یک کشور برابر و عادلانه

در سوئد، زنان و مردان از حق و حقوق، وظایف و امکانات یکسان برخوردارند. جامعه نیز باید عاری از تبعیض باشد.

بله به برابری!

سوئد تلاش می کند در تمام زمینه های زندگی برابری ایجاد کند. هدف این است که به منظور دستیابی به برابری، ارزش کاری که زنان و مردان انجام می دهند یکسان باشد.

پارلمان سوئد تصمیم گرفته است که در جامعه سوئد برابری بیشتری ایجاد شود. این امر از جمله با این معناست که

 • زنان و مردان به شیوه ای یکسان بر تصمیم گیری های سیاسی تاثیر بگذارند
 • زنان و مردان بتوانند در سراسر زندگی خود به شیوه ای یکسان تحصیل کنند، درآمد داشته و از لحاظ مالی مستقل باشند
 • زنان و مردان بایستی از امکانات مساوی برای مراقبت از فرزندان برخوردار بوده و در کارهای بدون دستمزد خانه داری را با هم تقسیم کنند
 • به خشونت مردان علیه زنان بایستی خاتمه داده شود
 • زنان و مردان و دختران و پسران بایستی از حق یکسان برای تصمیم گیری راجع به بدن خود برخوردار باشند.

اداره برابری زن و مرد - در مورد کار برای برابری در سوئد (jamstalldhetsmyndighetens.se)

نه به تبعیض!

در سوئد حفاظت در برابر تبعیض وجود دارد. تبعیض به این معنی است که با کسی بدتر از دیگران رفتار شود.

تبعیض در موارد زیر ممنوع است:

 1. جنسیت
 2. هویت جنسیتی و یا بیان جنسیتی
 3. تعلق قومی
 4. دین یا سایر اعتقادات
 5. نقصان کارکردی
 6. گرایش جنسی
 7. سن.

تمام مدارس و محل های کار باید برنامۀ علیه تبعیض داشته باشند. شما می توانید از کسی که تبعیض قائل می شود به نماینده منع تبعیض (DO) شکایت کنید.

DO - نماینده منع تبعیض (do.se)

حق و حقوق و وظایف

شما در محل کار خود و در برابر کارفرما هم از حق و حقوق و هم وظایفی دارید. مسائل مربوط به مقررات برای شما که کار می کنید و کارفرمای شما قانون کار نام دارد.

حق و حقوق و وظایف