ضمانت کار و انکشاف

تضمین کار و انکشاف پروگرامی است برای شما که برای مدت طولانی بیکار بوده اید و برای برگشت به زندگی کاری، ضرورت به کمک دارید. ما از شما حمایت میکنیم تا از بیکاری خلاص شوید.

این پروگرام به چه ترتیب است

این پروگرامی است که از کوشش و حمایت هایی که به شکل جداگانه طراحی شده، شکل گرفته و با شما که فعالانه در جستجوی کار هستید شریک ساخته شده است. هدف این است که در اسرع وقت ممکنه از بیکاری خلاص شوید.

این پروگرام برای چه کسانی است

اگر مدت زیادی بیکار بوده اید و همراه ما منحیث جوینده کار ثبت نام شدید، ممکن است دارای فرصت اشتراک در پروگرام تضمین وظیفه و انکشاف (jobb- och utvecklingsgarantin) باشید. شما همچنان باید یکی از الزامات ذیل را داشته باشید:

 • برای دوره 300 روز منافع بیکاری دریافت کرده اید و شرایط کار نو را ندارید. وقتی که 20 روز یا کمتر متباقی در صندوق بیکاری (a-kassa) داشته باشید امکان ارائه این پروگرام برای شما وجود دارد.
 • شما مجرد و همراه اولاد زیر 18 سال خود استید، یک کارمند نیمه وقت استید و 60 هفته از منافع بیکاری مستفید بوده اید. وقتی که 56 هفته استفاده کرده باشید امکان ارائه این پروگرام به شما وجود دارد.
 • شما در 14 ماه قبل منافع بیکاری از صندوق بیمه بیکاری دریافت نکرده اید.
 • شما در پروگرام استقرار(etableringsprogrammet) یا تضمین وظیفه برای جوانان
  (jobbgarantin för ungdomar) برای حداکثر مدت ممکن اشتراک کرده اید
 • شما به زندانی شدن محکوم شده اید و جواز اقامت در خارج از محل حبش به شما داده شده است، یا با آزادی مشروط خلاص شده اید اما یک سال دوره آزادی مشروط را مکمل نکرده اید.

ایجنسی خدمات وظیفوی (Arbetsförmedlingen) امکان اشتراک در پروگرام را برای شما ارائه می دهد. اگر شما جزو گروپ هدف تضمین وظیفه و انکشاف استید و جایی برای شما ارائه نشده است، با شماره 416416-0771 به تماس شده می توانید.

اگر شما یک کسب و کار دارید، بیکار فرض نمیشوید و نمیتوانید در این پروگرام اشتراک کنید. این مسئله، بدون درنظرداشت ساحۀ کسب و کار تطبیق میگردد.

پروگرام به این ترتیب است

وقتی با اشتراک موافقه کردید، در اولین روز با تاریخ شروع برای پروگرام اختصاص داده خواهید شد. بعد از آن، شما و یک مامور وظیفوی پلان گذاری می کنید که کدام اقدامات برای شما مناسب ترین می باشند تا عاجلا یک کار یافت کرده بتوانید یا هر چه عاجل درس خواندن را شروع کرده بتوانید. اگر ضرورت داشتید، امکان دریافت کمک از ترجمان وجود دارد. مصادیق این کوشش ها اینجا ذکر شده اند:

 • تجربۀ کاری
 • آموزش کاری
 • آموزش بازار کار
 • حمایت و مشوره، در صورتیکه قصد شروع کسب و کار خود را دارید
 • درس خواندن در مکتب (komvux )، لیسه یا پوهنتون محلی (folkhögskola)
 • خدمات تطابق دادن

ما نحوه عملکرد شما را پیگیری می کنیم و پشتیبانی لازم را به شما ارائه می دهیم.

زمانیکه شما در پروگرام تضمین کار و انکشاف اشتراک میکنید، همچنین این امکان برای استخدام کننده وجود دارد که شما را برای یک کار نوپا یا مقدماتی استخدام کند.

اگر شما مریض استید یا معیوبیت دارید حمایت زیادتر دریافت کرده می توانید

اگر صحت یا معلولیت شما بالای توانایی شما جهت اشتراک در فعالیت های این پروگرام تاثیر میگذارد، از شما میخواهیم که آنرا به ما بگویید. سپس به همراه شما بررسی میکنیم که برای اشتراک در این فعالیت ها به چه حمایتی ضرورت دارید.

حمایت از شما که معلولیت دارید

ساحۀ این پروگرام

این پروگرام معمولاً تمام وقت است. اگر شما به قسم نیمه-وقت در رخصتی والدین هستید، یا بخاطر مریضی یا ناتوانی قادر به کار تمام-وقت نیستید، این امکان وجود دارد که در این پروگرام به قسم نیمه-وقت اشتراک کنید. همچنین در مدت اشتراک در پروگرام نیمه-وقت تضمین کار و انکشاف، می توانید حداکثر الی مدت دوازده ماه به شکل نیمه-وقت تحصیل کنید.

زمانیکه شما در پروگرام تضمین کار و انکشاف اشتراک میکنید، فرصت برای رخصتی ندارید، اما ما میتوانیم در حالات خاص حداکثر سه روز به شما رخصتی بدهیم و شما میتوانید برای یک وقفۀ موقتی حداکثر الی 20 روز در یک سال درخواستی بدهید.

غرامت و شرایط

زمانیکه شما در یک پروگرام اشتراک میکنید، میتوانید از آژانس بیمه اجتماعی سویدن برای انعام درخواستی بدهید.

هرگاه شما قبل تر منافع بیکاری را از صندوق بیمه بیکاری نگرفتید، تعداد روزهای منافع در پروگرام محدود به 450 روز می باشد. حتی بعد از خلاص شدن روزهای منافع هم به اشتراک در پروگرام ادامه می دهید.

شما میتوانید در مورد نحوۀ درخواست برای انعام و معلومات بیشتر دربارۀ اینکه در زمان راجستر شدن در اداره خدمات کاریابی دولتی سویدن و اشتراک در یکی از پروگرام های ما چه شرایطی تطبیق میشود، بیشتر بخوانید.

وقتی که در یک پروگرام اشتراک می کنید

آنچیزی که از شما انتظار میرود

اشتراک در این پروگرام داوطلبانه است، اما اگر اشتراک میکنید، باید قسمیکه موافقت کردیم فعال باشید و پلانگذاری را تعقیب کنید.

وقتی در این پروگرام مشمول شدید، باید در اقداماتی اشتراک کنید که ما همراه شما پلان گذاری می کنیم. شما باید فعال باشید و در جستجوی کار باشید، و اگر کاری به شما پیشنهاد شد توقع این است که شما آن کار را قبول نمایید. شما باید برای حل کردن وضعیت خود این کار را انجام دهید، و همچنان باید این کار را انجام دهید که کدام تاثیری بالای تادیه دریافتی شما از ایجنسی بیمه اجتماعی (Försäkringskassan) نداشته باشد.

شما باید تغییرات را به ما خبر بدهید، برای مثال اگر شروع به کار یا تحصیل میکنید.

ما می توانیم شما را به مطالعه تشویق کنیم

بسیاری کارفرمایان ضرورت به نیروی کار دارند اما برای آنها یافت کردن نفراتی با ترینینگ صحیح مشکل است. شما برای این که بتوانید یکی از وظایف موجود را بگیرید، شاید ضرورت باشد درس بخوانید و بعد شما را می توانیم توصیه کنیم که برای دروس منظم درخواستی ثبت کنید.

وقتی شما را به درس و تحصیل دعوت می کنیم

راپور فعالیت ها

هرماه باید یک راپور فعالیت ارسال کنید. مهم است که در مسیر کار یا تحصیل حمایت مناسب را دریافت کنید و اینکه غرامت شما از طرف آژانس بیمه اجتماعی سویدن متاثر نشود.

راپور فعالیت

اگر مریض شوید

اگر مریض شدید، باید آن را در روز اول مریضی راپور بدهید، در غیر اینصورت، غرامت خود را برای تمام دورۀ مریضی از دست خواهید داد . اگر شما برای مدت طولانی مریض هستید، ما کوشش میکنیم تا محتوی پروگرام شما را قسمی تنظیم کنیم که بازهم بتوانید در آن اشتراک کنید. اگر شما بیشتر از 30 روز به شکل تمام وقت مریض باشید و پروگرام قابل تطبیق نباشد، از این پروگرام اخراج خواهید شد.

در زمان مریضی، غیرحاضری را راپور بدهید

اگر مصروف مراقبت از طفل مریض باشید

اگر شما باید در خانه باشید و از اطفال مراقبت کنید، باید به ما خبر بدهید.

غیرحاضری بخاطر مراقبت از اطفال را راپور بدهید (VAB)

مدت زمانی که میتوانید در این پروگرام بمانید

شما میتوانید عضوی از پروگرام تضمین کار و انکشاف باشید تا زمانیکه:

 • شما شروع به کار یا تحصیل تمام وقت، خارج از برنامه تضمین کار و انکشاف میکنید
 • شما در رخصتی تمام-وقت والدین میباشید
 • شما بیشتر از یک ماه به شکل تمام وقت مریض میشوید و این پروگرام قابل تطبیق نیست
 • یک ماه قبل از رسیدن به سن معاش تقاعدی تضمین شده
 • شما در یک وضعیت جدید برای دریافت امتیازات بیکاری، قرار میگیرید

در اینجا می‌توانید در مورد دریافت غرامت از بیمه بیکاری (a-kassa)، معلومات بیشتری بدست آورید:

غرامت از طرف صندوق بیمه بیکاری

ممکن است شما فرصت برگشت به این پروگرام را داشته باشید

اگر در جریان رخصتی با معاش، رخصتی والدین یا درس خواندن بوده اید، به پروگرام پس آمده می توانید. اگر مجدد بیکار شوید، نباید زیاده از 12 ماه و برای برخی از تحصیلات زیادتر از 3 سال دور بوده باشید. اگر کار کرده اید و بیکار شده اید، اگر مجدداً واجد شرایط بیمه بیکاری نباشید، به پروگرام پس آمده می توانید. در بخش «طریقه پس آمدن به پروگرام» (Så kommer du tillbaka till programmet) بیشتر در این رابطه خوانده کنید.

در صورتیکه ادارۀ خدمات استخدام دولتی سویدن پروگرام شما را فسخ کند

خدمات استخدام میتواند پروگرام شما را فسخ کند و این به این معنی است که این پروگرام لغو شده است و شما بعد از این حق اشتراک در این پروگرام را ندارید. در صورت بدرفتاری شما یا ایجاد اختلال در کسب و کار، ممکن است شما حق خود را برای اشتراک در این پروگرام از دست بدهید. همچنین دلایل خاصی وجود دارد که چرا ادارۀ خدمات استخدام دولتی سویدن میتواند پروگرام شما را فسخ کند، بطور مثال ممکن است دیگر قادر نباشید یا نخواهید بیشتر از این در این پروگرام اشتراک کنید.

شما بعد از450 روز در تضمین وظیفه و انکشاف، دیگر واجد شرایط دریافت تادیه نیستید و همچنان جای خود را از دست داده می‌توانید اگر:

 • هرنوع اقدام در این پروگرام یا هر اقدام دیگر پالیسی بازار کار را رد کنید
 • بدون دلایل قابل قبول یک شغل مناسب را رد کنید
 • فعالیت های خود را راپور ندهید
 • به اساس آنچه توافق شده با خدمات وظیفوی به تماس نشده اید
 • هرگاه پروگرام شما خلاص شود، تادیه و اشتراک شما در پروگرام ختم خواهد شد.

بعد از ختم پروگرام شما

اگر پروگرام شما به دلیل انصراف شما ختم گردد، شما شاید بتوانید بعد از 45 روز انتظار کشیدن (karensdagar)، مجدد در پروگرام اشتراک نمایید. روزهای بخشش باید متوالی پره شوند و شما باید به حیث جوینده کار هم ثبت نام شده باشید.

اگر تصمیم شما این است که در روز پره شدن پروگرام خود از خدمات وظیفوی انصراف دهید، شما 60 روز فرصت دارید منحیث جوینده کار ثبت نام نمایید که روزهای واجدیت شرایط شروع شوند.

اگر پروگرام شما به برخی دلایل ویژه کنسل شد، امکان پس آمدن به پروگرام نیست.

سپس شما به این پروگرام بر میگردید

زودترین زمانیکه پروگرام شما می‌تواند شروع شود، همان روزی است که ما با یکدیگر پلانگذاری می‌کنیم. شخص خود شما باید با آژانس استخدامی به تماس شوید.

اگر از ثبت نام آژانس استخدامی خود را خارج کرده‌اید، ضرور است که مجدداً منحیث یک کاریاب در وبسایت آژانس استخدامی راجستر کنید. سپس در جریان دو ساعت با شما به تماس می‌شویم تا رسیدگی به دوسیۀ شما شروع شود.

 • اگر ناوقت و بعد از ساعت 3 بعدازچاشت بود، در روز رسمی بعد بین ساعت های 9 الی 11 قبل ازچاشت به تماس می‌شویم.
 • اگر نتوانید جواب بدهید یا تماسی از ما دریافت نکردید، با نمبر 416-416-0771 با ما به تماس شوید.

مهم است زمانیکه ما با شما به تماس می‌شویم جواب بدهید.

اگر تا حالا در ادارۀ خدمات استخدام ثبت نام نکرده‌اید، باید با نمبر 416-416-0771 با ما به تماس شوید تا رسیدگی به دوسیۀ شما شروع شود. اگر احتمالاً دوسیۀ شما ممکن است مربوط به این پروگرام شود، ما را باخبر بسازید.

شما میتوانید برای مصارف سفری کمک اقتصادی دریافت کنید

اگر شما در یک محل دیگر به غیر از محل زندگی تان، شامل یک برنامه میشوید و یا تحصیل میکنید، میتوانید برای مصارف سفر و یا مسکن کمک اقتصادی بدست بیآورید.

کمک (اقتصادی) برای مصارف سفر برای مصاحبه استخدامی یا سهمگیری در برنامه