Starta eget, stöd till start av näringsverksamhet

کسانی که جویای کار هستند و شرایط خوبی برای گرداندن یک شرکت را دارید در بعضی موارد می توانید زمان راه اندازی شرکت خود کمک وپشتیبانی دریافت کنید. در ابتدای تشکیلات کاری کمک هزینۀ شما به صورت کمک هزینۀ فعّالیّت خواهد بود.

منظور از این پشتیبانی چیست

Stöd till start av näringsverksamhet برای کسانی است که میخواهند شرکت خود را، به تنهائی و یا همراه با دیگران، راه اندازی کنند. شرایط گرفتن این پشتیبانی این است که ایدۀ کسب و کار شما سودآور باشد و بتوانید در درازمدّت شما را تأمین کند.

این پشتیبانی برای چه کسانی است

شما باید به عنوان جویای کار نزد ما ثبت شده باشید. همچنین میبایستی دارای شرایط زیر باشید:

  • سن 18 سال تمام و یا بالاتر داشته باشید.
  • حداقل 25 سال سن داشته باشید، بیکار باشید و یا در معرض خطر از دست دادن کار خود باشید. البته استثناهایی نیز در موارد پشتیبانی در کمون های مناطق روستایی وجود دارد.
  • شما یک ایده کسب و کار دارید که در دراز مدت می تواند مخارج زندگی شما را تامین کند.

چگونگی این پشتیبانی

در صورتی که یک ایده کسب و کار دارید باید در ابتدا طرح تجاری خود را بنویسید. شما در سایت verksamt.se میتوانید اطلاعات خوبی در مورد چگونگی نوشتن طرح تجاری و گرداندن یک شرکت بخوانید.

راه اندازی و گرداندن یک شرکت

ما سپس طرح تجاری و شرایط شما برای گرداندن شرکت را بررسی می کنیم. ما به تجارب و شرایط دیگر شما برای گرداندن شرکت خصوصی تان را در نظر می گیریم. ما همچنین وضعیت بازار کار و رقابت در این حیطۀ کاری را بررسی می کنیم.

کسانی که میخواهند شرکت خود را شروع کنند در بعضی موارد باید برای بالا بردن تجارب خود در حرفۀ مورد نظر کارآموزی کنید. در صورتی که قبلاً شرکتی را نگردانده باشید ما در بعضی موارد میتوانیم دیدار های اطلاع رسانی، راهنمائی و دوره های شرکت های جدید التأسیس برای شما تدارک ببینیم. در دورۀ آموزشی راه اندازی شرکت جدید شما میتوانید ایدۀ کسب و کار خود را توضیح دهید، برای شرکت بودجه تخصیص دهید و در مورد مالیات ها، ثبت اسناد، بازاریابی و غیره کمک بگیرید.

پشتیبانی مالی

شما حق استفاده از aktivitetsstöd, utvecklingsersättning و یا etableringsersättning.

بیمه

شما از طریق گرفتن کمک هزینۀ قعالیت بیمه نمی شوید. یعنی شما باید خودتان به فکر بیمۀ خود باشید.

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.

پشتیبانی/کمک های بیشتری پیدا کنید