کمک برای شما با معلولیت

اگر دارای یک معلولیت هستید، حمایت های مختلفی برای بهتر ساختن امکانات شما در بازارکار وجود دارد. ما قبل از این که تصمیم بگیریم، در مورد وضیعت موجود و شرایط تان یک ارزیابی را انجام می دهیم.

کار متناسب

اگر شما دارای معلولیت هستید که توانایی کار شما را ضعیف ساخته، شما می توانید برای پیدا کردن یک کار که متناسب به شرایط شما باشد کمک دریافت نماید. که میتواند در مورد متناسب بودن محل کار و وظایف کار باشد، ولی همچنان ساعات کاری متناسب. همراه با شما و صاحب کار شما شرایط متناسب را برای شما ایجاد می کنیم. ما صاحب کار شما را از نظر اقتصادی تامین می کنیم.

کمک شخصی

شما میتوانید انواع کمک های شخصی دریافت کنید به محل کارتان یا در ارتباط با درس تان. اینجا چند مثال به کمک است:

 • اگر شما نیاز به کمک دارید برای بعضی وظایف کاری تان، شما میتوانید مددکار شخصی داشته باشید. ما از نظر اقتصادی صاحب کارتان را تامین می کنیم
 • اگر برای یاد گیری کمک نیاز داری، شما میتوانید کمک از مربی ویژه دریافت کنید اگر به یکی از برنامه های درسی ما میروید.
 • شخص کمکی قبل و در جریان یک استخدام، به نام SIUS-konsulent.
 • کار در بخش Samhall - برای شما که نیاز زیادی به کمک و راهنمایی برای توسعه توانایی کار خود دارید.

کمک زمان که در جستجوی کار هستید

آیا برای ورود به بازارکار و یا انتخاب یک حرفه به حمایت نیاز دارید؟ ما همراه با شما ارزیابی می کنیم که به کدام نوع حمایت نیاز دارید.

اینجا چند مثال به کمک است:

 • کمک متناسب فرد هنگامی که شما به جستجوی یک شغل هستید. کمک توسط افراد فعال که با ما قرارداد دارند داده می شود.
 • کمک برای شرکت در فعالیت های ما، مانند مترجمان زبان اشاره.
 • راهنمایی برای اینکه انتقال شما از مکتب به زندگی کاری راحت و ممکن شود .

توانبخشی جهت زندگی کاری

ما دارای کارمندان با مهارت های ویژه در بخش توانبخشی جهت زندگی کاری هستیم، که میتوانند با شما یکجا چانس های تان در بازار کار را بهبود بدهند. واین تا جای واسطه کار، و همچنان کارمندان با مهارت های ویژه در زمینه های مختلف هستند.

مثل به متخصصين

 • کاردرمان ها و فیزیوتراپیست ها
 • ر و انشناسان
 • مشاوران اجتماعی
 • مشاور ناشنوا، کارمند شنوایی سنج audionom
 • متخصص چشم/دید

ما با شما یکجا به نتیجه خواهیم رسید که ایا نیاز به تماس با کدام یک از اینها دارید.

وسیله ی کمکی

شما می توانید برای رفاه به محل کار کمک اقتصادی برای تهیه وسایل کمکی دریافت کنید. صاحب کار شما هم میتواند برای وسایل کمکی و یا اگر نیاز باشد وسایل کار و یا محل کار متناسب به شما باشد کمک اقتصادی دریافت نماید .

شما می توانید در طول 12 ماه اول استخدام کمک اقتصادی دریافت کنید. اگر بیش از 12 ماه کار کرده باشید، هنوز هم می توانید وسیله ی کمکی بگیرید، اما باید با دفتر بیمه اجتماعی تماس بگیرید.

Hjälpmedel på arbetsplatsen

کمک اقتصادی برای مواد درسی و ترجمان به افرادی دارای معلولیت بینایی یا شنوایی

اگر در یک شرکت استخدام هستید و در پیوند به آموزش در داخل شرکت، به مترجم (زبان اشاره)، مترجم تحریری، داشتن نشانه ها به عنوان یک وسیلۀ کمکی و یا هم مترجم برای افراد نابینا و ناشنوا نیاز دارید، کارفرما شما می تواند برای دریافت کمک اقتصادی تقاضا نماید. همچنان اگر دارای معلولیت بینایی می باشید، کارفرما شما می تواند در ارتباط به یک کورس در داخل شرکت، برای ثبت صدا برای خوانش متن کتاب های درسی نیز کمک اقتصادی دریافت نماید.

به کارفرما خود اطلاع بدهید که کمک اقتصادی وجود دارد و می توان آن را تقاضا نمود. معلومات برای کارفرما در اینجا وجود دارد.

Fler stöd för dig med funktionsnedsättning