جستجوی کار وقتی شما از بیمه بیماری کمک‌هزینه دریافت می‌کنید یا دریافت کرده‌اید

اگر شما دیگر حق برخورداری از کمکهزینه ایام بیماری (sjukpenning)، غرامت بیماری (sjukersättning) یا غرامت فعالیت (aktivitetsersättning) را ندارید، در صورت انتخاب جستجوی کار، میتوانید از اداره کاریابی (Arbetsförmedlingen) کمکهزینه دریافت کنید. حتی شما که هنوز کمکهزینه دریافت میکنید نیز از امکان همزمان جستجوی کار برخوردار هستید.

ملاقات شخصی

اداره کاریابی و صندوق بیمه‌های اجتماعی (Försäkringskassan) با هم همکاری می‌کنند تا شرایط مطلوبی برای شما فراهم شود که بتوانید به کار و اشتغال بازگردید. اگر از بیمه بیماری، کمک‌هزینه دریافت می‌کنید یا دیگر کمک‌‌هزینه‌ای دریافت نمی‌کنید، خوشحال خواهیم شد به اداره کاریابی مراجعه کنید. صندوق بیمه‌های اجتماعی یک جلسه با ما رزرو می‌کند که در آن جلسه دربارۀ حمایت‌ها و خدماتی که اداره کاریابی می‌تواند به شما ارائه دهد، اطلاعاتی داده می‌شود. ما همچنین در مورد کارهایی که خودتان برای کمک به بازگشت به کار و اشتغال می‌توانید انجام دهید نیز صحبت می‌کنیم.

اکثر جلسات تغییر و دگرگونی، جلسات اینترنتی هستند.

جستجوی کار در مدتی که هنوز کمک‌هزینه ایام بیماری ( sjukpenning) دریافت می‌کنید

اگر شما بین 90 تا 180 روز مرخصی استعلاجی داشته باشید صندوق بیمه‌های اجتماعی می‌تواند تشخیص دهد که شما می‌توانید یک کار دیگر جستجو کنید و همزمان کمک‌هزینه بیماری خود را نیز دریافت کنید. شما می‌توانید این کار را همزمان با ادامه اشتغال خود انجام دهید. صندوق بیمه‌های اجتماعی در مدت زمانی که شما کار دیگری را جستجو می‌کنید یا در مسیر زمینه شغلی دیگری قدم برمی‌دارید، همچنان به پرداخت کمک‌هزینه ایام بیماری به شما ادامه می‌دهد.

وقتی صندوق بیمه‌های اجتماعی تشخیص دهد که می‌توانید به جستجوی کار بپردازید، شما می‌توانید در اداره کاریابی به عنوان فرد جویای کار نامنویسی کنید. در وبسایت arbetsformedlingen.se، اطلاعات و راهنمایی‌هایی وجود دارد که به شما در مسیر رسیدن به یک کار جدید کمک می‌کند.

در عین حال شما نمی‌توانید از آن دسته از حمایت‌هایی برخوردار شوید که مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی اداره کاریابی باشند چون اینگونه کمک‌هزینه‌ها را نمی‌توان با کمک‌هزینه بیمه بیماری تلفیق نمود. از اینرو مهم است که تغییر در وضعیت خود را به اداره کاریابی اطلاع دهید تا روی مبلغ کمک‌‌هزینه دریافتی شما از صندوق بیمه‌های اجتماعی تأثیر منفی نگذارد.

اگر شما با میل خود می‌خواهید در حین دریافت کمک‌هزینه بیمه بیماری در اداره کاریابی هم نامنویسی کنید، بایستی با صندوق بیمه‌های اجتماعی تماس بگیرید تا آنها اول مجوز ثبت‌نام شما را در اداره کاریابی صادر کنند. این کار روی مبلغ کمک‌‌هزینه دریافتی شما از صندوق بیمه‌های اجتماعی تأثیر منفی ندارد.

جستجوی کار وقتی شما از بیمه بیماری، کمک‌هزینه‌ای دریافت نمی‌کنید

وقتی شما دیگر از بیمه بیماری کمک‌هزینه‌ای دریافت نمی‌کنید، یعنی کمک‌هزینه ایام بیماری، غرامت بیماری یا غرامت فعالیت، از شما می‌خواهیم به اداره کاریابی مراجعه کنید. در اینصورت امکان برگزاری یک جلسه با صندوق بیمه‌های اجتماعی و اداره کاریابی فراهم می‌شود تا شما جستجوی کار را آغاز کرده و از مواردی که اداره کاریابی می‌تواند به شما ارائه دهد، کسب اطلاع کنید.

اگر نمی‌خواهید صندوق بیمه‌های اجتماعی با ما در اداره کاریابی جلسه ملاقات ترتیب دهد، خودتان می توانید از اولین روز بیکار شدن‌تان در اداره کاریابی نامنویسی کنید.

وقتی در اداره کاریابی نامنویسی می‌کنید

برای آنکه بتوانید از همه حمایت‌ها و خدمات اداره کاریابی برخوردار شوید بایستی بیکار باشید یا در معرض بیکار شدن قرار داشته باشید. وقتی در جستجوی کار هستید، می‌توانید بر مبنای نیازهایی که دارید کمک‌هزینه دریافت کنید. اگر در مدت زمانی که در اداره کاریابی نامنویسی هستید، کمک‌هزینه‌ای درخواست یا دریافت می‌کنید بایستی فعالانه در جستجوی کار باشید. شما همچنین بایستی برنامه اجرائی را که باهم در مورد آن به توافق رسیدیم، دنبال کنید.

وقتی به انتخاب خود در اداره کاریابی نامنویسی نمی‌کنید

اگر در اداره کاریابی نامنویسی نکنید و کار جستجو کنید، می‌تواند روی مبلغ درآمد مبنای کمک‌هزینه بیماری (SGI) تأثیر بگذارد. مبلغ درآمد مبنای کمک‌هزینه بیماری (SGI) مهم است چون اگر بیمار شوید یا مرخصی والدین بگیرید روی مبلغ کمک‌هزینه دریافتی شما از صندوق بیمه‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارد. اگر در مورد مبلغ درآمد مبنای کمک‌هزینه بیماری (SGI) سؤالی دارید صندوق بیمه‌های اجتماعی می‌تواند به شما کمک کند.

در وبگاه صندوق بیمه‌های اجتماعی در مورد بیمه بیماری، اطلاعات بیشتری وجود دارد.

کمک‌هزینه ایام بیماری (forsakringskassan.se)

غرامت بیماری (forsakringskassan.se)

غرامت فعالیت (forsakringskassan.se)

اداره کاریابی می‌تواند موارد زیر را به شما ارائه کند

  • حمایت از سوی ما از طریق تلفن، چت یا جلسه گفتگو از قبل رزروشده
  • اطلاع‌رسانی در مورد شیوه‌های مختلف جستجوی کار
  • اطلاع‌رسانی دربارۀ بازار کار
  • اطلاع‌رسانی دربارۀ خدمات و حمایت‌های اداره کاریابی
  • حمایت‌هایی از قبیل دوره‌های آموزشی شغلی/حرفه ای، ارزشیابی، کارآموزی، دوره‌های آماده‌سازی برای کار و تحصیل
  • اطلاع‌رسانی دربارۀ شرایط عمومی دریافت کمک‌هزینه از بیمه بیکاری
  • حمایت سازگار با نیازهای فرد از سوی یک مربی توسط یکی از شرکت‌ها/برگزار کنندگان (leverantörer) طرف قرارداد با ما

بیکار هستید- حالا چه اتفاقی می‌افتد؟