Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet

شما که دارای یک مفکورۀ خوب برای تجارت هستید که میتواند سودآور باشد و همچنان دارای یک معلولیت میباشید که کاهش توانایی کار را با خود به همراه دارد،میتوانید برای مصارف در پیوند با آغاز نمودن به فعالیت های تان،کمک دریافت کنید.

چه

Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet آن کمکی است که آغاز نمودن فعالیت را برای تان سهل ساخته و بدین وسیله امکانات شما را در بازار کار تقویت میبخشد. شما میتوانید این کمک را برای خریداری وسایل و یا دیگر مصارف در ارتباط به راه اندازی شرکت تان بدست بیآورید. یک شرط برای بدست آوردن این کمک اینست که برنامه ریزی نمایید تا حداقل فعالیت های تان را برای سه سال به پیش ببرید.

این کمک میتواند با stöd till start av näringsverksamhet ترکیب گردد. حتی اگر میخواهید همراه با دیگران کار را آغاز کنید نیز میتوانید این کمک را بدست بیآورید.

برای کی

شما ضرورت دارید تا به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید. شما باید همچنان شرایط ذیل را نیز تکمیل نمایید:

  • دارای یک معلولیتی باشید که باعث کاهش توانایی کار نزد تان گردد.
  • دارای شرایط خوب برای پیشبرد یک شرکت باشید.
  • دارای یک مفکوره برای تجارت هستید که به باور ما میتواند سودآور بوده و برای بخش اعظم امرار معیشت تان مفید واقع شود.
  • برای پیشبرد فعالیت های تان حد اقل برای مدت سه سال برنامه ریزی نمایید.

این چنین عمل میکند

هرگاه میخواهید در مورد این کمک بیشتر بدانید،با ما به تماس شوید. قبل از تصمیم ما در مورد بدست آوردن این کمک توسط شما، باید مصارف راه اندازی (شرکت) خود را گزارش داده و یک طرح تامین مالی را برای فعالیت تان ایجاد نمایید.

اگر شما دارای ایدهٔ تجاری باشید، در قدم نخست باید یک طرح فعالیت تجارتی را ترتیب دهید. معلومات بیشتر در مورد اینکه یک طرح فعالیت تجارتی را چطور ترتیب می دهید و تشبث خصوصی را چطور پیش می برید، در verksamt.se ارائه شده است

آغاز و پیشبرد تشبث خصوصی

کمک اقتصادی

شما میتوانید تا 60000 کرون کمک دریافت نمایید. این کمک توسط ما و به شکل مبلغ یک بار قابل پرداخت، پرداخته میشود. به خاطر داشته باشید که در برخی حالات این پول میتواند مشمول مالیات گردد. هرگاه میخواهید بیشتر بدانید با Skatteverket تماس بگیرید. اگر شما در جریان سه سال بعد از آن که این کمک را دریافت کردید فعالیت های تان را متوقف سازید و یا هم آن را به فروش برسانید، ممکن است مکلف به بازپرداخت همۀ این کمک و یا بخشی از آن گردید.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.