جوییدن وظیفه وقتی مزایای بیمه رخصتی مریضی دریافت می‌کنید

اگر دیگر برای دریافت مزایای بیمه رخصتی مریضی، مساعدت مالی مریضی یا جبران فعالیت مجاز نیستید، اگر انتخاب کنید که برای وظیفه تقاضا بدهید، خدمات اشتغال عامه سویدن از شما حمایت می‌کند. حتی اگر هنوز مزایا دریافت می‌کنید می‌توانید در عین زمان به دنبال وظیفه بگردید.

جلسهٔ انفرادی

ادارهٔ خدمات اشتغال عامه سویدن و ادارهٔ بیمهٔ اجتماعی با همدیگر همکاری میکنند تا بهترین شرایط قابل ممکن برای برگشت به زندگی معمول را برایتان مهیا کنند. چه مزایای بیمه رخصتی مریضی دریافت می‌کنید یا دیگر آنها را دریافت نمی‌کند، اداره خدمات اشتغال عامه سویدن باز هم به شما خوشامدی می‌گوید. ادارهٔ بیمهٔ اجتماعی یک جلسه با ما ترتیب می‌دهد که در این جلسه برای شما درباره خدماتی که اداره خدمات اشتغال عامه سویدن ارایه می‌کند به شما معلومات ارائه میشود. ما در مورد کارهایی که میتوانید برای انتقال و بازگشت به زندگی معمول انجام دهید، نیز صحبت میکنیم.

اکثر جلسات تغییر، جلسات ویب هستند.

جوئیدن کار وقتی هنوز مزایای رخصتی مریضی دریافت می‌کنید

اگر بین 90 الی 180 روز در رخصتی مریضی باشید، ممکن است اداره بیمهٔ اجتماعی سویدن در رابطه به شما چنین تصمیم بگیرد که می‌توانید در کنارجوئیدن کار، هنوز مزایایی رخصتی مریضی دریافت کنید. وقتی هنوز مصروف هستید، این عمل را انجام داده میتوانید. زمانی که به دنبال وظیفه جدید هستید یا خود را برای حرفه جدید اماده می‌سازید، ادارهٔ بیمهٔ اجتماعی به شما مزایای رخصتی مریضی پرداخت می‌کند.

وقتی ادارهٔ بیمهٔ اجتماعی فیصله کند که میتوانید برای وظیفه تقاضا دهید، میتوانید منحیث جوینده وظیفه در اداره اشتغال عامه سویدن راجستر کنید. برای شما در صفحهٔ انترنتی arbetsformedlingen.se معلومات و نکاتی کمکی برای رسیدن به وظیفهٔ جدید وجود دارد.

با این حال‌ نمیتوانید حمایتی را که نیاز به فیصله از سوی اداره خدمات اشتغال عامه سویدن دارد دریافت کنید، زیرا ترکیب آن با مزایایی بیمه رخصتی مریضی قابل ممکن نیست. به همین دلیل باید ادارهٔ خدمات اشتغال عامه سویدن را از وضعیت خود باخبر سازید تا بالای مزایای جبرانی که از ادارهٔ بیمهٔ اجتماعی سویدن بدست میآورید اثر منفی نگذارد.

اگر می‌خواهید همزمان با دریافت مزایای جبرانی از بیمه، در اداره خدمات اشتغال عامه سویدن راجستر کنید، باید با ادارهٔ بیمهٔ اجتماعی در تماس شوید تا انها اولا تائید کند که میتوانید خود را درادارهٔ خدمات اشتغال عامه سویدن راجستر کنید. با این کار، مزایای دریافتی شما تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.

جوئیدن وظیفه وقتی مزایای بیمه صحی دریافت نمی‌کنید

وقتی دیگر مجاز به دریافت مزایای رخصتی بیمه یعنی، مزایای مریضی، مساعدت مالی مریضی یا جبران فعالیت نیستید، ادارهٔ خدمات اشتغال عامه سویدن به شما خوشامدی می گوید. برای اینکه جستجوی وظیفه را شروع کنید و درباره خدماتی که اداره اشتغال عامه سویدن می‌تواند به شما ارایه کند، معلومات کسب کنید به شما فرصت ملاقات با اداره بیمهٔ اجتماعی و ادارهٔ خدمات اشتغال عامه سویدن داده می‌شود.

اگر نمی خواهید که ادارهٔ بیمهٔ اجتماعی، جلسه ملاقات با ما در اداره خدمات اشتغال عامه سویدن ترتیب بدهد، می‌توانید در اولین روز بیکاری، خود را منحیث جوینده وظیفه راجستر کنید.

وقتی در اداره خدمات اشتغال عامه سویدن راجستر می‌کنید

برای اینکه بتوانید از همه خدمات ارایه شده ذریعه خدمات اشتغال عامه مستفید شوید، باید بیکار باشید یا خطر بیکاری شما موجود باشد. وقتی در جستجوی وظیفه هستید، نظر به نیازتان می‌توانید از ما حمایت دریافت کنید. اگر در مدتی که در اداره خدمات اشتغال عامه سویدن راجستر کرده‌اید، برای دریافت مزایا تقاضا کرده‌اید یا در حال دریافت مزایا هستید، باید طرز فعال به دنبال وظیفه باشید. همچنین باید پلانی را که بالای آن اتفاق کرده‌ایم، تعقیب کنید.

اگر تصمیم بگیرید در ادارهٔ خدمات اشتغال عامه سویدن راجستر نکنید

اگر در ادارهٔ خدمات اشتغال عامه سویدن راجستر نمی کنید و به دنبال وظیفه می‌گردید، ممکن است که این عمل بالای عواید اصلی مزایای رخصتی مریضی، SGI شما تاثیر کند. این مهم است زیرا چون میزان عایدات شما را از ادارهٔ بیمهٔ اجتماعی وقتی مثلا اگر مریض شوید یا از مزایای والدین استفاده کنید، مبلغ آن را معلوم می‌کند. اگر درباره عواید خود از مزایای رخصتی مریضی سؤالی دارید، ادارهٔ بیمهٔ اجتماعی می‌تواند شما را رهنمایی کند.

میتوانید درباره بیمه مریضی در ویب‌سایت اداره بیمه اجتماعی معلومات بیشتر کسب کنید.

مزایای رخصتی مریضی (forsakringskassan.se)

مساعدت مالی مریضی (forsakringskassan.se)

جبران فعالیت (forsakringskassan.se)

ادارهٔ خدمات اشتغال عامه سویدن به شما این موارد را پیشنهاد کرده میتواند

  • کمک ما ذریعه تلیفون، گپ یا جلسه ملاقات ریزرف شده
  • معلومات مختلف درباره راه‌های جوئیدن وظیفه
  • معلومات درباره بازار کاری
  • معلومات درباره خدمات ارایه شده ذریعه ادارهٔ خدمات اشتغال عامه سویدن
  • کمک برای تریننگ مسلکی، تایید اعتبار مدارک، کار عملی، کورس‌های مسلکی و امادگی وظیفوی
  • معلومات درباره شروط عمومی دریافت مزایای بیمه بیکاری
  • پشتیبانی مناسب یک ناظر مأمور توسط ارایه دهندگان خدمات ما.

بیکاری - حالا چه خواهد شد؟