Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd – SIUS

اگر دارای یک معلولیت میباشید میتوانید در هنگام جستجوی کار یا در زمانی که تازه وارد یک محل کار میگردید،کمک و حمایت دریافت نمایید. یک فرد حمایت کننده شما را با تمرین وظایف کاری و دیگر چیز های که برای بدست آوردن کار تقاضا میگردد،کمک می کند.

چه

این حمایت،انفرادی بوده و توسط یک شخص حمایت کننده که دارای قابلیت ویژه در اسلوب عرضه نمودن/آشنا ساختن میباشد و به اصطلاح یک SIUS است، ارائه میگردد. زمانی که شما کار جستجو میکنید، شخص حمایت کننده در جریان گذاشته شده و او از جمله میتواند شما را با تماس گرفتن با کارفرما های مختلف کمک کند. شما همچنان میتوانید از طریق استخدام شدن و یا کارآموزی نیز حمایت دریافت کنید تا باشد خود را با محل کار تان آشنا بسازید. فرد حمایت کننده شما را با وارد شدن به محل کار کمک نموده و برای این که بتوانید همان حمایتی که روی آن توافق صورت گرفته است را بدست بیآورید، مسئول میباشد. بعضاَ این حمایت چنین نیز میتواند باشد که شخص حمایت کننده در جریان یک مدت کوتاه در کنار شما کار میکند. سپس این حمایت کاهش می یابد و زمانی که شما توانستید وظایف کاری تان را به شکل مستقلانه انجام بدهید کاملاَ متوقف میگردد.

این حمایت از دو بخش تشکیل شده است:

  • حمایت برای وارد شدن (به محل کار)، که میتوانید حداکثر آن را برای 6 ماه بدست بیآورید.
  • حمایت برای پیگیری که میتوانید آن را حداقل برای 1 سال بعد از آن که به کار آغاز کردید، بدست بیآورید.

برای کی

شخص حمایت کننده برای پشتیبانی از آشناسازی و پیگیری، برای افرادی است که دارای یک معلولیت بوده و قبل از استخدام نیازمند کمک های خاص باشند. شما ضرورت دارید تا به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید.

این چنین عمل میکند

  • این ما هستیم که در مورد مناسب بودن شخص حمایت کننده برای پشتیبانی عرضه و پیگیری،برای شما تصمیم میگیریم.
  • ما در مورد وظایف کاری مربوط و همچنان حمایتی که میتواند مطرح بحث باشد،بررسی میکنیم. سپس ما در مورد برنامه ریزی با شما یک قرارداد را عقد میکنیم.
  • ما مواظب میباشیم که شما با یک SIUS تعین شده در تماس شوید. پس از آن همکاری میتواند آغاز گردد.
  • ما در مشارکت با شما،کارفرما و فرد حمایت کننده یک قرارداد را عقد میکنیم. در قرارداد در مورد چگونگی تنظیم (روند) آشناسازی توسط ما و همچنان وسعت آن نوشته شده است.

کمک اقتصادی

در جریان زمان آشناسازی قبل استخدام میتوانید عین همان پولی را که در دوران جستجو کار بدست میآوردید،بدست بیآورید.

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

حمایت های بیشتر را بیابید