده اید؟

کمک های مالی ، همچنین به نام کمک هزینۀ امرار معاش نیزخوانده می شود نوعی غرامت از طرف کمون شما است. گواهی خود را که نشان میدهد در چه تاریخی کمک هزینۀ امرار معاش از طرف اداره بیمۀ همگانی دریافت کرده اید به ادارۀ کاریابی ارائه کنید. دریافت کمک هزینۀ امرار معاش امکان دریافت کمک هزینۀ شروع به کار را تحت تاثیر قرار میدهد.

7. آیا در پنج سال اخیر شغل همراه با پشتیبانی داشته اید؟

شغل همراه با پشتیبانی یک کار انطباق یافته در است کارفرمای شما برای استخدام شما غرامت میگیرد. گواهی خود را که نشان میدهد شما در چه تاریخی شغل همراه با پشتیبانی در کمون داشته اید به اداره کاریابی بفرستید. داشتن شغل همراه با پشتیبانی امکان دریافت کمک هزینۀ شروع به کار را تحت تاثیر قرار میدهد.

8. آیا محکوم به مجازات زندان شده‎اید و با شکل مجازات بیرون از زندان برای شما موافقت شده یا مشمول آزادی مشروط هستید، ولی دوره‎ی آزمایشی شما هنوز به یک سال نرسیده است؟

تاریخ شروع و پایان مجازات دادگاهی خود را پر کنید. گواهی خدمات مراقبت از بزهکاران را در این مورد به اداره کاریابی ارائه کنید. پاسخ های شما تنها برای مسئولین ما در ادارۀ کاریابی دیده می شوند. مدت مجازات دادگاهی شما میتواند روی امکان گرفتن کمک هزینه شروع کار تاثیر بگذارد.

9. آیا شما پنج سال اخیر اقامت سوئد را گرفته اید؟

اجازه اقامت از طرف اداره مهاجرت برای زندگی و کار در سوئد صادر میشود. گواهی خود را که نشان میدهد در چه تاریخی از ادارۀ مهاجرت اقامت گرفته اید و اقامت شما از چه نوعی بوده است به ادارۀ کاریابی ارائه کنید. گرفتن برخی از انواع اقامت میتواند امکان گرفتن کمک هزینه شروع به کار تحت تاثیر قرار دهد.

10. آیا شما در پنج سال گذشته خانه دار و مراقب فرزندانتان بوده اید؟

تاریخ شروع و پایان مرخصی والدین برای بچه های زیر دو سال خود را بنویسید، آیا برای این مدت از ادارۀ بیمه غرامتی دریافت کرده اید یا خیر؟

  • مدرکی مثلاً از ادارۀ مالیات بیاورید که سن فرزندان را نشان می دهد. ادارۀ کاریابی اطلاعات شما را بررسی می کند تا ببیند آیا در دوران مرخصی والدین شا بچه ها زیر دو سال بوده اند یا نه.
  • آیا برای کودکانی که به سرپرستی گرفته اید و یا بعد از دو سال از آمدن کودک مرخصی والدین داشته اید ؟
    مدرکی بیاورید که نشان دهد چه زمانی کودک نزد شما آمده است. ادارۀ کاریابی اطلاعات شما را بررسی می کند تا ببیند آیا مرخصی والدین شما دو سال پس از آمدن کودک بوده است یا خیر.
  • آیا در خانه مانده اید و از کودک بیمار مراقبت کرده اید؟ مدرکی مثلاً از ادارۀ مالیات بیاورید که سن فرزندان را نشان می دهد. در صورتی که در خانه با فرزندان زیر دو سال بوده از آن زمان صرف نظر می شود. این به این معنی است که در زمان محاسبۀ کل مدت بیکاری این زمان را کم می کنیم. مهم است که این زمان لازم را پر کنید تا بتوانید برای گرفتن کمک هزینۀ شروع به کار حائز شرایط باشید.