کمک برای شما با معلولیت

در صورتی که معلولیتی دارید کمک های مختلفی برای بالا بردن امکان کاریابی شما در بازار کار وجود دارد. ما شرایط کنونی شما را بررسی می کنیم و وضعیت شما را قبل از تصمیم گیری مدنظر می گیریم.

کار متناسب

اگر شما دارای معلولیت هستید که توانایی کار شما را ضعیف ساخته، شما می توانید برای پیدا کردن یک کار که متناسب به شرایط شما باشد کمک دریافت نماید. که میتواند در مورد متناسب بودن محل کار و وظایف کار باشد، ولی همچنان ساعات کاری متناسب. همراه با شما و صاحب کار شما شرایط متناسب را برای شما ایجاد می کنیم. ما صاحب کار شما را از نظر اقتصادی تامین می کنیم.

کمک شخصی

شما میتوانید انواع کمک های شخصی دریافت کنید به محل کارتان یا در ارتباط با درس تان. اینجا چند مثال به کمک است:

 • اگر شما نیاز به کمک دارید برای بعضی وظایف کاری خود، شما میتوانید مددکار شخصی داشته باشید. ما از نظر اقتصادی صاحب کارشما را تامین می کنیم
 • اگر برای یاد گیری کمک نیاز داری، شما میتوانید کمک از مربی ویژه دریافت کنید اگر به یکی از برنامه های درسی ما میروید.
 • شخص کمکی قبل و در جریان یک استخدام، به نام SIUS-konsulent.
 • کار در بخش Samhall - برای شما که نیاز زیادی به کمک و راهنمایی برای توسعه توانایی کار خود دارید.

کمک زمان که در جستجوی کار هستید

آیا برای ورود به بازار کار و یا انتخاب شغل نیاز به پشتیبانی دارید؟ ما به همراهی شما کمک هایی که نیاز دارید را بررسی می کنیم.

اینجا چند مثال به کمک است:

 • کمک متناسب فرد هنگامی که شما به جستجوی یک شغل هستید. کمک توسط افراد فعال که با ما قرارداد دارند داده می شود.
 • کمک برای شرکت در فعالیت های ما، مانند مترجمان زبان اشاره.
 • راهنمایی برای اینکه انتقال شما از مدرسه به زندگی کاری راحت و ممکن شود .

توانبخشی جهت زندگی کاری

ما دارای کارمندان با مهارت های ویژه در بخش توانبخشی جهت زندگی کاری هستیم، که میتوانند با شما یکجا چانس های شما در بازار کار را بهبود بدهند. واین تا جای واسطه کار، و همچنان کارمندان با مهارت های ویژه در زمینه های مختلف هستند.

مثل به متخصصين

 • کاردرمان ها و فیزیوتراپیست ها
 • روانشناسان
 • مشاوران اجتماعی
 • مشاور ناشنوا، کارمند شنوایی سنج audionom
 • متخصص چشم/دید

ما با شما یکجا به نتیجه خواهیم رسید که ایا نیاز دارید با یکی از این نهاد ها به تماس شوید.

وسیله ی کمکی

شما می توانید برای رفاه به محل کار کمک اقتصادی برای تهیه وسایل کمکی دریافت کنید. صاحب کار شما هم میتواند برای وسایل کمکی و یا اگر نیاز باشد وسایل کار و یا محل کار متناسب به شما باشد کمک اقتصادی دریافت نماید.

شما می توانید در طول 12 ماه اول استخدام کمک اقتصادی دریافت کنید. اگر بیش از 12 ماه کار کرده باشید، هنوز هم می توانید وسیله ی کمکی بگیرید، اما باید با دفتر بیمه اجتماعی تماس بگیرید.

Hjälpmedel på arbetsplatsen

کمک هزینۀ مربوط به متون آموزشی و ترجمۀ شفاهی برای افراد مبتلا به معلولیتهای دیداری و شنیداری

اگر شرکتی شما را استخدام نموده، در صورتی که نیاز داشته باشید، کارفرمای شما می تواند برای ترجمۀ شفاهی زبان اشاره، ترجمۀ نوشتاری همزمان، زبان اشاره به عنوان ترجمۀ حمایتی یا ترجمۀ شفاهی نابینایی-ناشنوایی برای آموزشهای داخلی شرکت درخواست کمک هزینه نماید. اگر دچار معلولیتهای بینایی هستید نیز کارفرمای شما می تواند جهت فراهم نمودن نسخۀ صوتی متون مرتبط با آموزشهای شغلی شرکت شما کمک دریافت کند.

به کارفرمای خود اطلاع دهید که لازم است برای دریافت کمک هزینه درخواست بدهد. اطلاعات مربوط به کارفرمایان در این­جا قابل دسترسی است.

Fler stöd för dig med funktionsnedsättning