راه اندازی شرکت خصوصی

آیا دارای یک مفکورۀ خوب برای کسب و کار هستید و میتوانید در درازمدت معیشت خود را تامین نمایید؟ در آن صورت در زمانی که شرکت خصوصی تان را راه اندازی میکنید میتوانید کمک های مختلف را بدست بیآورید.

Starta eget, stöd till start av näringsverksamhet

شما که جویای کار هستید و شرایطی خوبی را برای راه اندازی یک شرکت خصوصی دارا میباشید میتوانید در برخی موارد در هنگام راه اندازی شرکت تان،کمک و حمایت بدست بیآورید. در آغاز فعالیت تان میتوانید کمک اقتصادی را به شکل aktivitetsstöd یا “حمایت برای فعالیت”بدست بیآورید.

Bidrag till uppstartskostnader vid start av näringsverksamhet

شما که دارای یک مفکورۀ خوب برای تجارت هستید که میتواند سودآور باشد و همچنان دارای یک معلولیت میباشید که کاهش توانایی کار را با خود به همراه دارد،میتوانید برای مصارف در پیوند با آغاز نمودن به فعالیت های تان،کمک دریافت کنید.