ضمانت کار برای جوانان

پروگرام تضمین کار برای جوانان، پروگرامی است برای شما که کمتر از 25 سال سن دارید. شما بطور مثال میتوانید ذریعۀ درخواست برای یک شغل، تجربۀ کاری یا رهنمای تحصیلی و شغلی، حمایت دریافت کنید. هدف اینست که شما در اسرع وقت ممکن یک شغل پیدا کنید یا شروع به تحصیل نمایید.

این پروگرام به چه ترتیب است

این پروگرامی است که از کوشش و حمایت هایی که به شکل جداگانه طراحی شده، شکل گرفته و با شما که فعالانه در جستجوی کار هستید شریک ساخته شده است. هدف اینست که شما در اسرع وقت ممکن یک شغل پیدا کنید یا شروع به تحصیل نمایید.

این پروگرام برای چه کسانی است

اگر 16-24 سال سن دارید و بیکار هستید و نزد ما ثبت نام کرده اید، میتوانید در پروگرام تضمین کار برای جوانان اشتراک کنید. همچنین شما باید یکی از شرایط ذیل را داشته باشید:

 • حداقل 90 روز در چهار ماه گذشته به شکل تمام-وقت بیکار بوده اید.
 • شما مستحق دریافت غرامت از صندوق بیمه بیکاری هستید و بمدت 90 روز در جریان چهار ماه گذشته بیکار بوده اید یا کار نیمه-وقت یا ساعتی داشته اید.
 • شما برای حداکثر زمان پروگرام استقرار اشتراک کرده اید، اما هنوز هم بیکار هستید.
 • شما محکوم به حبس شده اید و حکم تعلیقی اقامت در خارج از موسسه صادر شده است یا به شکل مشروط رها شده اید اما یکسال از حکم تعلیق مجازات را تکمیل نکرده اید.

اگر شما یک کسب و کار دارید، بیکار فرض نمیشوید و نمیتوانید در این پروگرام اشتراک کنید. این مسئله، بدون درنظرداشت ساحۀ کسب و کار تطبیق میگردد.

پروگرام به این ترتیب است

شما و یک مسؤول استخدام پلانگذاری میکنید که کدام فعالیت ها برای شما بهترین فعالیت ها هستند تا بتوانید در سریعترین فرصت ممکن یک شغل پیدا کنید یا شروع به تحصیل نمایید. در صورت ضرروت، میتوانید حمایت یک ترجمان را دریافت کنید. در اینجان نمونه هایی از فعالیت ها ذکر شده است:

 • تجربۀ کاری
 • آموزش کاری
 • رهنمایی تحصیلی و شغلی
 • حمایت و مشوره، در صورتیکه قصد شروع کسب و کار خود را دارید
 • آموزش

ما نحوه عملکرد شما را پیگیری می کنیم و پشتیبانی لازم را به شما ارائه می دهیم.

در صورتیکه به سن 20 سالگی رسیده اید و حداقل برای شش ماه بیکار بوده اید، همچنین این امکان برای استخدام کننده وجود دارد که شما را برای یک کار مقدماتی، استخدام کند.

شما که مریضی یا ناتوانی دارید میتوانید حمایت بیشتری دریافت کنید

اگر صحت یا معلولیت شما بالای توانایی شما جهت اشتراک در فعالیت های این پروگرام تاثیر میگذارد، از شما میخواهیم که آنرا به ما بگویید. سپس به همراه شما بررسی میکنیم که برای اشتراک در این فعالیت ها به چه حمایتی ضرورت دارید.

حمایت از شما که معلولیت دارید

ساحۀ این پروگرام

این پروگرام معمولاً تمام وقت است. اگر شما بخاطر مریضی یا ناتوانی قادر به کار تمام-وقت نیستید، این امکان وجود دارد که در این پروگرام به قسم نیمه-وقت اشتراک کنید. همچنین شما میتوانید قسمتی از پروگرام تضمین کار برای جوانان به شکل نیمه-وقت باشید درصورتیکه شما:

 • به شکل نیمه-وقت بیکار هستید و از صندوق بیمۀ بیکاری غرامت دریافت میکنید
 • به شکل نیمه-وقت در رخصتی والدین هستید
 • 20 ساله شده اید و به شکل نیمه-وقت در Komvux تحصیل می کنید
 • به طور نیمه وقت در SFI تحصیل می کنید.

زمانیکه در پروگرام تضمین کار برای جوانان اشتراک میکنید، فرصتی برای گرفتن یک
رخصتی ندارید، اما ما میتوانیم در حالات خاص حداکثر سه روز به شما رخصتی بدهیم.

غرامت و شرایط

زمانیکه شما در یک پروگرام اشتراک میکنید، میتوانید از آژانس بیمه اجتماعی سویدن برای غرامت درخواستی بدهید. شما میتوانید در مورد نحوۀ درخواست برای غرامت و معلومات بیشتر دربارۀ اینکه در زمان راجستر شدن در اداره خدمات کاریابی دولتی سویدن و اشتراک در یکی از پروگرام های ما چه شرایطی تطبیق میشود، بیشتر بخوانید.

وقتی که در یک پروگرام اشتراک می کنید

آنچیزی که از شما انتظار میرود

اشتراک در این پروگرام داوطلبانه است، اما شماییکه از صندوق بیمۀ بیکاری غرامت مالی دریافت میکنید، درصورتیکه این پروگرام را قبول نکنید ممکن است غرامت خود را از دست بدهید. منحیث یک اشتراک کننده در این پروگرام، شما باید فعال باشید و پلانگذاری را که ما با آن موافقت کرده ایم، مراعات کنید.

زمانیکه در این پروگرام شرکت میکنید، باید در فعالیت هایی که با شما پروگرام ریزی میکنیم، اشتراک نمایید. شما باید فعال باشید و برای یک کار درخواستی بدهید، و اگر یک کار به شما پیشنهاد شود، از شما انتظار میرود که به آن جواب مثبت بدهید، مگر اینکه ما به شکل دیگری به توافق رسیده باشیم. شما باید کوشش کنید تا این کار را برای انکشاف وضعیت خود انجام دهید، و همچنین این کار را انجام دهید تا غرامت شما از آژانس بیمه اجتماعی سویدن متاثر نشود.

همچنین شما باید تغییرات را خبر بدهید، برای مثال اگر شروع به کار یا تحصیل میکنید.

راپور فعالیت ها

هرماه باید یک راپور فعالیت ارسال کنید. مهم است که در مسیر کار یا تحصیل حمایت مناسب را دریافت کنید، و اینکه غرامت شما از طرف آژانس بیمه اجتماعی سویدن متاثر نشود.

راپور فعالیت

اگر مریض شوید

اگر مریض شدید، باید آن را قبل از قبل در روز اول مریضی راپور بدهید، در غیر اینصورت، غرامت خود را برای تمام دورۀ مریضی از دست خواهید داد. اگر شما برای مدت طولانی مریض هستید، ما کوشش میکنیم تا محتوی پروگرام شما را قسمی تنظیم کنیم که بازهم بتوانید اشتراک کنید. اگر شما بیشتر از 30 روز به شکل تمام وقت مریض باشید و پروگرام قابل تطبیق نباشد، از این پروگرام اخراج خواهید شد.

در زمان مریضی، غیرحاضری را راپور بدهید

اگر مصروف مراقبت از طفل مریض باشید

اگر شما باید در خانه باشید و از اطفال مراقبت کنید، باید به ما خبر بدهید.

غیرحاضری بخاطر مراقبت از اطفال را راپور بدهید (VAB)

مدت زمانی که میتوانید در این پروگرام بمانید

شما میتوانید قسمتی از پروگرام تضمین کار برای جوانان باشید، تا زمانیکه شما

 • شروع به کار یا تحصیل تمام وقت، خارج از پروگرام تضمین کار برای جوانان میکنید
 • در رخصتی تمام-وقت والدین میباشید
 • بیشتر از یک ماه به شکل تمام وقت مریض میشوید و این پروگرام قابل تطبیق نیست
 • در یک وضعیت جدید برای دریافت امتیازات بیکاری، قرار میگیرید.

در اینجا می‌توانید در مورد دریافت غرامت از بیمه بیکاری (a-kassa)، معلومات بیشتری بدست آورید:

غرامت از صندوق بیمه بیکاری

شما میتوانید حداکثر برای 15 ماه شامل در این پروگرام باشید. اگر در مدت 15 ماه شغل پیدا نکردید یا تحصیلات خود را شروع نکردید، میتوانید حمایت های بیشتر پروگرام تضمین کار و انکشاف را دریافت کنید.

پروگرام تضمین کار و انکشاف

ممکن است شما فرصت برگشت به این پروگرام را داشته باشید

اگر در رخصتی مریضی، رخصتی والدین یا در حال تحصیل بوده‌اید و مجدداً بیکار شده‌اید، می‌توانید به این پروگرام برگردید. اما نباید بیشتر از 12 ماه از این پروگرام خارج بوده باشید. اگر شما کار کرده‌اید و بیکار شده‌اید، در صورتی که دوباره مستحق امتیازات بیکاری نباشید، می‌توانید به این پروگرام برگردید.

در صورتیکه ادارۀ خدمات استخدام دولتی سویدن پروگرام شما را فسخ کند

ادارۀ خدمات استخدام میتواند پروگرام شما را حذف کند و این به این معنی است که این پروگرام لغو شده است و شما بعد از این حق اشتراک در این پروگرام را ندارید. در صورت بدرفتاری شما یا اختلال در کسب و کارتان، ممکن است شما حق خود را برای اشتراک در این پروگرام از دست بدهید. همچنین دلایل خاصی وجود دارد که چرا ادارۀ خدمات استخدام دولتی سویدن میتواند پروگرام شما را فسخ کند، بطور مثال ممکن است دیگر قادر نباشید یا نخواهید بیشتر از این در این پروگرام اشتراک کنید.

بعد از ختم پروگرام شما

در صورتیکه پروگرام شما بواسطۀ فسخ، لغو شد، شاید ممکن باشد دومرتبه در این پروگرام اشتراک کنید. اگر پروگرام شما بدلیل بدرفتاری فسخ شده باشد، شما میتوانید بعد از 45 روز واجد شرایط شدن، مجدداً اشتراک کنید. روزهای انتظار، روزهایی هستند که اگر شما در این پروگرام باقی می ماندید میتوانستید غرامت دریافت کنید.

در این حالت، باید همچنان منحیث یک شخص کاریاب راجستر شوید. اگر تصمیم به فارغ شدن از ادارۀ خدمات استخدام دولتی سویدن در همان روزی که پروگرام شما ختم میشود دارید، باید در جریان 60 روز به حیث یک کاریاب ثبت نام کنید تا روزهای واجد شرایط شدن محاسبه شوند.

سپس شما به این پروگرام بر میگردید

زودترین زمانیکه پروگرام شما می‌تواند شروع شود، همان روزی است که ما با یکدیگر پلانگذاری می‌کنیم. شخص خود شما باید با آژانس استخدامی به تماس شوید.

اگر از ثبت نام آژانس استخدامی خود را خارج کرده‌اید، ضرور است که مجدداً منحیث یک کاریاب در وبسایت آژانس استخدامی راجستر کنید. سپس در جریان دو ساعت با شما به تماس می‌شویم تا رسیدگی به دوسیۀ شما شروع شود.

 • اگر ناوقت و بعد از ساعت 3 بعدازچاشت بود، در روز رسمی بعد بین ساعت های 9 الی 11 قبل ازچاشت به تماس می‌شویم.
 • اگر نتوانید جواب بدهید یا تماسی از ما دریافت نکردید، با نمبر 416-416-0771 با ما به تماس شوید.

مهم است زمانیکه ما با شما به تماس می‌شویم جواب بدهید.

اگر تا حالا در ادارۀ خدمات استخدام ثبت نام نکرده‌اید، باید با نمبر 416-416-0771 با ما به تماس شوید تا رسیدگی به دوسیۀ شما شروع شود. اگر احتمالاً دوسیۀ شما ممکن است مربوط به این پروگرام شود، ما را باخبر بسازید.

شما میتوانید برای مصارف سفر کمک اقتصادی دریافت کنید

اگر شما در یک محل دیگر به غیر از محل زندگی تان، شامل یک برنامه میشوید و یا تحصیل میکنید، میتوانید برای مصارف سفر و یا مسکن کمک اقتصادی بدست بیآورید.

کمک(اقتصادی) برای مصارف سفر برای مصاحبه استخدامی یا سهمگیری دربرنامه