ضمانت کار برای جوانان

ضمانت کار برای جوانان برنامه ایست برای شما که کمتر از 25 سال عمر دارید. شما میتوانید به طور مثال برای یافتن کار،کارآموزی)پراکتیک( یا راهنمایی تحصیلی و حرفه ای کمک بدست بیآورید. هدف اینست که شما بتوانید به زودی ممکن به یک کار دست یابید و یا هم به تحصیل آغاز نمایید.

برنامۀ ضمانت کار برای جوانان چیست؟

این برنامۀ است متشکل از اقدامات و حمایت های ساخته شدۀ فردی،همراه با جستجوی فعالانۀ کار توسط شما. هدف اینست که شما بتوانید به زودی ممکن به یک کار دست یابید و یا هم به تحصیل آغاز نمایید.

کی میتواند در این برنامه سهم بگیرد؟

شما که بین 16 تا 24 سال عمر دارید، بیکار بوده و نزد ما ثبت نام میباشید، میتوانید در برنامۀ ضمانت کار و انکشاف برای جوانان سهم بگیرید. شما همچنان ضرورت دارید تا برخی از شرایط ذیل را نیز تکمیل نمایید:

 • در جریان 4 ماۀ اخیر برای حداقل 90 روز به شکل تمام وقت بیکار بوده باشید.
 • حداقل در جریان سه ماۀ اخیر کمتر از توانایی تان کار کرده باشید. مثلاَ به شکل ساعت وار استخدام شده باشید و مستحق دریافت تعویض پولی از صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa) شوید.
 • در برنامۀ استقرار و جاگزینی به طور کامل سهم گرفته اید ولی هنوز هم بیکار میباشید.
 • به زندان محکوم گردیده و با اقامت تان در خارج از زندان موافقت صورت گرفته باشد و یا هم به شکل مشروط رها شده گردیده باشید ولی هنوز یک سال از دورۀ آزمایشی را تکمیل نکرده اید.

شما میتوانید به شکل نیمه وقت شامل برنامۀ ضمانت کار برای جوانان باشید

شما میتوانید به شکل نیمه وقت شامل برنامۀ ضمانت کار برای جوانان باشید،در صورتی که شما:

 • به شکل موقتی بیکار بوده و از صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa) پول بدست بیآورید
 • به شکل نیمه وقت در مرخصی والدین قرار دارید
 • 20 ساله شده و به شکل نیمه وقت در”آموزش کمونی بزرگسالان” یا Komvux درس میخوانید
 • دارای یک قرارداد تحصیلی با ما و کمون خود میباشید
 • در کورس “سویدنی برای مهاجران” یا sfi به شکل نیمه وقت درس میخوانید

در این برنامه این کار ها را میتوانید انجام بدهید

شما و مشاور تان در ادارۀ کاریابی در این مورد که کدام اقدامات برای تان بیشتر مناسب می باشد، برنامه ریزی می نمایید. تا شما بتوانید به زودی ممکن به یک کار دست یابید و یا هم به تحصیل آغاز نمایید. در اینجا چند مثال از این اقدامات ارائه می گردد:

 • راهنمایی تحصیلی و حرفه ای
 • فعالیت های کاریابی با راهنمایی
 • کارآموزی (پراکتیک)
 • تحصیل تا شش ماه
 • حمایت و مشورت در صورتی که در مورد راه اندازی یک شرکت خصوصی بیاندیشید
 • توانبخشی به هدف زندگی کاری
 • کارورزی در یک محل کار

ما همیشه چگونگی پیشرفت امور برای تان را تعقیب نموده و کمک مورد ضرورت تان را به شما عرضه میداریم.

وسعت برنامه

معمولاَ این برنامه به شکل تمام وقت میباشد. اگر شما به شکل نیمه وقت در مرخصی والدین بسر میبرید و یا به دلیل مریضی یا معیوب بودن نمی توانید به شکل تمام وقت کار کنید،این امکان وجود دارد که به شکل نیمه وقت در برنامه سهم بگیرید.

البته که سهم گرفتن در برنامه داوطلبانه میباشد.اما در صورتی که در برنامه سهم بگیرید باید فعال بوده و طرحی را که ما روی آن به توافق میرسیم،تعقیب نمایید.

زمانی که شما در برنامۀ ضمانت کار برای جوانان سهم میگیرید مستحق تعطیلی سالانه نمیشوید.اما ما میتوانیم در حالات خاص به شما حداکثر سه روز رخصتی بدهیم.

شما که دارای یک مریضی یا معیوبیت هستید میتوانید کمک بیشتر بدست بیآورید

هرگاه صحت و یا هم معلولیت شما روی توانایی های تان برای سهم گیری در فعالیت ها تاثیر میگذارد، در آن صورت ما میخواهیم تا شما در این مورد به ما بگویید. در آن صورت ما در مشارکت با شما بررسی میکنیم که برای این که بتوانید در فعالیت ها سهم بگیرید به کدام کمک ها نیازمند میباشید.

حمایت برای شما که معیبوب هستید

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

اگر مریض میشوید و یا از کودک مریض مراقبت میکنید

اگر شما برای یک مدت طولانی مریض هستید،کوشش میکنیم تا محتوای برنامۀ شما را طوری وفق بدهیم که همچنان بتوانید در آن سهم بگیرید. اگر شما مریض میشوید یا ضرورت دارید برای مراقبت از کودک به خانه باقی بمانید، باید در این مورد به ما اطلاع بدهید.

زمانی که مریض هستید از غیرحاضری خود اطلاع بدهید

از غیرحاضری به دلیل مراقبت از کودک (VAB) اطلاع بدهید

از فعالیت ها گزارش بدهید

شما باید هر ماه یک گزارش از فعالیت ها را تحویل بدهید. این از آن جهت مهم است تا شما برای دستیابی به کار یا تحصیل بتوانید حمایت درست را حاصل نموده و بتوانید تعویض پولی خود را از صندوق بیمۀ همگانی بدست آورید.

گزارش فعالیت ها

سوال ها و جواب ها

زمانی که به یک کار دست می یابم چه واقع میشود؟

اگر شما به یک کار به شکل تمام وقت دست می یابید از برنامه اخراج میگردید. در صورتی که شما به یک کار به شکل نیمه وقت را تکمیل میکنید، نیز از (a-kassa) دست می یابید و آن قدر کار میکنید که شرایط تازه برای دریافت پول از صندوق بیمۀ بیکاری این برنامه اخراج میگردید. اگر شما بار دیگر کار تان را از دست بدهید بدون آن که شرایط جدید برای بدست آوردن پول از صندوق بیمۀ بیکاری را تکمیل نموده باشید، میتوانید دوباره شامل این برنامه شوید.

تعویض پولی از صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa)

اگر باوصف آن هم من نتوانم به یک کار دست یابیم و یا به تحصیلات آغاز کنم چه واقع میشود؟

اگر شما در جریان 15 نتوانید به یک کار دست یابید و یا به تحصیل آغاز نمایید، میتوانید در عوض در داخل برنامۀ ضمانت کار و انکشاف کمک بدست بیآورید.

ضمانت کار و پیشرفت

چه مدتی را میتوانم شامل برنامۀ ضمانت کار برای جوانان باشم؟

شما میتوانید تا زمانی شامل برنامۀ ضمانت کار برای جوانان باشید که

 • در خارج از برنامۀ ضمانت کار برای جوانان به کار و یا تحصیل به شکل تمام وقت آغاز نمایید
 • به شکل تمام وقت به مرخصی والدین بروید
 • برای مدت بیشتر از یک ماه به شکل تمام وقت مریض شوید و این برنامه نتواند برای تان وفق داده شود
 • شرایط جدید را برای بدست آوردن پول از صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa) تکمیل نمایید.

شما میتوانید حداکثر 15 ماه شامل این برنامه باشید.

اگر من به مرخصی استعلاجی و یا مرخصی والدین بروم چه واقع میشود؟

شما از برنامه اخراج میگردید

 • اگر برای مدتی بیشتر از یک ماه به شکل تمام وقت مریض شوید و این برنامه نتواند برای تان وفق داده شود
 • اگر شما به طور تمام وقت به مرخصی والدین بروید.

اگر برای مدت کمتر از 12 ماه غایب باشید باز هم میتوانید به این برنامه برگردید.

آیا شما بیمه شده اید؟

زمانی که در برنامۀ ضمانت کار برای جوانان سهم میگیرید، مشمول بیمۀ خسارات جانی و بیمۀ عمرگروهی میباشید. هرگاه شما در شرکت سبب آسیب رسیدن به چیزی شوید کارفرما میتواند از دولت جبران خساره دریافت کند.

آیا من میتوانم جایم را در این پروگرام از دست بدهم؟

اگر شما سهل انگاری نمائید و یا (روند) فعالیت را اخلال کنید، میتوانید جای تان را از دست بدهید.

آیا من میتوانم بعد از استخدام و یا ختم تحصیلات به این برنامه برگردم؟

شما میتوانید به این برنامه به صورتی برگردید که مریض بوده باشید، به رخصتی های والدین رفته بوده باشید و یا هم به تحصیل پرداخته باشید. اما شما اجازه ندارید برای مدتی بیشتر از دوازده ماه غایب بوده باشید. در ضورتی که شما کار نموده بعداَ بیکار شده باشید و حق دریافت پول از صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa) را نداشته باشید میتوانید به این برنامه باز گردید.

شما میتوانید برای مصارف سفر کمک اقتصادی دریافت کنید

اگر شما در یک محل دیگر به غیر از محل زندگی تان، شامل یک برنامه میشوید و یا تحصیل میکنید، میتوانید برای مصارف سفر و یا مسکن کمک اقتصادی بدست بیآورید.

کمک(اقتصادی) برای مصارف سفر برای مصاحبه استخدامی یا سهمگیری دربرنامه