یک کشور عادل و دارای تساوی حقوق

در سویدن باید زنان و مردان دارای حقوق، مکلفیت ها و امکانات یکسان باشند. همچنان جامعه نیز باید فارغ از تبعیض باشد.

بلی! به تساوی حقوق

سویدن برای تساوی حقوق در همه بخش های زندگی مبارزه میکند. برای دستیابی به تساوی حقوق،هدف اینست که به که آنچه زنان و مردان انجام میدهند ارزش یکسان گذاشته شود.

پارلمان تصمیم گرفته است تا جامعۀ سویدن باید هر چه بیشتر یکسان ساخته شود. این از جمله بدان معنی است که

 • زنان و مردان بتوانند یکسان روی تصامیم سیاسی تاثیر بگذارند
 •  زنان و مردان بتوانند آن چنان به شکل یکسان تحصیل نموده،پول بدست بیآورند که موجب استقلال اقتصادی در جریان همه زندگی گردد
 • زنان و مردان باید دارای امکانات یکسان برای مواظبت از کودکان و تقسیم مسئولیت برای کار رایگانی که نیاز است در منزل اجرا شود،باشند
 • خشونت مردان در برابر زنان خاتمه یابد
 • زنان و مردان،دختران و پسران باید دارای حقوق یکسان برای تصمیم گرفتن در مورد جسم های خود شان باشند

Jämställdhetsmyndigheten (ادارۀ تساوی حقوق) در مورد فعالیت های سویدن برای تساوری حقوق (jamstalldjhetsmyndigheten.se)

نه!به تبعیض

در سویدن در برابر تبعیض حمایت وجود دارد تبعیض به این معنی است که با یک شخص در مقایسه با دیگران برخورد بد صورت بگیرد.

هرگاه این موضوع به موارد زیر ارتباط داشته باشد، ممنوع میباشد:

 1. جنسیت
 2. könsidentitet (هویت جنسیتی) یا könsuttryck (بیان جنسیت)
 3. تعلقات قومی
 4. دین یا باور های دیگر
 5. معیوب بودن
 6. تمایل جنسی
 7. سن.

همه محلات کار و مکاتب باید دارای یک برنامه در برابر تبعیض باشند. شما میتوانید شخصی که از تبعیض کار میگیرد را به diskrimineringsombudsmannen DO ادارۀ مبارزه در برابر تبعیض معرفی کنید.

Diskrimineringsombudsmannen - DO (ادارۀ مبارزه در برابر تبعیض) (do.se)

حقوق و مکلفیت ها

شما در محل کار تان و همچنان در برابر کارفرما خود دارای حقوق و مکلفیت ها میباشید. موضوعاتی که به شما به عنوان فرد یک استخدام شده و همچنان به کارفرما تان ارتباط میگیرد به نام حقوق کار یاد میشود.

حقوق و مکلفیت ها