Svenska för invandrare, sfi

در دوره های آموزشی زبان سوئدی برای مهاجران کسانی که در سوئد تازه واردند میتوانند آموزشهای ابتدائی زبان سوئدی را کسب کنند. کمونی که در آن برای زندگی ثبت شده اید این دوره های آموزشی را تدارک می بینند.

منظور از دوره این چیست

آموزش زبان سوئدی برای مهاجران آموزش زبان برای کسانی است که در سوئد تازه واردند و زبان سوئدی بلد نیستند. شما میتوانید حرف زدن، خواندن و نوشتن زبان سوئدی را یاد بگیرید و استفاده از آن را در زندگی روزانه و کاری خود تمرین کنید. هدف این است که شما معلومات مقدّماتی را در زبان سوئدی به دست آورید. این دوره ها در سطوح مختلف وجود دارند تا برای همه قابل استفاده باشد.

شما میتوانید به صورت تمام وقت یا نیمه وقت زبان بخوانید. شما اغلب میتوانید درس خواندن را با کار و یا تحصیلات دیگر ترکیب کنید. شما بعد از این دوره ها مدرک آن را می گیرید.

این دوره ها برای چه کسانی است؟

زبان سوئدی برای مهاجران برای کسانی است که زبان سوئدی زبان مادری شان نیست و نیاز به آموزشهای ابتدائی در زبان سوئدی دارند. شما بایستی دارای شرایط زیر باشید:

  • شما باید اجازه اقامت داشته باشید
  • در یک کمون برای زندگی ثبت شده باشید
  • 16 سال تمام و یا بالاتر داشته باشید.

چگونگی برگزاری این دوره ها

این کمون شماست که دوره های آموزش زبان سوئدی برای مهاجران را برگزار می کند. برای اطلاعات بیشتر با کمون خود تماس بگیرید.

کمون ها و استانداری های سوئد- کمون ها SKL Kommuner

در وب سایت ادارۀ کل مدارس میتوانید در مورد این که چه کسانی حق شرکت در این دوره های آموزش زبان سوئدی برای مهاجران را دارند و چگونه در آن ثبت نام می کنند.

ادارۀ کل مدارس- حق شرکت، صلاحیّت و پذیرش در Skolverket SFI

اگر شما در etableringsprogrammet شرکت می کنید شرکت در آموزش زبان سوئدی برای مهاجران هم جزئی از این برنامه است.

پشتیبانی/کمک های بیشتری پیدا کنید