Starta eget, stöd till start av näringsverksamhet

شما که جویا کار هستید و دارای شرایط خوب برای پیشبرد یک شرکت خصوصی می باشید می توانیدکمک اقتصادی برای راه اندازی شرکت خصوصیرا دریافت کنید، آنچه که ما آن را “حمایت برای آغاز نمودن فعالیت های تجارتی” می نامیم. معمولاَ این حمایت می تواند تا 6 ماه پرداخت شود اما در جریان همه گیری کرونا، این زمان برای مدت 12 ماه تمدید شده است.

چه

“حمایت برای آغاز فعالیت های تجارتی” برای افرادی است که می خواهند یک شرکت خصوصی را به طور مستقل و یا هم در مشارکت با دیگران، راه اندازی نمایند. پیش شرط برای دریافت این حمایت اینست که ایدۀ تجارتی شما دارای شرایط خوب برای سودآور بودن باشد و بتواند در دراز مدت مصارف شما را تامین نماید. اگر فعالیت را که می خواهید پیش ببرید در آن ساحۀ شغلی قرار دارد که برای کارفرما دشوار است تا دانش حرفه ای در آن مورد را بیابد، در آن صورت با ارائه حمایت برای شما موافقت صورت نمی گیرد.

برای کی

شما باید به عنوان یک جویا کار نزد ما ثبت نام باشید.

همچنان برای این کهبتوانید کمک اقتصادی برای راه اندازی شرکت خصوصی(حمایت برای آغاز نمودن فعالیت های تجارتی)،2021 را بدست بیآورید، باید شرایط ذیل را تکمیل نمایید:

  • سن 18 سال را تکمیل کرده باشید.
  • نزد Kronofogdemyndigheten (ادارۀ اخذ مطالبات) هیچ قرض یا بدهی ثبت شده نداشته باشید و همچنان دارای هیچ سوابق عدم پرداخت نباشید.
  • بیکار باشید و یا در معرض خطر بیکار شدن قرار داشته باشید. استثنا برای افرادی اعتبار دارد که در مناطق کم جمعیت در Norrland(نورلند) و در نقاظ مرکزی سویدن زندگی می نمایند.
  • شما دارای یک ایده یا مفکورۀ خوب برای تجارت هستید و روی ایجاد یک شرکت فکر می کنید اما تا اکنون به فعالیت آغاز نکرده اید.
  • شما تا اکنون مالک، مدیر عامل، عضو هیئت رهبری یا firmatecknare یک شرکت نمی باشید. اگر در گذشته مالک یک شرکت بوده اید باید فعالیت های شرکت مذکور حد اقل یک سال قبل پایان یافته باشد.

این چنین عمل میکند

اگر دارای یک ایده یا مفکوره برای تجارت هستید باید نخست یک برنامۀ کسب و کار و بودیجه را طرح کنید. شما در می توانید در ویب سایت verksamt.se مورد چگونگی نوشتن یک برنامه کسب و کار و پیشبرد یک شرکت بیشتر بخوانید.

آغاز و پیشبرد تشبث خصوصی verksamt.se

سپس ما طرح فعالیت تجارتی شما را و در ضمن شرایط و امکانات شما برای پیشبرد یک شرکت خصوصی را بررسی می کنیم. ما تجارب و سایر شرایط تان در عرصه پیشبرد تشبث خصوصی را مد نظر می گیریم. ما چگونگی بازار کار و رقابت در حرفه مورد نظر شما را نیز در نظر می گیریم.

شما که می خواهید یک شرکت خصوصی را ایجاد کنید، در بسا موارد باید یک دورهٔ کار آموزی را سپری کنید تا تجربهٔ کافی را در حرفه مورد نظر خود کسب کنید. اگر در گذشته یک شرکت را رهبری نکرده اید ما می توانیم شما را به جلسات معلوماتی، مشورتی و کورس برای صاحبان شرکت های جدید، دعوت نماییم. در کورس صاحبان شرکت های جدید می توانید برای بیان مفکورۀ تجارتی،برنامۀ تجارتی، ساختن بودیجه برای شرکت کمک بدست آورده و در مورد مالیات،حسابداری، بازاریابی و غیره بیشتر بیآموزید.

شما همچنان می توانید از یک مربی نیز حمایت دریافت کنید که قبل از راه اندازی شرکت و خصوصاَ در آغاز، فعالیت ها را پیگیری نموده و به شما راهنمایی و مشورت می دهد.

در صورت نیاز می توانید از ترجمان نیز کمک بگیرید تا بتوانید معلومات را بدست بیآورید.

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

اگر دارای یک معلولیت مستند هستید می توانید در آغاز درخواست دریافت حمایت اقتصادی اضافی نمایید.

کمک (آقتصادی) برای مصارف آغاز نمودن در هنگام شروع فعالیت های تجارتی

سوال ها و جواب هایمعمولی

برای چه مدتی باید جویای کار بوده باشم تا بتوانم حمایت برای راه اندازی شرکت خصوصی را دریافت نمایم؟

هیچ شرط زمانی و جود ندارد اما شما باید بتوانید به ادارۀ کاریابی نشان بدهید که کار جستجو نموده اید ولی موفق نشده اید آن را بدست بیآورید. مهم است تا چنین ارزیابی شود که ایده یا مفکوره شما برای تجارت/ شروع تجارت، در مقایسه به ادامه دادن به جستجو کار، گزینۀ بهتری است.

در جریان زمان که حمایت برای راه اندازی شرکت خصوصی را دریافت می کنیم باید کار نیز جستجو نمایم؟

مهم است تا در همه جریان زمان که برای راه اندازی شرکت آمادگی می گیرید به تقاضا نمودن کار ادامه داده و هر ماه گزارش فعالیت ها را به ادارۀ کاریابی تحویل بدهید.

حمایت برای راه اندازی شرکت خصوصی به چه معنی است؟

شما این امکان را بدست می آورید تا راه اندازی شرکت خصوصی خود را آماده بسازید و در عین زمان یک حمایت اقتصادی را نیز دریافت نمایید که هر ماه برای تان پرداخت می شود.

شما می توانید از طرف ادارۀ کاریابی در مورد آنچه که باید مقدم بر آغاز و در جریان آغاز فعالیت های شرکت باید بدانید و متوجه باشید، مشورت بدست بیآورید. شما همچنان می توانید از یک مربی نیز راهنمایی حاصل کنید، به اصطلاح حمایت مربی.

برای تقاضا نمودن حمایت برای ایجاد شرکت خصوصی، چگونه باید عمل کنم؟

  • در قدم نخست شما و ادارۀ کار باید چگونگی بازارکار را برای شما در مورد آنچه که برای یافتن یک شغل جدید و یا راه اندازی یک شرکت جدید، ارتباط می گیرد، ارزیابی نمایید. ما در مشارکت با هم ارزیابی می نماییم هرگاه راه اندازی یک شرکت بتواند بهترین و سریع ترین راه برای امرار معیشت شما باشد.
  • اگر ما به این نتیجه برسیم که حمایت برای راه اندازی شرکت خصوصی لازمی می باشد در آن صورت شما باید مفکورۀ کسب و کار خود را در یک برنامۀ کسب و کار بیان نمایید و یک بودیجه را نیز طرح نموده و آنها را برای ارزیابی به ما بسپارید.
  • هدف از ارزیابی اینست تا شما و ادارۀ کاریابی هر دو به این نتیجه برسید که شما دارای شرایط خوب برای راه اندازی شرکت خصوصی هستید و می توانید در دراز مدت خود را امرار معیشت نمایید.

چطور می توانم بدانم که من می توانم حمایت برای راه اندازی شرکت خصوصی را بدست بیآورم و چه زمانی این کار صورت می گیرد؟

زمانی که ارزیابی برنامۀ کسب و کار و بودیجه شما تکمیل گردید، ما با شما تماس می گیریم. اگر آنها مورد تایید قرار گرفت در آن صورت زمان ثبت نام نمودن شرکت و اجازنامه های احتمالی که برای این فعالیت نیاز است، فرا می رسد. سپس ادارۀ کاریابی در مورد حمایت برای راه اندازی شرکت خصوصی و این که آیا می توانید یک شرکت را ایجاد کنید و چه زمانی می توانید این کار را انجام بدهید، تصمیم می گیرد.

برای چه مدت می توانم حمایت برای راه اندازی شرکت خصوصی را بدست بیآورم؟

معمولاَ این حمایت می تواند تا 6 ماه پرداخت شود اما در جریان همه گیری کرونا، این زمان برای مدت 12 ماه تمدید شده است. اگر در برنامۀ jobb- och utvecklingsgarantin (ضمانت برای کار و پیشرفت) سهم می گیرید، این حمایت برای 450 روز های مستحق تعویض پولی اعتبار دارد. زمانی که این روز های مستحق تعویض پولی به پایان می رسد می توانید برای حمایت برای تامین معیشت نزد کمون تان تقاضا کنید.

زمانی که حمایت برای راه اندازی شرکت خصوصی به پایان می رسد، چه واقع می شود؟

شما نیاز دارید تا در زمان مناسب قبل از این که حمایت اقتصادی به پایان برسد باید خود تصمیم بگیرید که آیا می خواهید به پیشبرد شرکت ادامه بدهید و یا به فعالیت های آن پایان بخشیده و بار دیگر کار تقاضا کنید. اگر بخواهید به پیشبرد شرکت ادامه بدهید در آن صورت (اسم تان) از ادارۀ کاریابی خارج ساخته می شود.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.