حق و حقوق و وظایف

شما در محل کار خود و در برابر کارفرما هم از حق و حقوق و هم وظایفی دارید. مسائل مربوط به مقررات برای شما که کار می کنید و کارفرمای شما قانون کار نام دارد.

حق و حقوق شما

قرارداد استخدام

شما حق دارید یک قرارداد کتبی استخدام دریافت کنید. قرارداد بایستی شامل موارد زیر باشد

 • نام کارفرما و شماره ثبت شرکت
 • نام و شماره شناسائی فردی شما
 • طول مدت استخدام با تاریخ شروع و تاریخ خاتمه
 • اینکه کار شما تمام وقت، پاره وقت یا در صورت نیاز است
 • میزان حقوق و دستمزد شما
 • وظایف کاری شما
 • عنوان شغلی/حرفه ای شما

در مورد انواع مختلف استخدام مطالب بیشتری بخوانید

ساعات کار

تعیین ساعات کار با کارفرماست. در برخی از محل های کار شما زمان کار خود را ثبت می کنید. در بسیاری از دفاتر ساعت کار به اصطلاح انعطافی است. ساعت کار انعطافی تابع قرارداد محلی مکان کاری است یا رسما از سوی کارفرما اعلام می شود.

یک قانون ساعت کار نیز وجود دارد که مدت مجاز کار شما را در روز، هفته و سال تعیین می کند.

قانون ساعت كار (av.se)

جدول زمانبندی کار

یک جدول زمانبندی کار روزها و ساعات کار مورد توافق شما را نشان می دهد. اگر یک رئیس نمی خواهد شما در روز و ساعت مندرج در جدول زمانبندی تان کار کنید بایستی کارفرما حقوق و دستمزد مورد توافق برای آن زمان را پرداخت کند.

محیط کار

کارفرمای شما که مسئولیت اصلی برای محیط کار است که شما می توانید به انجام کار خود را بدون خطر ابتلا به بیماری یا حوادث است. در قانون محیط کار مقرراتی وجود دارد که کارفرما و سایر مسئولان ایمنی بایستی آنها را رعایت کنند تا از بروز صدمات جلوگیری شده و محیط کار مطلوبی ایجاد گردد.

قانون محیط كار (av.se)

اگر مصدوم شوید

اگر در محل کار دچار حادثه یا مصدوم شوید حق دارید غرامت دریافت کنید. اول مراتب را به کارفرما اطلاع دهید که موظف است بنوبه خود مراتب را به صندوق بیمه های اجتماعی و اداره محیط کار اطلاع دهد. اگر به کمک نیاز دارید با نماینده ایمنی خود تماس بگیرید.

گزارش صدمه ناشی از کار (anmalarbetsskada.se)

اگر مریض شوید

اگر مریض ش.ید حق دارید در خانه بمانید و به محل کار نروید. مهم است که بیمار شدن خود را به کارفرما اطلاع دهید و او شیوه اطلاع دادن را تعیین می کند. اطلاع دادن می تواند از طریق تلفن، ایمیل و یا یک سیستم دیجیتال باشد.

صندوق بیمه های اجتماعی - بیماری (forsakringskassan.se)

اگر فرزند شما مریض شود

اگر فرزندتان بیمار شود, تا زمانی که کودک به سن 12 سالگی برسد حق دارید از کار خود مرخصی گرفته و پول موقت والدین (tillfällig föräldrapenning) دریافت کنید. در زبان روزمره به آن vab ، مراقبت از فرزند گفته می شود. هم مادران و هم پدران از حق مرخصی برای مراقبت از فرزند برخوردارند.

صندوق بیمه های اجتماعی - مراقبت از فرزند (VAB) (forsakringskassan.se)

مرخصی تعطیلاتی

در سوئد، همه کارکنان 25 روز از تعطیلات در طول سال بدون در نظر گرفتن وضعیت سنی و استخدام برخوردارند. شما ممکن است با توجه به قرارداد دستجمعی و قرارداد استخدامی خود از تعداد بیشتری روزهای مرخصی برخوردار باشید. مرخصی تعطیلاتی برای آنست که شما استراحت کرده و نیروی تازه کسب کنید.

وبسایت Verksamt.se - در بارۀ مرخصی تعطیلاتی

وبسایت پارلمان سوئد - در بارۀ قانون مرخصی تعطیلاتی (riksdagen.se)

مرخصی والدین

والدین دارای نوزاد حق دارند در خانه بمانند و از نوزاد خود تا سن یک سال و نیمگی نگهداری کنند. پولی که در دوران مرخصی والدین دریافت می کنید پول والدین (föräldrapenning) نام دارد و از سوی صندوق بیمه های اجتماعی پرداخت می شود. این پول بر مبنای پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای احتمالی شما از کارفرما محاسبه می شود. بیمه والدین هم برای پدران و هم برای مادران است. سه ماه برای هر یک از پدران و مادران رزرو شده است.

صندوق بیمه های اجتماعی - والدین (forsakringskassan.se)

موارد زیر را بخاطر داشته باشید

میزان مرخصی والدین بر حقوق بازنشستگی آینده شما تأثیر می گذارد چون حقوق بازنشستگی بر مبنای میزان درآمد شما در سال هایی که کار کرده اید محاسبه می شود.

اداره بازنشستگی - چه عواملی روی حقوق بازنشستگی تأثیر می گذارند؟ (pensionsmyndigheten.se)

وظایف شما

وظایف شما بعنوان پرسنل بطور خلاصه عبارتند از اینکه

 • ساعات کار رعایت کنید
 • وظایف کاری خود را انجام دهید
 • دستورالعملها و مقررات انضباطی را رعایت کنید
 • دستورالعمل های ایمنی را رعایت کنید
 • در صورت لزوم از تجهیزات ایمنی استفاده کنید
 • اگر می خواهید اشتغال اضافی داشته باشید از کارفرما سوال کنید
 • خارج از محیط کار عملی انجام ندهید که به کارفرما صدمه وارد کند
 • اگر یک قرارداد محرمانگی امضا کرده اید وظیفه رازداری خود را رعایت کنید
 • بخاطر داشته باشید که حق انتقاد شما از کارفرما منوط به شرایط و ضوابط است
 • در هیچ نوع فعالیتی که در رقابت با کارفرما باشد شرکت نکنید

برابری و تبعیض

در سوئد، زنان و مردان از حق و حقوق، وظایف و امکانات یکسان برخوردارند. جامعه نیز باید عاری از تبعیض باشد.

برابری و تبعیض