Svenska för invandrare, sfi

شما که یک فرد تازه وارد در سویدن هستید میتوانید در کورس سویدنی برای مهاجران،دانش ابتدایی را در مورد زبان سویدنی حاصل کنید. این کورس توسط همان(شاروالی) کمون که شما در آن ثبت دفتر احوال نفوس هستید،تنظیم میگردد.

چه

سویدنی برای مهاجران یک کورس زیان است برای شما که یک شخص تازه وارد به سویدن هستید و نمیتوانید به سویدنی حرف بزنید. شما صحبت نمودن،خواندن و نوشتن به زبان سویدنی را آموخته و میتوانید کاربرد زبان را در زندگی روزمره و زندگی کاری تمرین نمایید. هدف اینست تا شما آگاهی ابتدایی در زبان سویدنی را حاصل نمایید. این کورس به سطوح مختلف وجود دارد تا برای همه مناسب باشد.

شما میتوانید به شکل تمام وقت و یا نیمه وقت تحصیل کنید. معمولاَ میتوانید این تحصیلات را با کار و یا دیگر انواع تحصیلات ترکیب نمایید. در ختم این کورس شهادتنامه (سند فراغت)را بدست میآورید.

برای کی

سویدنی برای مهاجران برای شماست که سویدنی زبان مادری تان نبوده و نیازمند فراگیری دانش ابتدایی در زبان سویدنی میباشید. شما ضرورت دارید تا شرایط ذیل را تکمیل نمایید:

  • دارای اجازۀ اقامت باشید
  • در یک (شاروالی) کمون ثبت دفتر احوال نفوس باشید
  • 16 ساله شده باشید.

این چنین عمل میکند

این (شاروالی)کمون شما است که باید کورس سویدنی برای مهاجران را برای تان عرضه کند. برای معلومات بیشتر با کمون تان در تماس شوید.

SKL kommuner - کمون ها

در ویب سایت Skolverket یا(ادارۀ کُل مکاتب)میتوانید در این مورد کدام افراد حق دارند به کورس سویدنی برای مهاجران بروند و همچنان در مورد چگونگی روند شمولیت در آن، بیشتر بخوانید.

ادارۀ کُل مکاتب ـ حق شمولیت، صلاحیت و شمولیت به اس،اف،ای Skolverket

اگر در etableringsprogrammet حصه میگیرید،سویدنی برای مهاجران یکی از فعالیت های موجود در این برنامه میباشد.

حمایت های بیشتر را بیابید