شروع کسب و کار شخصی

آیا ایدۀ کسب و کار خوبی دارید که میتواند در درازمدّت دوام بیاورد؟ پس شما می توانید زمانی که کسب و کار خود را راه اندازی کردید، پشتیبانی های مختلفی دریافت کنید.

Starta eget, stöd till start av näringsverksamhet

کسانی که جویای کار هستند و شرایط خوبی برای گرداندن یک شرکت را دارید در بعضی موارد می توانید زمان راه اندازی شرکت خود کمک وپشتیبانی دریافت کنید. در ابتدای تشکیلات کاری کمک هزینۀ شما به صورت کمک هزینۀ فعّالیّت خواهد بود.

Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet

کسانی که ایده های خوبی برای کسب و کار دارند که میتواند سودآور باشد، و ناتوانی خاصی دارند که توانائی کاری شان را پایین می آورد، می توانند برای مخارج اولیّۀ شروع یک تشکیلات کاری کمک هزینه دریافت کنند.