Starta eget, stöd till start av näringsverksamhet

اگر شما کارجو هستید و واجد شرایط پیشبرد یک شرکت تجارتی باشید، شما میتوانید کمک مالی برای ایجاد شرکت را دریافت کنید که ما آن را حمایت از ایجاد کسب و کار مینامیم. این حمایت برای مدت 6 ماه عرضه میگردد.

چه

“حمایت برای آغاز فعالیت های تجارتی” برای افرادی است که می خواهند یک شرکت خصوصی را به طور مستقل و یا هم در مشارکت با دیگران، راه اندازی نمایند. پیش شرط برای دریافت این حمایت اینست که ایدۀ تجارتی شما دارای شرایط خوب برای سودآور بودن باشد و بتواند در دراز مدت مصارف شما را تامین نماید. اگر فعالیت را که می خواهید پیش ببرید در آن ساحۀ شغلی قرار دارد که برای کارفرما دشوار است تا دانش حرفه ای در آن مورد را بیابد، در آن صورت با ارائه حمایت برای شما موافقت صورت نمی گیرد.

برای کی

شما باید منحیث کارجو نزد ما ثبت نام باشید.

همچنان برای دریافت کمک مالی برای ایجاد شرکت (حمایت از ایجاد کسب و کار) باید واجد شرایط ذیل نیز باشید:

  • شما عمر 18 سالگی را باید تکمیل کرده باشید.
  • بدون کدام موفقیتی در جستجوی کار بوده اید.
  • شما هیچ واجبات نزد اداره اجرای مطالبات مالی نداشته باشید و دارای سابقه عدم پرداخت واجبات ثبت شده نباشید.
  • شما بیکار باشید یا در معرض خطر بیکار شدن قرار داشته باشید. کسانی که در بعضی از کمون های کم نفوس در سمت شمال و مناطق مرکزی سویدن زندگی میکنند، از این امر مستثنی اند.
  • شما یک مفکوره تجارتی را داشته باشید و به فکر ایجاد یک کسب و کار باشید. شرکت را نباید قبل از درخواست این حمایت مالی ش‍روع نموده باشید.
  • شما از قبل صاحب یک شرکت، رئیس اجرایی، عضو هیئت اداری یا صاحب امتیاز نیستید. اگر در گذشته صاحب کدام شرکت بوده اید، شرکت باید از حداقل یک سال قبل منحل شده باشد.

حتی اگر شما واجد شرایط اساسی هم باشید، بازهم برای دریافت این کمک باید ابتداً توسط اداره کاریابی بررسی و منظور شوید. منظوری بستگی به این دارد که ما مفکوره کسب و کار شما را چگونه ارزیابی میکنیم، بازار آنچه که شما میخواهید مشغول آن شوید چگونه است و در ضمن اینکه شما در کدام قسمت کشور میخواهید شرکت خود را راه اندازی کنید. این عوامل ممکن به مرور زمان تغییر کنند.

این چنین عمل میکند

اگر شما و یکی از مامورین اداره کاریابی به این موافقه رسیده ‌اید که ایجاد یک شرکت یک کمک مناسبی برای شما است، از شما خواسته میشود که یک طرح تجارتی را بنویسید و در آن مفکوره تجارتی تان را تشریح نمایید و بودجه اقتصادی شرکت را تهیه کنید.

بعد از انجام این کار، طرح تجارتی تان به یکی از قراردادیان ما ارسال میشود و آنها ارزیابی میکنند که آیا طرح تجارتی شما قابل اجرا است و در صورت منظوری حمایت مالی برای ایجاد شرکت را دریافت میکنید. این حمایت برای مدت 6 ماه عرضه میگردد.

همچنین میتوانید قبل و در جریان دورۀ پروگرام در حصۀ مسائل و مشکلات خاص در کسب و کار خود از یک تامین کنندۀ اکمالات حمایت و مشوره دریافت کنید. ما شرکت شما را حداقل یک بار در طول دوره پروگرام پیگیری می کنیم.

اگر شما مطمئن نیستید که یک طرح تجارتی را چطور بنویسید یا بودجه اقتصادی را چطور تهیه نمایید و به معلومات در مورد حسابداری، مالیات، قراردادها و بازاریابی نیاز دارید، ما میتوانیم در این عرصه کورس های آموزشی فراهم نماییم.

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

اگر دارای یک معلولیت مستند هستید می توانید در آغاز درخواست دریافت حمایت اقتصادی اضافی نمایید.

کمک (آقتصادی) برای مصارف آغاز نمودن در هنگام شروع فعالیت های تجارتی

سوال ها و جواب هایمعمولی

برای چه مدتی باید جویای کار بوده باشم تا بتوانم حمایت برای راه اندازی شرکت خصوصی را دریافت نمایم؟

شما باید برای این کار درخواستی داده باشید و باید بتوانید به ادارۀ کار نشان بدهید که برای شغل درخواستی داده‌اید اما موفق نشده‌اید. مهم است که ایده کسب و کار و شروع کسب و کار شخصی شما یک انتخاب بهتر نسبت به ادامۀ جستجو برای کار باشد.

در جریان زمان که حمایت برای راه اندازی شرکت خصوصی را دریافت می کنیم باید کار نیز جستجو نمایم؟

مهم است تا در همه جریان زمان که برای راه اندازی شرکت آمادگی می گیرید به تقاضا نمودن کار ادامه داده و هر ماه گزارش فعالیت ها را به ادارۀ کاریابی تحویل بدهید.

زمانیکه به شما اجازه داده شد و پروگرام و کمپنی خود را شروع کردید، ضرور نیست در جریان شش ماه که این پروگرام طول میکشد، در جستجوی کار باشید.

حمایت برای راه اندازی شرکت خصوصی به چه معنی است؟

شما این امکان را بدست می آورید تا راه اندازی شرکت خصوصی خود را آماده بسازید و در عین زمان یک حمایت اقتصادی را نیز دریافت نمایید که هر ماه برای تان پرداخت می شود.

شما می توانید از طرف ادارۀ کاریابی در مورد آنچه که باید مقدم بر آغاز و در جریان آغاز فعالیت های شرکت باید بدانید و متوجه باشید، مشورت بدست بیآورید. شما همچنان می توانید از یک مربی نیز راهنمایی حاصل کنید، به اصطلاح حمایت مربی.

برای تقاضا نمودن حمایت برای ایجاد شرکت خصوصی، چگونه باید عمل کنم؟

  • در قدم نخست شما و ادارۀ کار باید چگونگی بازارکار را برای شما در مورد آنچه که برای یافتن یک شغل جدید و یا راه اندازی یک شرکت جدید، ارتباط می گیرد، ارزیابی نمایید. ما در مشارکت با هم ارزیابی می نماییم هرگاه راه اندازی یک شرکت بتواند بهترین و سریع ترین راه برای امرار معیشت شما باشد.
  • اگر ما به این نتیجه برسیم که حمایت برای راه اندازی شرکت خصوصی لازمی می باشد در آن صورت شما باید مفکورۀ کسب و کار خود را در یک برنامۀ کسب و کار بیان نمایید و یک بودیجه را نیز طرح نموده و آنها را برای ارزیابی به ما بسپارید.
  • هدف از ارزیابی اینست تا شما و ادارۀ کاریابی هر دو به این نتیجه برسید که شما دارای شرایط خوب برای راه اندازی شرکت خصوصی هستید و می توانید در دراز مدت خود را امرار معیشت نمایید.

چطور می توانم بدانم که من می توانم حمایت برای راه اندازی شرکت خصوصی را بدست بیآورم و چه زمانی این کار صورت می گیرد؟

زمانی که ارزیابی برنامۀ کسب و کار و بودیجه شما تکمیل گردید، ما با شما تماس می گیریم. اگر آنها مورد تایید قرار گرفت در آن صورت زمان ثبت نام نمودن شرکت و اجازنامه های احتمالی که برای این فعالیت نیاز است، فرا می رسد. سپس ادارۀ کاریابی در مورد حمایت برای راه اندازی شرکت خصوصی و این که آیا می توانید یک شرکت را ایجاد کنید و چه زمانی می توانید این کار را انجام بدهید، تصمیم می گیرد.

زمانی که حمایت برای راه اندازی شرکت خصوصی به پایان می رسد، چه واقع می شود؟

در زمان مناسب قبل از ختم شدن حمایت مالی، شما باید تصمیم بگیرید که آیا برای پیشبرد یک کمپنی ادامه میدهید یا آنرا منحل میکنید و دومرتبه در جستجوی کار میشوید. اگر برای پیشبرد کمپنی ادامه میدهید، از ادارۀ خدمات استخدام دولتی سویدن اخراج خواهید شد و غرامتی از طرف آژانس بیمه اجتماعی سویدن دریافت نخواهید کرد.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.