Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd – SIUS

در صورتی که ناتوانی خاصی دارید میتوانید هنگام جستجوی کار و یا در محل کاری تازه وارد هستید کمک و پشتیبانی دریافت کنید. یک فرد پشتیبان به شما کمک می کند که وظایف کاری و موارد دیگری را تمرین کنید تا بتوانید کار بگیرید.

منظور از این پشتیبانی چیست

این نوع پشتیبانی خصوصی است و توسط یک فرد پشتیبان با مهارتهای خاص به روش مقدماتی ارائه میشود که به او SIUS گفته می شود. فرد پشتیبان زمانی وارد موضوع می شود که شما دنبال کار میگردید و مثلاً میتواند در تماس گرفتن با کارفرما به شما کمک کند. شما همچنین می توانید در استخدامی و یا کارآموزی پشتیبانی بگیرید تا بتوانید بیشتر با محیط کارتان آشنا شوید. فرد پشتیبان به شما در معرفی محل کار کمک می کند و متعهد است که شما پشتیبانی مورد توافق را می گیرید. گاهی این بدین معناست که فرد پشتیبان مدّتی پا به پای شما با شما کار کند. اشن پشتیبانی به تدریج کمتر و کمتر می شوند و زمانی که شما بتوانید وظایف کاری خود را به طور مستقل انجام دهید پایان می یابد.

این پشتیبانی شامل دو بخش است:

  • پشتیبانی مقدماتی، که میتوانید حداکثر تا 6 ماه بگیرید.
  • پشتیبانی پیگیری، که تا حداقل 1 سال بعد از شروع استخدام میتوانید دریافت کنید.

این پشتیبانی برای چه کسانی است

فردِ پشتیبانِ ویژه برای پشتیبانی مقدماتی و پیگیری، برای کسانی است که ناتوانی خاصی دارند و به پشتیبانی ویژه ای قبل از استخدام نیاز دارند. شما باید به عنوان جویای کار نزد ما ثبت شده باشید.

چگونگی این پشتیبانی

  • این ما هستیم که تعیین می کنیم آیا فرد پشتیبان ویژه برای شما مناسب است یا خیر.
  • ما به نوع وظایف کاری و نوع پشتیبانی که میتوان ارائه کرد توجه می کنیم. سپس ما در مورد طرح پیشنهادی با شما به توافق میرسیم.
  • ما یک SIUS برای شما تعیین می کنیم و سپس میتوان همکاری را شروع کرد.
  • ما قراردادی با شما، کارفرما و فرد پشتیبان مینویسیم. در این قرارداد ذکر می شود که چطور برای پشتیبانی مقدماتی و میزان پوشش آن برنامه ریزی می کنیم.

پشتیبانی مالی

در مدّت زمان پشتیبانی مقدّماتی قبل از استخدام شما همان کمک هزینه ای را می گیرید که به عنوان جویای کار داشتید.

گام بعدی

با ما تماس بگیرید

توضیحات خود را برای شرح دلائل واجد شرایط یودن برای این پشتیبانی برای بالا بردن فرصت های شغلی خود آماده کنید.

ارزیابی

ما با هم وضعیّت شما را بررسی می کنیم. یکی از کامندان کاریابی ادارۀ کار مناسب بودن این پشتیبانی برای شما برای بالا بردن امکانات شغلی شما را بررسی می کند.

تصمیم گیری

پشتیبانی ارائه شده توسط ما به وضعیّت شما بستگی دارد. واجد شرایط بودن افراد برای پشتیبانی های مختلف در اصل توسط سیاست های دولت تعیین می شود.

پشتیبانی/کمک های بیشتری پیدا کنید