ضمانت کار و انکشاف

ضمانت کار و انکشاف برنامۀ است برای شما که برای یک مدت دراز بیکار بوده و برای بازگشت به زندگی کاری نیازمند کمک میباشید. ما به شما برای بیرون برآمدن از حالت بیکاری کمک میکنیم.

ضمانت کار و انکشاف چیست؟

این برنامۀ است متشکل از اقدامات و حمایت های ساخته شدۀ فردی،همراه با جستجوی فعالانۀ کار توسط شما. هدف اینست که شما به زودی ممکن از حالت بیکاری بیرون رهایی یابید.

کی میتواند در این برنامه سهم بگیرد؟

شما میتوانید در برنامۀ ضمانت کار و انکشاف سهم بگیرید در صورتی که برای یک مدت زیاد بیکار بوده و به عنوان یک جویای کار نزد ما ثبت نام باشید. اگر شما به طور مثال در حال خارج شدن از تحت پوشش صندوق بیمۀ بیکاری قرار دارید،در این حالت معمولاَ پیشنهاد میگردد تا در این برنامه سهم بگیرید. به عین شکل اگر شما در برنامۀ استقرار و جاگزینی یا ضمانت کار برای جوانان به اندازۀ اعظمی سهم گرفته اید ولی هنوز هم به شکل تمام وقت یا نیمه وقت بیکار میباشید، میتوانید در این برنامه سهم بگیرید.

در این برنامه این کار ها را میتوانید انجام بدهید

شما و مشاور تان در ادارۀ کاریابی در این مورد که کدام اقدامات برای تان بیشتر مناسب می باشد، برنامه ریزی می نمایید. تا شما بتوانید به زودی ممکن به یک کار دست یابید و یا هم به تحصیل آغاز نمایید. در اینجا چند مثال از این اقدامات ارائه می گردد:

در اینجا چند مثال از این اقدامات قرار دارد:

 • کارآموزی (پراکتیک)
 • کارورزی
 • توانبخشی به هدف زندگی کاری
 • آموزش فنی و حرفه ای در آموزشگاۀ بزرگسالان (Folkhögskola)
 • آموزش بازار کار
 • حمایت و مشورت در صورتی که در مورد راه اندازی یک شرکت خصوصی بیاندیشید

ما همیشه چگونگی پیشرفت امور برای تان را تعقیب نموده و کمک مورد ضرورت تان را به شما عرضه میداریم.

وسعت برنامه

معمولاَ این برنامه به شکل تمام وقت میباشد. اگر شما به شکل نیمه وقت در مرخصی والدین بسر میبرید و یا به دلیل مریضی یا معیوب بودن نمی توانید به شکل تمام وقت کار کنید،این امکان وجود دارد که به شکل نیمه وقت در برنامه سهم بگیرید.

البته که سهم گرفتن در برنامه داوطلبانه میباشد.اما در صورتی که در برنامه سهم بگیرید باید فعال بوده و طرحی را که ما روی آن به توافق میرسیم،تعقیب نمایید.

شما که دارای یک مریضی یا معیوبیت هستید میتوانید کمک بیشتر بدست بیآورید

هرگاه صحت و یا هم معلولیت شما روی توانایی های تان برای سهم گیری در فعالیت ها تاثیر میگذارد، در آن صورت ما میخواهیم تا شما در این مورد به ما بگویید. در آن صورت ما در مشارکت با شما بررسی میکنیم که برای این که بتوانید در فعالیت ها سهم بگیرید به کدام کمک ها نیازمند میباشید.

حمایت برای شما که معیوب میباشید

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

اگر مریض میشوید و یا از کودک مریض مراقبت میکنید

اگر شما مریض میشوید یا ضرورت دارید برای مراقبت از کودک به خانه باقی بمانید، باید در این مورد به ما اطلاع بدهید.

زمانی که مریض هستید از غیرحاضری خود اطلاع بدهید

از غیرحاضری به دلیل مراقبت از کودک (VAB) اطلاع بدهید

از فعالیت ها گزارش بدهید

شما باید هر ماه یک گزارش از فعالیت ها را تحویل بدهید. این از آن جهت مهم است تا شما برای دستیابی به کار یا تحصیل بتوانید حمایت درست را حاصل نموده و بتوانید تعویض پولی خود را از صندوق بیمۀ همگانی بدست آورید.

گزارش فعالیت ها

سوال ها و جواب ها

زمانی که به یک کار دست می یابم چه واقع میشود؟

در صورتی که شما به یک کار دست می یابید و آنقدر کار میکنید که شرایط جدید را برای دریافت پول از صندوق بیمۀ بیکاری تکمیل می نمایید،از برنامۀ ضمانت برای کار و انکشاف اخراج میگردید.

تعویض پولی از صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa)

اگر من با وجود این هم نتوانم به یک کار دست یابم چه واقع میگردد؟

اگر شما بعد از 90 هفته سهمگیری در برنامۀ ضمانت برای کار و انکشاف نتوانید به یک کار دست یابید، در آن صورت فرصت های دیگری برای یافتن کار و یا ارزیابی امکانات تان وجود دارد. به طور مثال خدمات اضافی و یا کارورزی.

برای چه مدتی میتوانم شامل برنامه ضمانت برای کار و انکشاف باشم؟

شما تا زمانی میتوانید شامل برنامۀ ضمانت برای کار و انکشاف باشید که

 • به کار آغاز کنید)همراه و یا بدون حمایت(و یا هم در خارج از برنامۀ ضمانت برای کار و انکشاف، به شکل تمام وقتبه تحصیل آغاز نمایید
 • به شکل تمام وقت به مرخصی والدین بروید
 • برای مدت بیشتر از یک ماه به شکل تمام وقت مریض شوید و این برنامه نتواند برای تان وفق داده شود
 • شرایط جدید را برای بدست آوردن پول از صندوق بیمۀ بیکاری (a-kassa) تکمیل نمایید.

در مدت شرکت در برنامه نیمه‌وقت تضمین کار و پیشرفت، می‌توانید به مدت حداکثر دوازده ماه به شکل نیمه‌وقت تحصیل کنید.

اگر من به مرخصی استعلاجی و یا مرخصی والدین بروم چه واقع میشود؟

اگر شما برای یک مدت طولانی مریض هستید،کوشش میکنیم تا محتوای برنامۀ شما را طوری وفق بدهیم که همچنان بتوانید در آن سهم بگیرید. شما از برنامه اخراج میگردید

 • اگر برای مدتی بیشتر از یک ماه به شکل تمام وقت مریض شوید و این برنامه نتواند برای تان وفق داده شود
 • اگر شما به طور تمام وقت به مرخصی والدین بروید.

اگر برای مدت کمتر از 12 ماه غایب باشید باز هم میتوانید به این برنامه برگردید.

آیا شما بیمه شده اید؟

زمانی که شما به پروگرام ضمانت کار و انکشاف سهم میگیرید، تحت پوشش بیمۀ جراحت شخصی و بیمۀ زندگی گروهی قرار میگیرید. هرگاه شما در شرکت سبب آسیب رسیدن به چیزی شوید، کارفرما میتواند از دولت جبران خساره دریافت کند.

آیا من میتوانم جایم را در این پروگرام از دست بدهم؟

اگر شما سهل انگاری نمائید و یا )روند( فعالیت را اخلال کنید، میتوانید جای تان را از دست بدهید.

شما که در پروگرام ضمانت کار و انکشاف برای مدت 450 روز پول بدست آورده اید و نظر به قانون در مورد بیمۀ بیکاری مستحق دریافت بیمۀ بیکاری نیمگردید، در حالات ذیل میتوانید جای تان را نیز از دست بدهید

 • اگر به یکی از اقدامات در داخل این برنامه و یا هم به یکی از تدابیر سیاست بازار کار جواب رد بدهید
 • در صورتی که بدون موجودیت دلایل معقول به یک کار مناسب جواب رد بدهید
 • از فعالیت های تان گزارش ندهید
 • به طور منظم با مشاور تان در ادارۀ کاریابی تماس نداشته باشید.

آیا من میتوانم بعد از استخدام و یا ختم تحصیلات به این برنامه برگردم؟

شما میتوانید به این برنامه به صورتی برگردید که مریض بوده باشید، به رخصتی های والدین رفته بوده باشید و یا هم به تحصیل پرداخته باشید. اما شما اجازه ندارید برای مدتی بیشتر از دوازده ماه غایب بوده باشید. در برخی موارد شما میتوانید بعد از یک دورۀ تحصیلی تا سه سال، دوباره برگردید. اگر شما کار نموده و بیکار شده اید در آن صورت اگر مستحق دریافت دوبارۀ پول از صندوق بیمۀ بیکاری یا a-kassa نشوید، میتوانید دوباره به این برنامه برگردید.

شما میتوانید برای مصارف سفری کمک اقتصادی دریافت کنید

اگر شما در یک محل دیگر به غیر از محل زندگی تان، شامل یک برنامه میشوید و یا تحصیل میکنید، میتوانید برای مصارف سفر و یا مسکن کمک اقتصادی بدست بیآورید.

کمک (اقتصادی) برای مصارف سفر برای مصاحبه استخدامی یا سهمگیری در برنامه