کمک هزینۀ شروع کار - طریقۀ اجرا

کمک هزینه ای است که به کارفرمایی که میخواهد کسانی را استخدام کند
که به مدت زیادی از بازار کار دور بوده اند پرداخت می کند.

محتوای مطالب صفحه

کارفرمایی میخواهد از طریق کمک هزینۀ شروع کار استخدام کند

در صورتی که واجد یکی از شرایط بودید میتوانید در مورد درخواست کمک هزینۀ شروع به کار فکر کنید. یک کارفرما از طریق آشنایان خود و یا از طریق ما پیدا کنید که میخواهد شما را استخدام کند. از کارفرما بخواهید که درخواستی برای ما بفرستد. به خاطر داشت باشید که کمک هزینۀ شروع کار به کارفرمای شما پرداخت می شود تا شما را استخدام کند.

این کمک هزینه برای چه کسانی است؟ آیا شرایط لازم را دارید؟

درخواست از طرف کارفرما

فرم را در صفحۀ شخصی خود پر کنید

زمانی که ما درخواست کارفرما را دریافت کردیم در صفحۀ شخصی شما یک پروندۀ جدید دیده می شود. شما در آنجا اطلاعات مربوط به زمان بیکاری خود را وارد می کنید. بیکاری شما باید به دلیل موجه باشد ( مانند مرخصی والدین و یا مرخصی بیماری) و شرایط خاصی را داشته باشید تا بتوانید کمک هزینۀ شروع کار را بگیرید.

فرم را بدین صورت پر می کنید

چنانچه کامپیوتر یا شناسه الکترونیکی/اینترنتی ندارید

 • اگر خودتان کامپیوتر یا تلفن هوشمند ندارید می توانید به ما مراجعه کرده و از کامپیوتر های ما استفاده کنید.
 • در صورتی که شناسۀ الکترونیکی ندارید میتوانید فرم کاغذی مربوط به دوران بیکاری را پر کنید. شرایط کارجویان برای دریافت کمک هزینۀ شروع به کار Pdf, 479 kB.. این فرم در شعبه های مختلف ادارۀ کار موجود است.

روش دریافت شناسه الکترونیکی

فُرم: شرایط کارجویان برای دریافت کمک هزینۀ شروع به کار Pdf, 479 kB.

ما تصمیم گیری می کنیم

ادارۀ کاریابی در مورد کمک هزینۀ شروع به کار تصمیم گیری می کند. پاسخ ها و مدارک احتمالی شما به همراه درخواست و شرایط کارفرما برای دریافت این کمک هزینه اساس تصمیم گیری است.

میزان کمک هزینه ای که کارفرما دریافت می کند

شما شروع به کار می کنید

زمانی که ما تصمیم گیری می کنیم شما میتوانید با دریافت کمک هزینۀ شروع به کار شروع به کار کنید. این بدین معنی است که کارفرمای شما میتوانید برای استخدام شما کمک هزینه دریافت کند.

وقتی ما تصمیمی اتخاذ کردیم شما می‌توانید استخدام خود را با کار آغازین Nystartsjobb شروع کنید. مفهوم این امر آن است که کارفرمای شما بابت استخدام‌تان کمک‌هزینه جبرانی دریافت می‌کند.

ما توصیه می‌کنیم که شما و کارفرما یک قرارداد استخدام تنظیم کنید که در آن شرایط استخدامی شما درج شده باشد.

حقوق و وظایف شما - مواردی که در امضای قرارداد باید به آنها دقت کنید

چگونگی تصمیم گیری ما

وقتی ما درخواست کارفرما و پاسخ شما به سؤالات پرسشنامه موجود در «صفحات من» (Mina sidor) یا (بصورت فُرم کاغذی) را دریافت کنیم، بررسی می‌کنیم و تشخیص می‌دهیم که آیا شما به گروه افراد واجد شرایط برای کار آغازین تعلق دارید یا نه. اگر شما بطور مثال تازه وارد باشید یا مدتی طولانی از بازار کار دور بوده باشید به این گروه از افراد تعلق دارید.

این کمک هزینه برای چه کسانی است؟ آیا شرایط لازم را دارید؟

کارفرمای شما نیز باید برخی شرایط را دارا باشد مثلاً نباید بدهی های مالیاتی معوقه داشته باشد که به ادارۀ اخذ رفته باشد و همچنین نباید فاکتورهای پرداخت نشدۀ قابل توجهی داشته باشد.

کمک هزینۀ شروع کار بدین صورت روی شما تاثیر خواهد داشت

 • کمک هزینۀ شروع به کار نوعی « غرامت» دولتی است که به صورت اعتباری به حساب مالیاتی کارفرما نزد ادارۀ مالیات برای استخدام شما پرداخت می شود.
 • کمک هزینۀ شروع کار حقوق، زمان کار و یا طول استخدام شما را تحت تاثیر قرار می دهد.
 • شما از حق دریافت حقوق یا دستمزدی که در قرارداد جمعی کارفرما درج شده برخوردار هستید. اگر کارفرما قرارداد جمعی نداشته باشد با این حال شما از حقوق یا دستمزد مشابه در صنف مربوطه برخوردار هستید.
 • استخدام از طریق کمک هزینۀ شروع به کار مشمول قانون حمایت از کارکنان، LAS می باشد. در صورتی که کارفرمای شما قرارداد دسته جمعی داشته باشد ممکن است قسمتهایی از قانون LAS در آن حذف شده باشد.
 • کمک هزینۀ کارفرمایان نوعی غرامت محدود به زمان است ولی استخدام شما این طور نیست.

سوالات و جوابهای رایج

چه کسی میتواند کمک هزینۀ شروع به کار بگیرد؟

این کارفرما است که برای دریافت این کمک هزینه برای استخدام شما که به مدت زیادی بیکار بوده اید درخواست می دهد.

 • کارفرما این غرامت را برای استخدام کسانی که در ادارۀ کاریابی به عنوان بیکار ثبت بوده اید، در مرخصی بیماری بوده اید، و یا به مدت طولانی بیکار بوده و مقرری امرار معاش دریافت کرده اید، پرداخت می شود.
 • کسانی که کارجو هستند با این کمک هزینه که از طرف ادارۀ کاریابی به کارفرما پرداخت می شود، کار پیدا می کنید و حقوق می گیرید. کارفرما نمیتواند برای استخدامی که از قبل وجود داشته است کمک هزینه دریافت کند.
 • کارفرما همچنین نمیتواند برای کسانی که تا حد زیادی در تشکیلاتی مثل انجمن ها قعالیت داشته باشد، صاحب شرکت باشد، صاحب امضای شرکت باشد و یا مدیر عامل و یا مشابه آن باشد درخواست کمک هزینه کند.
 • در صورتی که کارفرما شرکت شخصی داشته باشد نمیتواند برای استخدام همسر و یا سامبوی خود درخواست کمک هزینه کند.

کمک هزینۀ شروع کار - زمانی که کارفرما میخواهد کسانی را که زمان طولانی بیکار بوده اند را استخدام کند

این کمک هزینه شامل چه نوع استخدامی می شود؟

کمک هزینۀ شروع به کار نوعی استخدام نیست بلکه کاهش مالیات کارفرما برای یک استخدامی معمولی از نوع دائمی یا مدت دار به کارفرما داده می شود. این کمک هزینه حتی میتواند برای استخدامی پاره وقت نیز داده شود. کمک هزینۀ شروع به کار برای استخدام فری لنسر که به آن استخدام ساعتی هم می گویند تعلق نمیگیرد.

کسانی که با کمک هزینۀ شروع به کار استخدام می شوند چه حقوقی می گیرند؟

 • در صورتی که کارفرما قرارداد دسته جمعی داشته باشد باید حقوق معادل آن برای شما تعیین شود.
 • در صورتی که کارفرما قرارداد دسته جمعی نداشته باشد باید حقوق معادل قرارداد دسته جعی آن صنف برای شما تعیین شود. این بدان معنی است که حقوق و دستمزد نباید کمتر از حقوق و دستمزد تعیین شده در توافقنامه صنفی باشد.

تعطیلات، مرخصی بیماری و مرخصی والدین چگونه خواهد بود؟

کمک هزینۀ شروع به کار نوعی غرامت برای استخدامی معمولی است. تعطیلات، مرخصی والدین و مرخصی بیماری مانند موارد استخدای معمولی است.

زمانی که از این کمک هزینه استفاده می کنم باید گزارش فعالیت ارائه کنم؟

در صورتی که تمام وقت کار می کنید لازم نیست کمک هزینۀ شروع به کار دریافت کنید. در صورتی که پاره وقت کار می کنید باید برای زمانی که کارجو محسوب میشوید فعالیت های خود را گرازش دهید.

 • مثال 1: در صورتی که تمام وقت کار می کنید لازم نیست فعالیت های خود را گزارش کنید.
 • مثال 2: در صورتی که 75 % کار می کنید و نزد ادارۀ کاریابی 25 % به عنوان کارجو ثبت شده اید باید هر ماه گزارش فعالیت خود را ارسال کنید. این امر بدون در نظر گرفتن این است که آیا برای 25% بیکاری خود غرامتی
  به شکل بیمۀ بیکاری/ کمک مالی فعالیت دریافت می کنید یا نه.

به یاد داشته باشید که برای آخرین ماه بیکاری خود فعالیت های خود را گزارش کنید. این کار را معمولا زمانی که استخدام جدیدتان شروع شده است انجام می دهید.

چه الزاماتی برای کارفرمایان برای دریافت کمک هزینۀ شروع به کار وجود دارد؟

 • کارفرمای مورد نظر باید نزد بخش ثبت کارفرمایان ادارۀ مالیات ثبت شده باشد و ماه بعد از پرداخت حقوق مالیات ها وهزینه های کارفرما را اعلام کند.
 • کارفرمای مورد نظر در تمام مدتی که این غرامت را دریافت می کند حقوق شما را به صورت الکترونیکی پرداخت خواهد کرد.
 • کارفرمای شما نباید که ممنوعیت کسب و کار و یا بدهی های مالیاتی داشته باشد که به ادراۀ اخذ فرستاده شده باشد.
 • کارفرمای شما نباید اخطاریه پرداخت قابل توجهی داشته باشد.

کارفرما چه مدت میتواند برای استخدام من با کمک هزینۀ شروع به کار غرامت بگیرد؟

 • ما در ادراۀ کاریابی مدت و میزان کمک هزینۀ کارفرما برای استخدام شما محاسبه می کنیم. در صورتی که کسی که میخواهد استخدام شود دلائل زیادی برای گرفتن این کمک هزینه داشته باشد، ما مناسبترین دلیل را که به نفع کارفرماست انتخاب می کنیم.
 • تصمیم گیری در مورد این غرامت در هر بار حداکثر یک ساله خواهد بود.
 • کارفرما باید تغییرات احتمالی را که ممکن است حق دریافت این کمک هزینه و یا میزان آن را تحت تاثیر قرار دهد به ما اعلام کند. کارفرما باید چنین تغییراتی را هر چه زودتر اعلام کند. ممکن است ما در تصمیم اخذ شده تجدید نظر کنیم.

کارفرما چگونه این کمک هزینۀ شروع به کار را تمدید می کند؟

در صورتی که کارفرما بخواهد این کمک هزینه را تمدید کند باید درخواست تمدید خود را برای ما بفرستد. در تصمیم اخذ شده برای کارفرما دیده می شود که حداکثر زمان استفاده از این قرارداد چقدر است. کارفرما باید قبل از اتمام دورۀ تصویب شده برای این کمک هزینه برا ی تمدید دوره درخواست خود را ارائه کند.