Nystartsjobb

شروع دوباره به کار برای کسی که به مدّت زیادی بیکار بوده اید، و یا از زندگی کاری به دلائلی مانند بیماری به مدّت طولانی دور بوده اید، فرصت جدیدی برای شروع دوباره میدهد.

منظور از این کمک مالی چیست

کسانی که برای مدّت طولانی از زندگی کاری دور بوده اند با nystartsjobb فرصت دوباره ای برای بازگشت به کار پیدا می کنند. کسی که شما را استخدام می کند هم همزمان برای پرداخت حقوق شما غرامت میگیرد. شروع دوباره به کار می تواند یک اشتغال دائم و یا موقّتی به طور تمام وقت و یا نیمه وقت باشد.

این پشتیبانی برای چه کسانی است

کار آغازین برای افرادی است که برای مدتی طولانی از بازار کار دور بوده یا هنوز در بازار کار جا نیفتاده باشند. شما بایستی یکی از شرایط زیر را نیز دارا باشید:

حداقل 25 سال سن داشته باشید و در مدّت حداقل 12 ماه از 15 ماه اخیر:

 • بیکار بوده به عنوان جویای کار نزد ما ثبت شده باشید و یا در یک arbetsmarknadspolitiskt program شرکت کرده باشید.
 • sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning یا aktivitetsersättning دریافت کرده باشید.
 • försörjningsstöd و یا کمک هزینۀ کمونی دریافت کرده باشید و در عین حال بیکار هم بوده باشید.

حداقل 20 و حداکثر 25 سال سن داشته باشید و در طی حداقل 6 ماه از 9 ماه اخیر:

 • بیکار بوده به عنوان جویای کار نزد ما ثبت شده باشید و یا در یک arbetsmarknadspolitiskt program شرکت کرده باشید.
 • sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning یا aktivitetsersättning دریافت کرده باشید.
 • försörjningsstöd و یا کمک هزینۀ کمونی دریافت کرده باشید و در عین حال بیکار هم بوده باشید.

شما حتّی اگر بالای 20 سال سن داشته باشید هم می توانید کمک هزینۀ شروع دوباره به کار را دریافت کنید اگر

 • در سوئد تازه وارد باشید و در etableringsprogrammet
 • در سوئد تازه وارد باشید و در طی 36 ماه گذشته اجازۀ اقامت و یا کارت اقامت به عنوان عضو خانوادۀ یک شهروند اتّحادیۀ اروپا گرفته باشید
 • و در jobb- och utvecklingsgarantin شرکت کنید
 • به مجازات حبس محکوم شده و اجازه داشته باشید در خارج از زندان بسر ببرید و یا به صورت مشروط آزاد باشید ولی هنوز یک سال از دوران آزمایشی را نگذرانده باشید.

چگونگی این پشتیبانی

در صورتی که شما یکی از شرایط را داشته باشید و بخواهید یک استخدامی با کمک هزینۀ شروع دوباره به کار بگیرید بدین ترتیب عمل می کنید:

 1. یک کارفرما از طریق آشنایان خود و یا از طریق ما پیدا کنید که میخواهد شما را استخدام کند.
 2. از کارفرما بخواهید که درخواستی برای ما بفرستد.
  شروع دوباره به کار - زمانی که شما افرادی را که به مدّت طولانی بیکار بوده اند را استخدام می کنید
 3. زمانی که ما درخواست کارفرما را دریافت کردیم شما یک ایمیل یا اس ام اس از طرف ما دریافت می کنید که در مورد چگونگی وارد شدن به صفحۀ شخصی در سایت ما و پاسخ دادن در مورد دوران بیکاری تان اطلاعات می دهد. جوابهای شما اساس تصمیم گیری در مورد کمک هزینۀ شماست.
 4. ما تصمیم می گیریم که آیا کارفرما میتواند شما را با کمک هزینۀ شروع دوباره به کار استخدام کند یا نه.

حقوق

شما حق داشتن حقوقی را دارید که در قرارداد جمعی کارفرما وجود دارد. اگر کارفرما قرارداد جمعی ندارد شما در هر صورت بایستی حقوقی را داشته باشید که معادل حقوق قرارداد جمعی است.

حمايت استخدامي

یک استخدامی با آغاز کار جدید شامل قانون حفاظت از استخدامیان است ، LAS. اگر کارفرما قرارداد جمعی دارد بعضی از قسمتهای قانون حفاظت از استخدامیان با توافق میتواند حذف شود.

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.