Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet

کسانی که ایده های خوبی برای کسب و کار دارند که میتواند سودآور باشد، و ناتوانی خاصی دارند که توانائی کاری شان را پایین می آورد، می توانند برای مخارج اولیّۀ شروع یک تشکیلات کاری کمک هزینه دریافت کنند.

منظور از این چیست

Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet کمک هزینه ای است که راه اندازی تشکیلات کاری را تسهیل می کند و بدین ترتیب فرصت های شما را در بازار کار بهبود می بخشد. شما می توانید برای خرید تجهیزات و یا برای مخارج مربوط به شروع تشکیلات کاری در شرکت خود کمک هزینه دریافت کنید. شرایط اخذ این کمک هزینه این است که شما برای گرداندن تشکیلات کاری حداقل به مدّت سه سال برنامه ریزی کنید.

این کمک هزینه میتواند با stöd till start av näringsverksamhet ادغام شود. شما حتّی می توانید برای شروع یک تشکیلات کاری با دیگران نیز کمک هزینه بگیرید.

این کمک هزینه برای چه کسانی است؟

شما باید به عنوان جویای کار نزد ما ثبت شده باشید. همچنین میباید دارای شرایط زیر باشید:

  • ناتوانی خاصی داشته باشید که توانائی کار کردن شما را پائین می آورد.
  • موقعیّت خوبی برای شروع گرداندن یک شرکت را داشته باشید.
  • شما ایدۀ کسب و کاری دارید که از نظر ما نیز سود آفرین باشد و بتواند بخش بزرگی از مخارج امرار معاش شما را تأمین کند.
  • شما برای گرداندن این تشکیلات کاری ب مدّت حداقل سه سال برنامه ریزی کرده باشید.

چگونگی این کمک ها

برای اطّلاع بیشتر در مورد این کمک هزینه با ما تماس بگیرید. قبل از اینکه ما تصمیم بگیریم که آیا شما کمک هزینه را دریافت می کنید یا خیر،شما باید هزینه های راه اندازی خود را حسابرسی کنید و یک برنامه مالی برای کسب و کار تان آماده کنید.

در صورتی که یک ایده کسب و کار دارید باید در ابتدا طرح تجاری خود را بنویسید. شما در سایت verksamt.se میتوانید اطلاعات خوبی در مورد چگونگی نوشتن طرح تجاری و گرداندن یک شرکت بخوانید.

راه اندازی و گرداندن یک شرکت

پشتیبانی مالی

شما می توانید تا سقف 60000 کرون کمک هزینۀ مالی دریافت کنید. این کمک هزینه توسط ما بصورت یکجا پرداخت می شود. توجّه داشته باشید که در بعضی موارد این کمک های مالی مشمول مالیات نیز می شوند. برای اطلاعات بیشتر با Skatteverket تماس بگیرید. در صورت پایان دادن به فعالیّت کاری و یا فروش آن در مدّت سه سال بعد از گرفتن کمک هزینه، شما ممکن است موظّف به باز پس دادن تمام یا بخشی از این کمک هزینه شوید.

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.

پشتیبانی/کمک های بیشتری پیدا کنید