حقوق و مکلفیت ها

شما در محل کار تان و همچنان در برابر کارفرما خود دارای حقوق و مکلفیت ها میباشید. موضوعاتی که برای شما به عنوان شخص استخدام شده و همچنان کارفرما تان ارتباط میگیرد،بنام حقوق کار یاد میگردد.

حقوق شما

قرارداد استخدام

شما حق داشتن یک قرارداد تحریری استخدام را دارا میباشید. این قرار داد باید در برگیرندۀ نکات ذیل باشد

 • اسم کارفرما و organisationsnummer (شمارۀ شناسایی سازمان)
 • اسم شما و personnummer (شمارۀ شناسایی) تان
 • مدت استخدام با تاریخ آغاز و ختم آن
 • این که استخدام شما تمام وقت، نیمه وقت و یا صرفا در هنگام نیاز میباشد
 • چه مقدار معاش بدست میآورید
 • چه وظایف کاری را خواهید داشت
 • اسم حرفۀ شما چیست.

در مورد اشکال مختلف استخدام بخوانید

ساعات کار

این کارفرما است که در مورد ساعات کار تصمیم میگیرد. در برخی محلات کار شما اوقات کار خود را ثبت میکنید. در تعداد زیادی از دفاتر، به اصطلاح ساعات کار قابل تغییر، معمول میباشد. ساعات کار قابل تغییر توسط قرارداد محلی محل کار اداره میشود و یا هم این که کارفرما به طور رسمی در این مورد اطلاع میدهد.

قانون ساعات کار نیز وجود دارد که در بر گیرندۀ مقررات در مورد آن مقدار کاری که شما میتوانید در یک روز،یک هفته و یک سال آن را انجام بدهیدمیباشد.

Arbetstidslagen (قانون ساعات کار) (av.se)

تقسیم اوقات کار

توسط یک تقسیم اوقات کار توافق صورت میگیرد که کدام روز ها و کدام ساعات را باید کار کنید. اگر آمر تان نمیخواهد که شما در یک روزی کار کنید که در تقسیم اوقات کار تان وجود دارد در آن صورت باید کارفرما هچنان معاش تان را برای همان ساعاتی که شما قرارداد نموده اید،بپردازد.

محیط کار

این کارفرما شماست که مسئولیت اصلی برای محیط کار را دارا میباشد تا شما بتوانید کار خود را بدون خطر مریض شدن و یا هم در معرض حوادث قرار گرفتن انجام بدهید. در قانون محیط کار مقرراتی وجود دارد که باید توسط کارفرما و دیگر افراد مسئول برای مصونیت تعقیب گردد تا باشد از آسیب ها جلوگیری گردیده و یک محیط خوب کار ایجاد گردد.

قانون محیط کار (av.se)

در صورتی که آسیب ببینید

در صورتی که سردچار یک حادثه شوید یا در کار آسیب ببینید میتوانید مستحق دریافت غرامت گردید. با دادن معلومات به کارفرما خود آغاز کنید.کارفرما مکلف است تا این معلومات را به Försäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی) و Arbetsmiljöverket ادارۀ محیط کاربرساند. در صورت نیاز به کمک میتوانید ازskyddsombud نمایندۀ ناظر بر اجرای قوانین مربوط به امینیت محیط کارخود تماس بگیرید.

آسیب ناشی از کار را گزارش بدهید (anmalarbetsskada.se)

در صورتی که مریض شوید

در صورتی که مریض شوید حق دارید تا به کار نرفته و در منزل باقی بمانید. مهم است تا از مریضی تان گزارش بدهید. چگونگی گزارشدهی از مریضی توسط کارفرما تعین میگردد. این مبتواند از طریق تیلفون،ایمیل و یا در یک سیستم دیجیتال صورت بگیرد.

Försäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی) مریض (forsakringskassan.se)

در صورتی که کودک تان مریض شود

اگر کودک تان مریض شود شما حق دارید تااز کار رخصت گرفته و تا زمانی که کودک 12 شود föräldrapenning (معاش والدین از بابت نگهداری و مراقبت از اولاد) را بدست بیآورید. این مرخصی را در زبان روزمره vab یا vård av barn (مراقبت از کودک) می نامند. هر دو، مادر ها و پدر ها حق دارند تا برای مراقبت از کودک رخصت بگیرند.

Försäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی) مراقبت از کودک (VAB) (forsakringskassan.se)

مرخصی با معاش

در سویدن همه افراد استخدام شده،بدون در نظر داشت سن و یا شکل استخدام،حق داشتن 25 روز مرخصی با معاش را در جریان یک سال دارا میباشند. شما میتوانید نظر به kollektivavtal (قرارداد جمعی) و anställningsavtal (قرارداد استخدام) مرخصی بیشتر داشته باشید. دلیل موجودیت مرخصی با معاش اینست تا شما بتوانید استراحت نموده و سلامتی تان را باز یابید.

فعال - در مورد مرخصی با معاش (verksamt.se)

پارلمان - در مورد مرخصی با معاش (riksdagen.se)

Föräldraledig (مرخصی والدین)

شما به عنوان والدین که تازه صاحب فرزند شده اید حق دارید تا زمانی که کودک تان یک و نیم ساله شود در منزل باقی بمانید. پولی که شما در جریان مرخصی والدین بدست میآورید föräldrapenning (معاش والدین از بابت مراقبت از فرزند) نامیده شده و توسط Försäkringskassan (صندوق بیمۀ همگانی) پرداخت میشود. مقدار این پول بر اساس معاش شما و امتیازات احتمالی از جانب کارفرما تان تعین میگردد. Föräldraförsäkringen (بیمۀ والدین) برای هر دو، مادرها و پدر ها، اعتبار دارد. سه ماه برای هر کدام از والدین اختصاص یافته است.

صندوق بیمۀ همگانی (Försäkringskassan) -والدین (forsakringskassan.se)

به خاطر داشته باشید

این که شما چقدر از مرخصی والدین استفاده میکنید روی معاش تقاعدی تان تاثیر میگذارد.زیرا معاش تقاعدی بر اساس این که در جریان زندگی کاری تان چقدر درآمد داشته اید،تعین میگردد.

Pensionsmyndigheten.se (ادارۀ تقاعد) چه چیز روی تقاعدی تان تاثیر میگذارد؟

مکلفیت های شما

مکلفیت های شما به عنوان یک فرد استخدام شده به طور مختصر اینست که

 • مواظب ساعات کار تان بوده و آنها را تعقیب نمایید
 • وظایف کاری تان را اجرا نمایید
 • از راهنمایی ها و مقررات انتظامی پیروی نمایید
 • دستورالعمل های ایمنی را پیروی کنید
 • در صورت نیاز از وسایل ایمنی استفاده نمایید
 • اگر میخواهید یک کارجانبی را انجام بدهید از کارفرما در این مورد بپرسید
 • در خارج از کار، کار دیگری را که میتواند به کارفرما تان آسیب برساند انجام ندهید
 • اگر یک sekretessavtal (قرارداد رازداری) را امضاء نموده اید،باید رازداری وظیفوی را مراعات نمایید.
 • متوجه باشید که حق شما برای انتقاد نمودن کارفرما با شرایط به همراه است
 • فعالیت های را که در رقابت با کارفرما قرار دارد انجام ندهید.

تساوی حقوق و تبعیض

در سویدن باید زنان و مردان دارای حقوق، مکلفیت ها و امکانات یکسان باشند. همچنان جامعه نیز باید فارغ از تبعیض باشد.

تساوی حقوق و تبعیض

کار کردن در سویدن

در مورد آنچه که برای پیشبرد و یا کار در یک شرکت در سویدن بدان نیاز دارید بدانید و یا آن را باید به خاطر داشته باشید،بیشتر بخوانید.

کار کردن در سویدن (sweden.se)