Steg till arbete

آیا یک معلولیت یا مریضی دارید که بالای توانایی شما برای کار کردن یا تحصیل تاثیر میگذارد؟ Steg till arbete شما را برای کار یا تحصیل آماده، ارتقاء و توانمند میسازد و به شما کمک میکند تا یک شغل پیدا کنید.

هدف steg till arbete چی است؟

در steg till arbete شما توسط تمویل کنندگان مان حمایت دریافت میکنید. شما و ارائه دهنده تان با یکدیگر همکاری خواهد کرد تا معین کند که برای شروع کار یا تحصیل به کدام حمایت ها ضرورت دارید. steg till arbete از چهار قسمت و فعالیت های اختیاری و الزامی تشکیل شده است.

شما میتوانید به شکل تمام وقت یا پارت تایم اشتراک کنید. اگر بخاطر مریضی صحی یا معلولیت نمیتوانید تمام وقت کار کنید، امکان اشتراک به شکل پارت تاریم هم وجود دارد.

شما مراحل کار (steg till arbete) را با تحقیقات سوئدی برای مهاجران (sfi) ترکیب کرده می توانید. در برخی فعالیت ها، شما کمک لسانی زیادتر دریافت کرده می توانید.

 

چی کسی میتواند از امتیازات steg till arbete مستفید شود؟

steg till arbete بالای اشخاصی مانند شما که معلولیت یا مریضی دارید و بالای توانایی تان برای کار کردن یا تحصیل تاثیر میگذارد، تمرکز میکند. برای اشتراک باید در خدمات استخدامی راجستر کنید.

برای شما که قصد شرکت در قدم به‎سوی کار ( را دارید

فیلم
/

7 دقیقه 19 ثانیه

در اینجا مطلع می‎شوید که این حمایت شامل چیست و شرایطش چه می‎باشد.

عملکرد این دوره به شرح زیر است

قسمت 1. ضروریات برای Steg till arbete

زمانیکه ما ارزیابی کردیم پروگرام steg till arbete میتواند حمایت مناسبی برای شما باشد، با ارائه دهنده ای که نزدیک به محل زندگی شما است به تماس خواهید شد. تمویل کننده معلوم خواهد کرد که شما به کدام حمایت ضرورت دارید تا بتوانیم در مورد مرحله بعد تصمیم بگیریم.

قسمت 2. مشخص کردن ضرورت شما به حمایت

اگر ضرورت به قسمت 2 دارید، میتوانید فعالیت های مشابه کاری مختلفی را در ساحۀ تمویل کننده آزمایش کنید تا معلوم شود که برای کار یا تحصیل چی چیزی را باید ارتقا و تقویت کنید. هدف اینست که شما درک بیشتری از توانایی ها و محدودیت های خود در موقعیت های کاری مختلف بدست آورید، و اینکه کدام تغییرات تعدیلی در محل کار میتواند کار را برای شما آسانتر بسازد.

قسمت 3. ارتقاء و تقویت

در قسمت 3، شما راهنمایی و کمک هایی را در حصۀ ارتقاء و تقویت توانایی کار یا تحصیلی خود دریافت خواهید کرد. همچنین یک تست کاری را دریافت میکنید. هدف اینست که شما شغل مناسب خود را پیدا کنید.

قسمت 4. پیدا کردن کار

ارائه دهنده به شما کمک میکند شغل یا تحصیلات مناسب خود را پیدا کنید. در این قسمت هم تست کاری دریافت میکنید. هدف اینست که شما یک شغل پیدا کنید یا یک تحصیلاتی را شروع کنید.

تعقیبی

شما گپ های جاری همراه عرضه کننده (leverantören) دارید. عرضه کننده پیشرفت شما و نظر شما در رابطه این که فعالیت ها چه رقم عمل می کنند را تعقیب می کند.

همچنین خدمات استخدامی نحوۀ انجام کار توسط شما را تعقیب میکند تا حمایت مورد ضرورت خود را کسب کنید.

کمک هزینه و شرایط

زمانیکه در steg till arbete اشتراک میکنید، شما در یک پروگرام پالیسی بازار کار اشتراک میکنید و میتوانید برای دریافت کمک هزینه از اجنسی بیمه اجتماعی درخواستی بدهید. معلومات بیشتر در مورد نحوۀ درخواست کمک هزینه و مواردی که در زمان اشتراک در یکی از پروگرامهای ما تطبیق میشود را در لینک ذیل پیدا خواهید کرد.

زمانیکه در یک برنامه شرکت میکنید

اگر مریضی میشوید یا از یک طفل مریض مراقبت میکنید

اگر مریض شدید یا ضرورت دارید که برای مراقبت از اطفال در خانه باشید، باید هم به خدمات استخدامی و هم به سوپروایزر خود در ساحۀ تمویل کننده خبر بدهید. برای دریافت بیمه بیکاری یا دیگر کمک هزینه ها باید این کار را انجام بدهید. سوپروایزر شما در ساحۀ تمویل کننده به شما در مورد نحوۀ راپور دادن غیرحاضری معلومات میدهد.

معلومات بیشتر در مورد نحوۀ راپوردهی غیرحاضری به اجنسی استخدام کننده را در لینک ذیل پیدا خواهید کرد.

اگر بيمار هستيد، اطلاع دهيد

اطلاع دادن نگهداری از فرزند (VAB)

گزارش دادن فعاليتها

هرماه باید یک راپور فعالیت را به اجنسی کاریابی ارسال کنید. دریافت حمایت مناسب در مسیرکار یا تحصیل و دریافت کمک هزینه از اجنسی بیمه اجتماعی برای شما مهم است. معلومات بیشتری را در مورد نحوۀ راپور فعالیت در لینک ذیل پیدا خواهید کرد.

ارائه گزارش فعالیت