Starta eget, stöd till start av näringsverksamhet

شما که جویای کار هستید و شرایطی خوبی را برای راه اندازی یک شرکت خصوصی دارا میباشید میتوانید در برخی موارد در هنگام راه اندازی شرکت تان،کمک و حمایت بدست بیآورید. در آغاز فعالیت تان میتوانید کمک اقتصادی را به شکل aktivitetsstöd یا “حمایت برای فعالیت”بدست بیآورید.

چه

Stöd till start av näringsverksamhet برای شماست که میخواهید خود و یا در مشارکت با دیگران یک شرکت را راه اندازی کنید. شرایط برای بدست آوردن حمایت اینست که مفکورۀ تان برای کسب و کار سودآور بوده و بتواند در دراز مدت تامین امرار معیشت شما را نماید.

برای کی

شما باید بحیث کارجو نزد ما ثبت نام باشید. شما باید شرایط زیر را نیز پوره کنید:

  • سن 18 سال را تکمیل کرده باشید.
  • بی کار باشید و یا در معرض خطر بی کار شدن قرار داشته باشید. البته برای ساحات حمایت شده در کمون های دارای جمعیت پراکنده استثنا وجود دارد.
  • شما دارای ایدهٔ تجاری یی باشید که به مرور زمان زمینهٔ تأمین معیشت از تشبث خصوصی تان را فراهم ساخته بتواند.

این چنین عمل میکند

اگر شما دارای ایدهٔ تجاری باشید، در قدم نخست باید یک طرح فعالیت تجارتی را ترتیب دهید. معلومات بیشتر در مورد اینکه یک طرح فعالیت تجارتی را چطور ترتیب می دهید و تشبث خصوصی را چطور پیش می برید، در verksamt.se ارائه شده است

آغاز و پیشبرد تشبث خصوصی

سپس ما طرح فعالیت تجارتی شما را و در ضمن شرایط و امکانات شما برای پیشبرد یک تشبث خصوصی را بررسی می کنیم. ما تجارب و سایر شرایط تان در عرصه پیشبرد تشبث خصوصی را مد نظر می گیریم. ما چگونگی بازار کار و رقابت در حرفه مورد نظر شما را نیز در نظر می گیریم.

شما که می خواهید یک تشبث خصوصی را ایجاد کنید، در بسا موارد باید یک دورهٔ کار آموزی را سپری کنید تا تجربهٔ کافی در حرفه مورد نظر خود کسب کنید. اگر شما تجربهٔ پیشبرد یک تشبث خصوصی را ندارید، ما در بسا موارد جلسات معلوماتی، مشوره دهی و کورس های آموزشی مخصوص متشبثین جدید را در اختیار علاقمنندان قرار می دهیم. در کورس مخصوص افراد که جدیداً یک تشبث خصوصی را ایجاد می کنند، شما می توانید ایدهٔ تجاری خود را شرح دهید، بودجهٔ تشبث خصوصی تان را ترتیب دهید و آگاهی لازم در مورد مالیات، حسابداری، بازاریابی وغیره را کسب کنید.

کمک اقتصادی

شما مستحق aktivitetsstöd ،utvecklingsersättning یا etableringsersättning.

بیمه

شما توسط حمایت برای فعالیت بیمه نمی باشید. به عبارۀ دیگر شما باید خود از مصئونیت بیمۀ تان اطمینان حاصل کنید.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.